👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3

Skapad 2017-09-15 09:24 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 3 Matematik

Innehåll

 

Taluppfattning och tals användning

Talområde 0-1000.

Hundratalsövergångar och tusental. Kunna räkna med olika kulturers symboler.

Del av helhet.

Tredjedel och fjärdedel.

Multiplikation och division.

Algoritmer

Algebra

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Geometri

Grundläggande geometriska egenskaper hos olika geometriska objekt.

3D-figurer och skala.

Symmetri

Jämförelser och uppskattningar av längd, massa, volym och tid.

Sannolikhet och statistik

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas.

Samband och förändringar

Dubbelt och hälften.

Problemlösning

Lösning i flera led.

Olika strategier för matematisk problemlösning.

Matriser

Ma
Matematik åk 3

Taluppfattning och tals användning

  • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Du ska kunna storleksordna tal.
Du kan storleksordna tal upp till hundra.
Du kan storkelsordna tal upp till tusen.
Du kan storleksordna även större tal och tal i decimalform med en decimal.
Du ska kunna dela upp tal i ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du kan ental, tiotal, hundratal och tusental med hjälp av konkret material.
Du vet hur tal är uppbyggda och du kan ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du kan lätt ändra ett tals värde genom att ta bort eller lägga till ental, tiotal, hundratal eller tusental.
Du ska kunna multiplikationstabellerna 1-5 och 10.
Du kan tabellerna 1,2,5 och 10.
Du kan tabellerna 1-5 och 10.
Du kan även andra tabeller.
Du ska förstå sambandet mellan addition och subtraktion.
Du löser addition och subtraktion utan att se samband.
Du förstår och kan förklara sambandet mellan addition och subtraktion.
Du förstår sambandet så väl att du kan utnyttja det i ett högre talområde.
Du ska förstå sambandet mellan multiplikation och division, ex 4x3=12 12/3=4 12/4=3
Du löser multiplikation och division utan att se samband.
Du förstår och kan förklara sambandet mellan multiplikation och division.
Du förstår sambandet så väl att du kan utnyttja det i ett högre talområde.
Du ska kunna använda huvudräkning med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger i heltalsområdet 0-20.
Du kan använda huvudräkning med de fyra räknesätten, men du använder dig inte av hållbara strategier så det tar för lång tid och det blir ibland fel.
Du kan använda huvudräkning med de fyra räknesätten och du använder i huvudsak hållbara strategier som gör att beräkningarna går snabbt.
Du kan även generalisera och använda huvudräknings-strategierna i ett högre talområde, 0-100.
Du ska kunna uppställning i addition med minnessiffra upp till 1000.
Du räknar addition med minnessiffra med hjälp av konkret material eller stöd.
Du kan addition med minnessiffra.
Du kan med hjälp av en uppställning addera fler än två tal åt gången.
Du ska kunna uppställning i subtraktion med växling upp till 1000.
Du räknar subtraktion med minnessiffra med hjälp av konkret material eller stöd.
Du kan subtraktion med växling.
Du kan subtraktion med växling i ett högre talområde och med flera växlingar.
Du ska kunna dela in en helhet i delar ex hälften, fjärdedel och tredjedel och du ska veta hur dessa uttrycks i bråkform.
Du kan dela in enkla geometriska former i hälften, fjärdedelar och tredjedelar med lite stöd.
Du kan läsa av uttrycken 1/2, 1/4 och 1/3 och markera delarna i former.
Du kan jämföra och storleksordna enkla bråk.

Geometri

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Du ska kunna namnmge de geometriska objekten cirkel, triangel, kvadrat, rektangel,klot, kub, rätblock, pyramid, cylinder och kon.
Du känner igen och kan namnge några av de geometriska objekten.
Du känner igen och kan namnge de geometriska objekten.
Du känner igen och kan namnge ytterligare några geometriska objekt, ex parallellogram, parallelltrepest, romb, prisma.
Du ska kunna beskriva de ovan angivna geometriska objekten. Du ska kunna använda korrekta matematiska begrepp vid beskrivningen.
Du kan beskriva några av de geometriska objekten med någon egenskap per objekt. Du använder ibland vardagsord istället för de korrekta begreppen.
Du kan beskriva de geometriska objekten med ett par egenskaper per objekt. Du använder i huvudsak korrekta begrepp.
Du kan beskriva de geometriska objekten med flera olika egenskaper per objekt. Du använder korrekta begrepp.
Du ska kunna avläsa klockan.
Du kan delvis avläsa den analoga klockan.
Du är helt säker på att avläsa klockan analogt.
Du kan delvis avläsa den digitala klockan.
Du ska kunna göra beräkningar av tidsskillnader.
Du vet att 1 timme=60 min, 1/2 timme=30 min och en kvart=15 min.
Du kan göra vissa beräkningar av tidsskillnader.
Du är helt säker på beräkningar av tidsskillnader.
Du ska ha viss förståelse för begreppen omkrets och area.
Du blandar ibland ihop begreppen och har svårt att avgöra omkretsen eller arean av en figur.
Du vet skillnaden mellan omkrets och area och kan ta reda på storleken av dessa om figuren har markerade rutor.
Du vet skillnaden mellan omkrets och area och kan ta reda på storleken av dessa även om figuren inte har markerade rutor.
Du ska kunna använda mätenheterna centimeter och meter
Du kan delvis använda mätenheterna centimeter och meter.
Du kan använda mätenheterna centimeter och meter.
Du kan även använda andra mätenheter såsom milimeter och decimeter.
Du ska kunna mätenheterna deciliter och liter
Du kan delvis använda mätenheterna deciliter och liter.
Du kan använda mätenheterna deciliter och liter.
Du kan även använda dig av andra mätenheter såsom mililiter och centiliter.
Du ska kunna mätenheterna gram och kilogram
Du kan delvis använda mätenheterna gram och kilogram
Du kan anävnda mätenheterna gram och kilogram.
Du kan även använda andra märenheter såsom hekto och ton.

Problemlösning

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Du ska kunna lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan oftast lösa enkla problem genom att välja räknesätt men du har svårt att bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och du kan oftast bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa problem i flera steg genom att välja räknesätt. Du kan bedöma svarets rimlighet.
Du ska kunna föra och följa matematiska resonemang.
Du kan förklara muntligt hur du löser en uppgift men har svårt för att redovisa dina lösningar skriftligt så att andra förstår hur du har tänkt.
Du kan redovisa dina lösningar muntligt och dina skriftliga lösningar går oftast att följa.
Det går lätt att följa alla steg i dina lösningar både muntligt och skriftligt.
Du ska kunna använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du följer med när andra i gruppen diskuterar och försöker ibland själv ställa frågor eller göra inlägg.
Du kommer med förslag och ställer frågor i matematiska diskussioner.
Du kan leda en matematisk diskussion och föra den framåt genom olika argument.

Statistik

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Du ska kunna tolka och presentera information i tabeller och diagram.
Du kan läsa av ett stapeldiagram och en tabell.
Du kan läsa av stapeldiagram och cirkeldiagram. Du kan sortera in information i ett stapeldiagram eller i en tabell.
Du kan tolka information i olika typer av diagram och besvara frågor med hjälp av diagrammet.

Algebra

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet mycket väl.
Du ska kunna hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett korrekt sätt.
Du har inte riktigt förstått likhetstecknets betydelse.
Du har förstått likhetstecknets betydelse och löser enklare likheter.
Du använder likhetstecknet på ett korrekt sätt även när du redovisar dina egna lösningar. (När du visar hur du tänker vid problemlösning.)