👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna (Pedagogisk planering sept-17) Oasen

Skapad 2017-09-15 07:04 i Äppelgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (Lpfö98)

Innehåll

Tema: Babblarna

Varför valde vi temat?: Vi arbetade med Babblarna även under förra året. Vi ser att detta varit ett bra tema att arbeta med, och att det finns mycket material som vi kan använda oss av och som passar in i det våra barn behöver, ex språk och kommunikation. Vi ser ett fortsatt intresse från barnen för figurerna.

Vad har vi för syfte med temat? Att fånga barnen och intressera dem för något enskilt eller gemensamt. Att arbeta för utveckling genom lek med fokus på kommunikation och social utveckling.

Normer och värden

Så här arbetar vi: Vi arbetar med att intressera barnen för skapande och olika tekniker genom att använda Babblarna. Vår idé är att inleda med att skapa Babblarnas hus, vilket vi tänker ska uppmuntra både till nyfikenhet på Babblarna, skapandet samt att använda husen för att utveckla leken.

Motorik

Så här arbetar vi: Använda Babblarna för att intressera barnen för motorik, ex tänker vi använda oss av motorikbanan vi har ute. Vi kommer också att använda oss av några av sångerna som innehåller rörelseövningar. Vi använder youtube-videos som finns till för att fånga barnens intresse och upprepa samma sånger i samling, gymnastik, arbetsstund och i barnens självvalda lek. 

Språk och kommunikation

Så här arbetar vi: Vi arbetar med Babblarna-materialet för att uppmuntra till kommunikation. Det är ett material som finns och är genomtänkt för att stimulera språkutveckling. Vi tänker arbeta med konkret material och böcker i samlingen och i arbetsstunder. Materialet finns också tillgängligt för barnen att välja att själva leka med. Vi kommer att utveckla vårt arbete med tecken med hjälp av Babblarna-materialet.

Matematik

Så här arbetar vi: Vi arbetar med enkla matematiska begrepp i språkpåsarna. Babblarna uppmuntrar till att arbeta med färg och form, vilket vi kommer att göra även i arbetsstunder och genom att skapa Babblarnas hus.

Natur och teknik

Så här arbetar vi: Vi kommer att arbeta med att prova på olika tekniker när vi skapar Babblarnas hus och sedan vidare med andra skapande-projekt. Vi kommer att prova på enkel teknik i vardagen genom att använda Babblarna. Vi har en tanke om att ta med barnens intresse för djur i Babblarna-temat.

Förmågan att leka (prioriterat mål 2017-18)

Så här arbetar vi: Vi kommer att arbeta med Babblarna för att uppmuntra till lek, ex genom att skapa Babblarnas hus. Vi måste arbeta på väldigt olika nivå i gruppen och kommer att dela upp oss för att lättare kunna anpassa. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016