👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationella veckan LiCa förskolor 2017

Skapad 2017-09-15 11:07 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Den här mallen används för planering av Internationella veckan. Internationella veckan har varit en del av LiCa förskolors verksamhet sedan många år tillbaka. Utgångspunkten var ett arbete som kökspersonal och pedagogisk personal deltog i, utifrån materialet: Friska Barn, vars syfte är att främja goda mat- och rörelsevanor i förskolan. Det arbetet utmynnade i Internationella veckan (HT) och Hälsoveckan (VT). Ett avsnitt i materialet Friska Barn handlar om Seder och Kultur. Följande text är hämtad från materialet: Mat är för de flesta förknippat med känslor som trygghet och gemenskap, men även med annat som till exempel kultur och religion. Matvanor, förhållningssätt och regler kring måltiderna är också något som till viss del »ärvs« som traditioner. Matvanorna är alltså något man i stora drag har gemensamt med sin omgivning. Det finns något vi kan kalla svensk matkultur, thailändsk matkultur, somalisk matkultur med mera. Orsakerna till dessa skillnader är naturligtvis många, men religionen och tillgången på mat är bland de viktigaste. LiCa förskolor vill med en gemensam planering som utgångspunkt lyfta olika kulturer. Detta arbete kan se olika ut på avdelningarna.

Innehåll

Materialet Friska Barn

Följ den blåmarkerade rubriken som länkar till PDF-materialet Friska Barn. 

Överblick av samlat material Friska Barn på Folkhälsoguiden

Följ den blåmarkerade rubriken för att se allt samlat material angående materialet Friska Barn

 

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte -  Att utveckla tankar kring seder och kulturer genom samtal om bl.a. mat.
Genom att samtala om mat kan lära om olika matkulturer.

Mål -
Målet med veckan är att lyfta olika seder och kulturer, med bland annat samtal kring det dukande bordet och mat som serveras barn på förskolan och i hemmet.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Deltar i samtal kring mat och kultur
Reflekterar över olika kulturer, utfrån pedagogiskt valt material
Visar ntresse för olika kulturer

 

Metod - Hur förbereder vi barnen? 
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Vad ska vi dokumentera?

Förberedelser, vilket material behövs?

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

Sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering - kan ses som startskottet för vidare planering med området flerspråkighet.

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016