👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2, Pixel

Skapad 2017-09-17 17:04 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 2 Matematik
Matematiken finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. På matematiklektionerna kommer du bl.a att få arbeta med matteboken Pixel. Vi kommer även jobba en hel del praktiskt och prata matematik.

Innehåll

I slutet av årskurs 2 ska dessa mål vara uppfyllda:

Statistik:
* Du ska kunna samla, sortera, anteckna och illustrera data med streck, tabeller och stapeldiagram.

* Du ska kunna läsa av enkla stapeldiagram.

Aritmetik:

* Du ska utveckla din taluppfattning av talen 1-1000.

* Du ska kunna växla mellan tio ental och ett tiotal och mellan tio tiotal och ett hundratal med olika material och på olika sätt.

* Du ska kunna utveckla metoder för addition och subtraktion med flersiffriga tal, i huvudsak utan tiotalsövergång.

* Du ska kunna dela upp tresiffriga tal med varje talsort för sig och vara väl bekant med positionssystemet.

* Du ska kunna räkna med 2, 5, 10, 50, och 100 hopp.

* Du ska kunna lösa praktiska uppgifter med de fyra räknesätten.

* Du ska kunna använda en tallinje som stöd för addition och subtraktion.

* Du ska kunna 2, 5 och 10:ans multiplikationstabell.

* Du ska kunna division i olika praktiska sammanhang, både innehållsdivision och delningsdivision och sambandet mellan division och multiplikation.

* Du ska kunna lösa enkla problem.

* Du ska kunna runda av tal till närmaste tio eller hundratal och använda detta i överslagsräkning.

Mätning:
* Du ska kunna mäta längd och vikt, area och volym.

* Du ska kunna använda enheterna cm, m, g, kg, dl och l.

* Du ska kunna klockan analogt. Klockslagen hel-halv-kvart i och kvart över.

* Du ska kunna dela in dygnet i 2 X 12 timmar.


Geometri:
* Du ska kunna skapa symmetriska bilder och kunna peka ut symmetrilinjen.

* Du ska kunna känna igen och beskriva egenskaperna hos två-och tredimensionella figurer.

* Du ska känna igen de tredimensionella figurerna kub, rätblock och pyramid, samt de tvådimensionella figurerna månghörning, rektangel, kvadrat och parallellogram.

* Du ska kunna skapa och undersöka enkla geometriska mönster och beskriva dem muntligt.

* Du ska bekanta dig med koordinatsystemet.

Area och skala

* Du ska känna till begreppet area.

 

 

 

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med vårt läromedel Pixel matematik 2A och 2B
 • Vi kommer att träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel
 • Vi kommer att arbeta enskilt, i par, i grupper
 • Vi kommer att arbeta med räknesagor/problemlösning
 • Vi kommer att ha diskutera matematik på olika sätt
 • Vi kommer att arbeta med laborativt material

Bedömning

Dina kunskaper i matematik kommer att bedömas utifrån diagnoser och lärarens observationer under lektionstid. Även skolverkets bedömningsstöd med tillhörande diagnoser ligger till grund för bedömningen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3