Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metaller, elektrokemi och kemiska reaktioner

Skapad 2017-09-17 08:48 i Hälsinggårdsskolan Falun
Planering för arbetsområdet kolkemi, med kolatomens byggnad, kolväten, kolets kretsopp, alkoholer, organiska syror och estrar.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Planering för arbetsområdet metaller, elektrokemi och kemiska reaktioner ht-2017.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Följande centrala innehåll kommer att behandlas:

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl-och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik ,miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

 

Konkretisering av mål

Målet för detta arbetsområde är att du ska lära dig mer om materialgruppen metaller, hur de framställs, används och återvinns. Du ska också lära dig mer om en typ av kemiska reaktioner som kallas redox-reaktioner. Du ska också förstå hur elektricitet och kemi samverkar. Du ska också lära dig mer om joner, salter, syror och baser. Avslutningsvis ska du lära dig mer om kemiska reaktioner.

 

Arbetssätt

Under arbetsområdet kommer vi att

 • se filmer
 • ha genomgångar
 • arbeta med olika frågeställningar. Vi kommer att använda såväl läroboken som andra källor.
 • genomföra laborationer och skriva laborationsrapport
 • jobba med ett skriftligt arbete om metaller

Bedömning

Området kommer att bedömas genom:

 • ditt lektionsarbete
 • genomförda laborationer
 • två skriftliga laborationsrapport
 • ett enskilt arbete om metaller
 • ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Metaller, elektrokemi och kemiska reaktioner

Labrapport

Bedömning av labrapporten för laborationen där ni tillverkde ett citronbatteri.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slutsatsen
Du kan ge en enkel förklaring till resultatet av laborationen med någon koppling till det du lärt dig inom området.
Du kan ge en utvecklad förklaring till resultatet av laborationen med flera kopplingar till det du lärt dig inom området.
Du kan ge en välutvecklad förklaring till resultatet av laborationen där du kopplar samtliga delar av din slutsats till det du lärt dig inom området.
Felkällor och förbättringar
Du kan ge exempel på en felkälla och hur den kan ha påverkat resultatet.
Du kan ge exempel på två felkällor och hur de kan ha påverkat resultatet. Samt för en av felkällorna ge förslag som gör att man kan undvika den.
Du kan ge exempel på två felkällor och hur de kan ha påverkat resultatet. Samt för båda felkällorna ge förslag som gör att man kan undvika dem.
Labrapportens utformning
Du har skrivit en enkel labrapport indelad med några rubriker.
Du har skrivit en utvecklad labrapport indelad med rubrikerna från manualen.
Du har skrivit en välutvecklad labrapport indelad med rubrikerna från manualen. Du använder dig av bilder, tabeller eller annat sätt för att tydligt redovisa ditt resultat eller förklara din slutsats.

Labrapport

Bedömning av labrapport för laborationen "rekationshastighet" eller "neutralisation"
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slutsatsen
Du kan ge en enkel förklaring till resultatet av laborationen med någon koppling till det du lärt dig inom området.
Du kan ge en utvecklad förklaring till resultatet av laborationen med flera kopplingar till det du lärt dig inom området.
Du kan ge en välutvecklad förklaring till resultatet av laborationen där du kopplar samtliga delar av din slutsats till det du lärt dig inom området.
Felkällor och förbättringar
Du kan ge exempel på en felkälla och hur den kan ha påverkat resultatet.
Du kan ge exempel på två felkällor och hur de kan ha påverkat resultatet. Samt för en av felkällorna ge förslag som gör att man kan undvika den.
Du kan ge exempel på två felkällor och hur de kan ha påverkat resultatet. Samt för båda felkällorna ge förslag som gör att man kan undvika dem.
Labrapportens utformning
Du har skrivit en enkel labrapport indelad med några rubriker.
Du har skrivit en utvecklad labrapport indelad med rubrikerna från manualen.
Du har skrivit en välutvecklad labrapport indelad med rubrikerna från manualen. Du använder dig av bilder, tabeller eller annat sätt för att tydligt redovisa ditt resultat eller förklara din slutsats.

Metallarbetet

Bedömning av det enskilda skriftliga arbetet om en valfri metall.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du visar grundläggande kunskaper inom området genom att kortfattat beskriva din metall och svara på de uppställda frågorna.
Du visar goda kunskaper inom området genom att beskriva din metall och svara på de uppställda frågorna.
Du visar mycket goda kunskaper inom området genom att ingående beskriva din metall och svara utförligt på de uppställda frågorna.
Miljöpåverkan
Du ger några exempel på metallens miljöpåverkan.
Du ger några exempel på och förklarar hur metallen påverkar miljön. Du visar på en konsekvens för miljön i ett led.
Du ger några exempel på och förklarar hur metallen påverkar miljön. Du visar på två konsekvens för miljön i två led.
Förändringar i levnadssätt
Du beskriver och ger exempel på hur metallen har förändrat människans levnadssätt.
Du förklarar och visar på samband mellan din metall och förändringar i människans levnadssätt.
Du förklarar och generaliserar kring metall och förändringar i människans levnadssätt.
Källkritik
Du har använt minst två olika källor och du resonerar enkelt kring deras trovärdighet.
Du har använt flera olika källor och du för ett utvecklat resonemang kring källornas trovärdighet genom att kommentera varje källas trovärdighet.
Du har använt flera olika källor och du för ett välutvecklat resonemang kring källornas trovärdighet genom att kommentera varje källas trovärdighet och visa på samband mellan källorna..
Texten
Du använder informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa en enkel text.
Du använder informationen för att skapa en utvecklad text där du blandar ett vardagligt och ett naturvetenskapligt språk. Arbetet är indelat med några rubriker.
Du använder informationen för att skapa en utvecklad text där du använder ett naturvetenskapligt språk. Arbetet är indelat med några rubriker och du använder bilder för att förtydliga din text.

Provet

Bedömning av det skriftliga provet på området.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du visar grundläggande kunskaper inom området genom att besvara flera av frågorna från olika delar av området.
Du visar goda kunskaper inom området genom att besvara de flesta av frågorna på ett korrekt sätt.
Du visar mycket goda kunskaper inom området genom att besvara nästan alla av frågorna på ett korrekt och naturvetenskapligt sätt.
Levnadsvillkor
Du kan ge exempel på någon upptäckt inom området som har påverkat människans levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på några upptäckter inom området som har påverkat människans levnadsvillkor. Du kan också förklara någon konsekvens av dessa upptäckter.
Du kan ge exempel på flera upptäckter inom området som har påverkat människans levnadsvillkor. Du kan också förklara konsekvenser av dessa upptäckter i flera led.
Diskussioner
Du kan föra en enkel diskussion baserad på det du lärt dig inom arbetsområdet.
Du kan föra en utvecklad diskussion baserad på det du lärt dig inom arbetsområdet.
Du kan föra en välutvecklad diskussion baserad på det du lärt dig inom arbetsområdet.
Laborationer
Du kan ge förslag på hur en enkel frågeställning kan undersökas laborativt.
Du kan ge en beskrivning på hur en frågeställning kan undersökas laborativt.
Du kan ge en utvecklad beskrivning på hur en frågeställning kan undersökas laborativt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: