👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kemi åk 8C

Skapad 2017-09-15 10:44 i Furulunds skola F-6 Partille
Grundskola 8 Kemi
Kursen innefattar fakta och laborationer kring grundämnet kol. De avsnitt vi kommer att jobba med är: kolets kemi, kolväten,polymerer, plaster, fossila bränslen, alkoholer samt organiska syror och estrar.

Innehåll

Kursinnehåll återfinns på Classroom i kursen NO - "Kolets kemi 8C".

Avsnitt i textbok som används: Kemi Direkt s.80-115

Bedömning sker i bifoga matris (se nedan). 

All planering finns via Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kolets kemi År 8

Jag har en grund...
Jag är på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Muntlig kommunikation
Vid genomgångar och vid muntliga klassrumsaktiviteter visar jag att...
...jag deltar i samtal och diskussioner.
...jag deltar i samtal och diskussioner, tar del av andras argument och ställer ibland frågor som gör att diskussionen fortsätter.
...jag deltar aktivt i samtal och diskussioner och tar del av andras argument och för diskussionen framåt.
...jag kan komma med sakliga argument, underbyggda av fakta, ta ställning och resonera kring sin ståndpunkt och väga för- och nackdelar samt tid och rum
Skriftlig kommunikation
Vi arbete med skriftliga texter och uppgifter visar jag att..
...jag kan använda mig av enkel information och skapa enklare texter samt göra arbetsuppgifter så att de kan följas av läraren.
...jag kan använda mig av information från flera källor och skapa texter av dessa.
...jag kan använda information och skriva ihop texter som har en struktur och är lätta att följa. Texten har ett sammanhang och jag är källskristik
...jag läser, sammanfattar och skapar texter som har ett vetenskapligt kvalitativt innehåll och en tydlig struktur. Jag använder mig av vetenskapliga källor.
Laboration - genomföra
Vid laborationer som genomfört efter färdiga handledningar visar jag att...
...jag kan deltaga och slutföra min laboration med stöd.
...jag kan utföra undersökningar efter givna planeringar relativt självständigt.
...jag kan självständigt utföra undersökningar efter givna planeringar.
...jag kan utföra undersökningar efter givna planeringar på ett självständigt, effektivt och säkert sätt.
Laboration - analysera
Vid redovisning av utförda laborationer visar jag att...
...jag kan förklara och redovisa vad laborationen gick ut på och vad jag fick för resultat.
...jag kan redovisa mina resultat tydligt och dra enkla slutsatser. Jag kan dessutom ge förslag på enklare förbättringar.
...jag kan redovisa mina resultat på flera sätt och jämföra dem med andras resultat och föreslå förbättringar.
...jag presenterar undersökningar på ett intressant och begripligt sätt. Jag kan jämföra mina resultat med andras resultat, föreslå förbättringar och dra slutsatser utifrån dem.
Använda och förstå begrepp
Vid arbetet med nya fakta och begrepp så visar jag att..
..jag har faktakunskaper och förståelse för studerade begrepp.
..jag har till viss del förmåga att förklara studerade begrepp, sammanhang och samband.
..jag har förmåga att förklara studerade sammanhang och samband med ett till viss del vetenskapligt språk.
..jag har förmåga att på ett självständigt sätt förklara studerade sammanhang och samband med ett vetenskapligt språk.