👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivverkstad

Skapad 2017-09-17 17:07 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi lär oss strategier för att skriva olika typer av texter.

Innehåll


Bedömning:
skrivuppgifter, uppgifter från gamla nationella prov, bearbetning av egna texter.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
vecka 34-51

 

Språkmål:
 I mötet med olika typer av texter ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Begreppslista:
dikt

beskrivande text

faktatext

instruktion

berättande text

novell

artikel

ansökan

insändare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Skrivverkstad

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Dikter
Vi skriver dikter
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika dikter. Du skriver en enkel dikt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika dikter. Du gör en sammanfattning av innehållet i tidsordning. Du skriver en dikt med tydligt innehåll.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika dikter. Du gör en sammanfattning av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet och kan återberätta vad dikten handlade om. Du skriver en dikt med känsla och bra innehåll.
Instruktioner
Vi skriver instruktioner
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Förstår syftet med enkla instruktioner som tex. recept. Innehållet är begripligt. Använder enstaka språklig drag som är typiska för en instruerande text.
Förstår att skrivna instruktioner kan användas inom en mängd områden. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen. Innehållet är tydligt och anpassat till syftet. Använder strukturen för en instruerande text och anpassar texten till strukturen. Behärskar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Förstår syftet och kan se fördelarna med olika typer av instruktioner. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och mål. Innehållet är tydligt och väl anpassat till syftet och ämnet. Behärskar och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Beskrivande texter
Vi skriver faktatexter och ansökningar
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information. Återberättar fakta om en specifik sak. Använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt genom att ha med några få olika saker som hör till ämnet. Använder delvis strukturen för beskrivande text genom att t ex dela upp texten i stycken och ha med en inledande klassifikation. Använder några enklare ämnesspecifika ord.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt genom att ha med olika saker som hör till ämnet. Använder strukturen för beskrivande text genom en tydlig rubrik och att texten är indelad i stycken som handlar om olika saker. Använder många ämnesspecifika ord och beskriver med hjälp av adjektiv.
Berättande texter
Vi skriver noveller
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du skriver med enkelt innehåll, enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du skriver texter med utvecklat innehåll, utvecklade gestaltande beskrivningar (t.ex. stämningar, upplevelser, känslor) och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar (t.ex. stämningar, upplevelser, känslor) och välutvecklad handling.
Återberättande texter
Vi skriver en artikel
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Förstår att återberättande text kan användas för att återge och beskriva händelser. Förstår att dagböcker, biografier, nyhetsartiklar m.m. kan vara återberättande texter. Har med enstaka händelser som delvis står i kronologisk ordning.
Har med flera händelser varav de flesta står i kronologisk ordning. Innehållet ger information om det som hänt
Innehållet är varierat och ger god information om vad som hänt. Ger bakgrundsinformation som läsaren behöver för att förstå texten.
Argumenterande texter
Vi skriver insändare
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
En åsikt framgår. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Flera åsikter framgår relativt tydligt. Ett eller flera argument stödjer åsikten/åsikterna.
Flera åsikter framgår tydligt. Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Språk och skriftlig form
Stavning, meningsbyggnad, tempus,
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempus används med viss säkerhet. Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen
Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad. Tempus används på ett riktigt sätt. Få stavfel.