Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÄSA OCH FÖRSTÅ OLIKA TYPER AV TEXTER

Skapad 2017-09-14 22:29 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
En aktiv läsare förstår vad hen läser, och när man förstår det man läser är det också roligare att läsa

Innehåll

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att:

 • förstå syftet med texten

 • med förståelse och kunna läsa olika typer av texter

 • kunna tolka, värdera och föra resonemang kring innehållet i skönlitteratur och andra texter

 • välja och använda olika lässtrategier och ordförståelsestrategier

 • reflektera kring sin läsning

Konkretisering av mål

• att förförståelse och förkunskaper av textens nnehåll, ord och begrepp är viktiga för att kunna läsa och förstå olika typer av texter

• att läsa olika typer av texter med förståelse

• använda olika lässtrategier för att kontrollera sin förståelse och upplevelse

• att utveckla sitt ord- och begreppsförråd

• att man samtalar om texten för att öka förståelsen av texten och upplevelsen

Bedömning

 • du kan läsa och förstå till åldern anpassad skönlitteratur och sakprosa

 • du kan läsa högt och med flytt

 • du kan samtala och resonera utifrån texternas innehåll och egna erfarenheter

Så här ska du visa dina kunskaper:

 • genom att aktivt delta i läsningen,  samtala om texterna (innehåll, syfte, struktur och språkliga drag)

 • genom att svara på läsförståelsefrågor – frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna

 • genom att arbeta med olika ord- och begreppsövningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: