Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IGELKOTTEN ÖM fsk läsår 2017/2018 (yttre ramar för pedagogiska planeringar)

Skapad 2017-09-15 10:39 i Östra Mölla Gårds förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
För Östra Möllagårds förskola är det viktigt att skapa ett klimat där barn och vuxna har roligt tillsammans, där upplevelsen och processen är viktigare än resultatet. Lunds Kommun har valt värdeorden LYSSNA LÄRA LEDA – där lyssnandet står för öppenhet för nya perspektiv och en stark demokrati. Vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa. Att leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. Därför har vi på Östra Möllagårds förskola/Mandelblommans förskola valt att arbeta med värdeorden DEMOKRATI LÄRANDE SKILLNADER.

Innehåll

 

 

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Verksamhetens utvecklingsområde och målbeskrivning:

1. Pedagogisk dokumentation

 • Förskolans ställningstaganden ska vara levande i vardagen
 • Barnen ska vara i tydlig förbindelse med dokumentationen, barnen ska påverka hur arbetet ska föras vidare
 • Dokumentationen ska vara en aktiv del i kunskapsskapande processer
 • Vår dokumentation ska användas för kritisk granskning och förändring av verksamheten
 • Alla arbetslag ska ha regelbunden reflektion, med diskussioner om verksamhetens organisation/miljö, material, förhållningssätt samt barnens lärande och utveckling

2. Modersmål

 • Vi vill synliggöra hur vi arbetar med annat modersmål än svenska i vår verksamhet
 • Arbetet med annat modersmål än svenska ska bli en naturlig del i Östra Möllagårds dagliga arbete och innefattar områden som delaktighet, respekt och förståelse (demokratiskt förhållningssätt)

3. Digitala verktyg

 • De digitala verktygen ska vara integrerade i verksamheten. Alla barn ska få tillgång till att möta digital teknik på förskolan, vilket ger barnen ytterligare ett språk att försöka förstå världen på
 • Digital teknik ska underlätta reflektionsmötena tillsammans med barnen, vilket ska vara en del av deras vardag
 • De digitala verktygen ska skapa nya möjligheter för barnen att vara utforskande, nyfikna och öka lusten för att lära och öppna upp för ett tvärvetenskapligt arbete    

 

Var befinner vi oss idag? Vilket projekt har vi valt och varför? (syfte)

Vi har valt att arbeta med vårt projekt "fånga ljuset". Vi såg ett intresse och en nyfikenhet för ljuset, ficklampan hos barnen i vårt tidigare projekt kring vattentornet.

 • Genom pedagogisk dokumentation får barnen inflytande i sin vardag. Barn och pedagoger får där igenom syn på sina lärprocesser.
 • Vi arbetar för att barn med annat modersmål än svenska ska vara en tillgång i gruppen. Vi lyfter ord och begrepp från modersmålen. Vi har samarbete med modersmålsläraren. genom att låna böcker på andra språk och om andra kulturer.
 • .Digitala verktyg möjliggör breddar och fördjupar vårt ljusprojekt. 

2. Planerade insatser (hur gör vi?)

Barnen ska vara delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. Vi återkopplar och reflekterar tillsammans med barnen. Vi är lyssnande och medupptäckande pedagoger, genom att vi är närvarande i samtal, lek och lärande.

Vi pedagoger förmedlar en nyfikenhet på andra språk, traditioner och kulturer. Vi tänker använda oss av föräldrar och modersmålslärare och uppmuntrar barnen att dela med sig av sitt modersmål och sin kultur. vi arbetar vidare med TAKK som stöd för språkutvecklingen.

Vi ser digitala verktyg som ett komplement i våra lek och lärmiljöer samt i vårt projektarbete.

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

Genom att stärka barnen, skapa relationer, känna samhörighet och ge barnen tid att växa in i samhörigheten på Igelkotten. De äldre barnen stöttar och hjälper .

Våra barn använder andra språk än svenska i sin vardag. Vi ser en nyfikenhet och ett stort intresse för andra modersmål och kulturer. I takt med att vi åter upptar arbetet med TAKK som stöd förväntar vi oss att barnen använder det i sin vardag.

Mediepedagogiken (digitala verktyg) ska vara levande i barnens vardag, i deras lek och aktiviteter, och tillföra ytterligare ett perspektiv. Skapa en ytterligare möjlighet för barnen att utforska.  Vi kan se det i hur barnen använder de digitala verktygen. Hur de är nyfikna och vill veta mer.

 

4. Metodval 

Genom att lyssna och vara närvarande medupptäckande pedagoger i barnens lek och lärmiljöer. Genom pedagogisk dokumentation får vi syn på barnens lärande. Vi använder film, foto och ljudupptagningar som stöd för detta arbete.

 

 

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: