👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion åk4 ht-17

Skapad 2017-09-17 16:59 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Träna addition och subtraktion.
Grundskola 4 Matematik
Här jobbar vi med att förstå hur addition och subtraktion hör ihop. Tränar oss på hur likhetstecknet ska användas. Vi adderar och subtraherar inom talområdet 0-10 000. Löser textuppgifter och tränar problemlösning på olika sätt.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till att du ska kunna, se nedan

Centralt innehåll

Mål:

När du har arbetat med det här området ska du

-förstå hur addition och subtraktion hör ihop

-veta hur likhetstecknet används

-kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000

-kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning

Matteord som du bör kunna:

addition, addera, summa, likhetstecken, subtraktion, subtrahera, skillnad,  fler och färre

Genomförande

Vi jobbar med addition och subtraktion på egen hand eller i grupp.Vi har gemensamma genomgångar varje vecka. Efter diagnos 2 väljer du att arbeta med "rustkammaren" eller "tornet". Vi kommer att jobba både med praktisk matematik och problemlösning.

Bedömning 

Formativ bedömning under periodens praktiska arbete. Jag som lärare kommer att följa dina arbetsinsatser under lektionerna. Du måste visa mig vad du kan men även fråga när du behöver hjälp och få fler förklaringar. Du får även möjlighet att visa dina förmågor genom diagnosen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6