👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål bosniska åk 1-3

Skapad 2017-09-17 18:18 i Modersmålsskolan Helsingborg
Alla är vi barn i början
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi fortsätter att träna språket med olika aktiviteter for att kunna bli bättre på att läsa,skriva,tala och lyssna. Samtidigt jämför vi bosniska och svenska med sina gemensamma och olika språkliga och kulturella drag. Tillsammans fortsätter vi att arbeta med rollspel, sjunga och använda digitala verktyg.

Innehåll

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i modersmål sträva efter att elevens modersmål är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen.

UNDERVISNING

 •   träna och jämföra uttal och skriva bokstäver på bosniska/ svenska

 •  jämför skillnader och uttal i ljud. (bokstav)

 • formar bokstäver som är olika i jämförelse med svenska, lyssnar ut ljud i ord

 •  tränar på att skriva korta meningar.

 • Skriva olika typer av texter och meddelande, svarar på frågor om textens innehåll.

 • Vi läser olika typer av texter och tränar lässtrategier och samtalar om det vi läser.

 • Högläsning där vi arbetar kring texter, ordförståelse samt. läsförståelse.

 • Lekar och musik från område der modersmål talas.

 • Traditioner och högtider.

Centralt innehåll

*Läsa och skriva
*Tala, lyssna och samtala
*Berättande texter och sakprosatexter
*Språkbruk
*Kultur och samhälle.

Vad kommer att bedömas?

Se läroplan för grundskolan - Centralt inehäll (Åk 1-3 )

Jag kommer att bedöma din förmåga att tala, läsa och skriva

SE  PP (MATRISER)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
Modersmål i bosniska åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala
Bedömningen avser elevens förmåga att samtala
Eleven kan säga några enkla meningar i grupp och lyssna på andra.
Eleven kan samtala i grupp och lyssna på andra samt vänta på sin tur. Till exempel du kan prata med andra om en gemensam utflykt eller om en bok ni har läst gemensamt.
Eleven kan samtala i grupp om ett givet ämne och tala om vad hon/han tycker samt ställa relevanta frågor. Till exempel kan du säga om du tycker om något är bra eller dåligt och du kan ställa frågor om något någon berättat.
Eleven kan samtala i grupp om en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. och tala om vad hon/han tycker samt ställa relevanta frågor. Till exempel kan du säga om du tycker om något är bra eller dåligt och du kan ställa frågor om något någon berättat.
Tala
Bedömningen avser elevens förmåga att tala
Eleven har svårigheter att tala och samtala. Talar mestadels svenska.
Eleven kan tala tydligt och i ett lugnt tempo och beskriva vad hon/han upplevt eller lärt sig. Till exempel du kan berätta på ett tydligt sätt om något du känner till väl.
Elevens tal är begripligt och syftet framgår. Till exempel du kan återberätta längre historier, händelser och upplevelser och ha ögonkontakt med åhörarna.
Eleven talar lugn, tydlig och klar. Uttrycker sig tydligt och säkert. Berättar och beskriver om vardagliga arbetsområden
Skriva
Bedömningen avser elevens förmåga att skriva
Eleven kan skriva flera bokstäver och enkla meningar och vet hur de låter.
Eleven skriver längre ord och meningar. Eleven försöker använda stor bokstav och punkt. Till exempel du kan skriva en kortare text med hjälp av bilder .
Eleven skriver en text med tydlig början, mitten och slut och använder de vanligaste skiljetecknen(! ?. ,) Till exempel du kan skriva en kortare text.
Eleven skriver rätt. Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem. Tar ansvar för språkinlärning och gör även egen planering att utgå från.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa
Bedömningen avser elevens förmåga att läsa
Eleven läser ord och enkla meningar. Stavar vid läsning. Har svårigheter att återberätta det han hört och läst
Eleven läser meningar och rättar sig själv. Eleven förstår det hon/han läst.
Eleven läser med ett visst flyt, och betoning samt förstår längre berättelser, faktatexter och instruktioner
Eleven läser lugn, tydlig och klar, Eleven stakar inte, har även en härlig inlevelse i rösten.
Kultur och samhälle
Eleven känner till lekar från områden där modersmålet talas. Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Eleven berättar hur någon vanlig helg eller tradition firas i ursprungslandet.
Eleven berättar hur någon vanlig helg eller tradition firas i ursprungslandet och jämför det med svenska förhållanden.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålet talas på ett detaljerat sätt.