👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum - det ultimata kretsloppet?

Skapad 2017-09-17 16:09 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Fysik är ett spännande ämne som gör en nyfiken på omvärlden när man lär sig allt mer om hur allt hänger ihop, hur olika saker fungerar och hur allt påverkar varandra. Vi ska nu i fem veckor undersöka och lära oss mer om de grundläggande begreppen inom fysiken, vad materia är och hur materian sedan påverkas av olika saker och hur det i sin tur påverkar oss tex genom olika väder, värme, kyla och tryck. När vi sedan förstår materians grunder ska vi titta på materia i ett större perspektiv genom att undersöka solsystemet och universum och hur det ultimata? kretsloppet universum är uppbyggt.
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi Fysik
I början av denna termin i årskurs sju har vi nu lärt oss grunderna inom fysiken och undersöka vad materia är och hur materia påverkar oss på alla möjliga konstiga sätt -tex genom väder - för att sedan se på materia på det mest spännande sättet - att vi alla är en del av det ultimata kretsloppet universum och undersöka hur materian rör sig genom detta kretslopp. Det har varit mycket spännande genomgångar, uppgifter och busiga laborationer och film.

Innehåll

När kommer du att få chansen att visa vad du kan?

Regelbundna inlämningsuppgifter på er Classroom.

Muntliga övningar

Prov vecka 41 

Vad ska vi lära oss?

 • delta i övningar på ett aktivt och säkert sätt
 • veta vad en atom är och vilka beståndsdelar den består av
 • att ämnen kan vara i tre former/faser: fast, flytande och gasform
 • förstå hur atomen beter sig i de tre olika formerna - dvs vad som orsakar de tre formerna.
 • ge exempel på olika former/faser
 • hur värme påverkar ämnen/material
 • vilka tre sätt värme sprids på ( ledning, strömning, strålning)
 • Hur extrema väder som orkaner uppstår

 

 • Du ska känna till hur man idag tror att universum skapades och hur man tror att universum kommer att utvecklas.
 • Redogöra och argumentera för dina egna tankar om universums uppkomst
 • Du ska känna till olika teorier på hur man i andra kulturer och tidigare i historien trodde att universum, vårt solsystem och vår planet uppkommit.
 • Du ska veta vart vårt solsystem ligger och hur det är uppbyggt.
 • Beskriva olika typer av stjärnor och kunna beskriva en stjärnas liv - vad som påverkar den från födsel till död
 • Förklara orden komet, asteroid, meteor, ljusår,  svart hål,nebulosa, supernova, galax
 • Känna igen några stjärnbilder
 • Du ska kunna förklara vår jords: årstider, natt, dag, olika tidszoner, sol- och månförmörkelse samt tidsvatten.
 • Vilka förutsättningarna för liv är här på jorden och hur de uppkommit
 • Känna till något aktuellt område inom rymdforskning

Hur ska Du lära dig detta?

 • Genomgångar på lektioner
 • Utdelade PP
 • Laborationer
 • Film
 • Förhör och digitala uppgifter på era datorer.

Material

-PP-genomgångar - läggs upp i era klassrum

-Uppkopierad fysikbok för de som begärt!

-digitala böcker på Gleerups:

Fysik - kapitel 13 - astronomi

Kemi - kapitel 2 - de tre första delarna - allt är uppbyggt av atomer, grundämnen och kemiska föreningar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Bi Ke
Universum - det ultimata kretsloppet? Vad kommer att bedömmas?

E
C
A
Diskussioner
Du kan beskriva och ge exempel på sådant som i huvudsak hör till arbetsområdet. Du kan skilja fakta från värderingar.
Du kan förklara och koppla ihop delar till helheter, som för diskussionerna framåt. Du kan skilja fakta från värderingar med utvecklade motiveringar.
Du kan förklara och visa på generella drag som för diskussionerna framåt och fördjupar dem. Du kan skilja fakta från värderingar med välutvecklade motiveringar.
Uppgifter/Prov
Du ska ha grundläggande kunskaper om: • Teorier om universums uppkomst •Universums uppbyggnad, innehåll och utveckling •Vårt solsystems uppbyggnad och innehåll •Olika stjärnors födelse, liv och död •Hur jordens bana runt solen påverkar oss -Månen •Materials/ämnens uppbyggnad, ledningsförmåga och olika faser •Väder Du kan ge exempel på och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter som har betydelse för människan.
Utöver kraven för E ska du ha goda kunskaper om: •Teorier om universums uppkomst •Universums uppbyggnad, innehåll och utveckling •Vårt solsystems uppbyggnad och innehåll •Olika stjärnors födelse, liv och död •Hur jordens bana runt solen påverkar oss -månen •Materials/ämnens uppbyggnad, ledningsförmåga och olika faser •Väder Du kan förklara och visa på samband mellan några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan.
Utöver kraven för C ska du ha mycket goda kunskaper om: •Teorier om universums uppkomst •Universums uppbyggnad, innehåll och utveckling •Vårt solsystems uppbyggnad och innehåll •Olika stjärnors födelse, liv och död •Hur jordens bana runt solen påverkar oss -månen •Materials/ämnens uppbyggnad, ledningsförmåga och olika faser •Väder Du kan förklara och visa på samband mellan naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan