Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myter och mytologi

Skapad 2017-09-15 09:00 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska Religionskunskap Historia
Vi ska lära oss vad myter och mytologi är.

Innehåll

Nationella och Övergripande mål;

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 

·       kan använda modern teknik som ett såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation, skapande och lärande,

·       kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

·       har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

·       kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

·       utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

 Fokusförmågor/syfte:

 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

 

 Centralt innehåll:

 

·       Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

·       Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

 

Genomförande:

 

·      Läsa och lyssna på berättelser om myter och nordisk mytologi

·      Göra dramatiseringar av lästa eller hörda berättelser

·      Söka fakta via internet

·      Skapa faktaböcker

·      Titta på filmserien Odens rike

 

Elevinflytande och delaktighet:

 

Eleven kommer få möjlighet att ha inflyttande i hur han/hon vill ta till sig fakta. Eleven kommer kunna välja redovisningsform av inlärd fakta.

 

Kunskapskrav:

 

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. 

 

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse

 

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. 

 

Bedömning:

 

Eleverna ska ha kännedom om de moment vi arbetat med enligt ovan.

Detta visar eleven genom

·  samtal och diskussioner

·  skriv- och bilduppgifter

·  medverkan i dramatiseringar

 

Dokumentation/Utvärdering:

 

Dokumentation kommer ske kontinuerligt med foto och film, samt de arbeten eleven slutfört. Eleverna kommer genomföra en digital utvärdering om inlärd kunskap och elevinflytande vid avslutat tema.

 

Ansvarig pedagog: Martina Liljedahl

Byskolan, Södra Sandby

Datum:31/8 2017

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: