Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pojken och Tigern - En resa genom Sverige

Skapad 2017-09-14 15:26 i Enångers skola Hudiksvall
Med läseboken "Pojken och Tigern" som grund arbetar vi mot alla mål i svenska i årskurs 3 men integrerar även andra ämnen i arbetet.
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska Bild
Följ med på en spännande resa genom Sverige! Pojken är på semester i Skåne när allt börjar. Hans katt Tigern hoppar ur bilen utan att familjen märker det och då bestämmer sig pojken för att börja leta efter honom. Det leder till en vandring genom alla Sveriges landskap. Ska de hitta varandra? Följ med så får du se!

Innehåll

Läsa och förstå

Vad är det egentligen som händer i boken? Vi läser texten tillsammans i skolan och pratar om den innan man tar hem den och läser själv. Ibland kan det vara ord som är svåra att förstå, ibland lite kluriga funderingar och ibland platser eller händelser som man behöver prata om.

Hemma läser du igenom texten själv och tränar också högläsning för någon vuxen. Ibland kan man få läsa samma text flera gånger innan man förstår allt och har flyt i läsningen!

Det står mycket spännande i varje kapitel och oftast har du också i uppgift att hitta fakta om något landskap, något djur eller något som har hänt i historien. Då läser du och tar reda på saker t.ex. i böcker eller på nätet.

Att berätta i ord och bild

Vi kommer att arbeta med att uttrycka oss och berätta saker på olika sätt, dels med bilder och dels med ord.

Allt det pojken och Tigern är med om och våra egna tankar och funderingar skriver vi ner i vår fina "Pojken och Tigern"-bok! Vi arbetar tillsammans med stödord och så skriver du själv ner det du tycker är viktigast i kapitlet.

Ibland skriver vi faktatexter, t.ex. när vi berättar om något landskap och då arbetar vi med att använda ord som hör till ämnet. Det kan t.ex. vara ord som "rom" eller "vandrar" när vi pratar om laxar. Det är också viktigt att du kan skriva och berätta om saker du själv vet och kan. Detta gör du bl.a. genom de skriftliga läxor du lämnar in.

Vi skriver också många olika texter, t.ex berättelser, och då tränar vi på att det skall finnas en tydlig inledning, handling och avslutning i berättelsen.

Det finns så mycket spännande att skriva om! Du kan själv ta med dig saker, kort, filmer, musik mm till det landskap vi läser om. Detta använder vi gärna för att skriva t.ex. filmrecensioner, dikter, sagor, artiklar eller något annat som du vill!

Ibland tränar vi på baskunskaper, dvs. att stava, skriva med stor bokstav, punkt och frågetecken. Detta gör vi för att texterna skall bli tydligare och lättare att förstå. Då får du oftast respons av lärarna genom att de talar om vad du skall träna på. Vi skall också träna på att ge varandra respons på texter.

Man kan berätta mycket med ord, men ibland är det bra att berätta i bilder också! Vi kommer att arbeta med bilder och bildtexter, illustrera texter vi skrivit med bilder och låta fantasin flöda! Du skall också kunna skriva texter på datorn och använda dig av bilder digitalt.

Tala, berätta, fundera och lyssna...

Vad kommer egentligen att hända med Tigern? Kommer pojken att hitta honom? Det är så många saker vi måste fundera på.

Vi kommer att arbeta med att diskutera innehållet i "Pojken och Tigern"-boken både i större och mindre grupper. Det är viktigt att du är med i diskussionerna och säger vad du tycker.

Det man tycker är intressant kan man oftast mycket om. Du skall själv få välja vad du vill berätta om för klassen vid ett par tillfällen under läsåret.

Ibland kan det vara svårt att lyssna, men det är också viktigt för att man skall förstå en instruktion. Vi skall arbeta med både muntliga och skriftliga instruktioner. Tigern skulle kanske ha behövt en instruktionsbok för att ta sig från Smygehuk till Boden -eller tror du han klarar det ändå?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

NO Sv Bl SO


NO Sv Bl SO
Bedömning:

Mål 1
Mål 2
Mål 3
Du kan läsa en text med flyt, t.ex. i "Pojken och Tigern" och du förstår vad du läser. Du kan berätta om det du har läst och dra egna slutsatser.
Du kan läsa en bok högt tillsammans med andra i läsgruppen och prata om innehållet. Du känner till några barnboksförfattare och vet några böcker de skrivit.
Du kan söka information på olika sätt, t.ex. på nätet, i böcker, i tidningar eller genom tv. Du kan läsa och förstå en enkel faktatext, t.ex i en faktabok för barn eller på en websida för barn.
Du kan skriva en enkel text med läslig handstil och du kan också skriva på datorn. Du kan skriva med stor bokstav, punkt och frågetecken och du kan stava de vanligaste orden du själv använder, t.ex. de stavningsord vi tränat som rättstavningsläxa.
Du kan skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och slut. Du kan skriva en text som passar till en bild.
Du kan skriva en faktatext och använder då ord som handlar om ämnet.
Du kan berätta och disktutera om vardagliga händelser och saker som rör dig. Du kan också ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Du kan berätta inför klassen eller en mindre grupp om något som du kan. Det kan vara något du gör på fritiden eller ett intresse du har. Du skall även kunna lyssna när någon annan berättar och sedan återberätta det viktigaste.
Du kan ge och ta en enkel muntlig instruktion. Du kan ge ett enkelt omdöme om t.ex. en film eller en text. Du kan ge och ta respons på en text och du kan ändra din egen text efter responsen.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: