👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål bosniska MOEMODO

Skapad 2017-09-17 19:46 i Modersmålsskolan Helsingborg
Gymnasieskola
Eleverna ska fördjupa ord-och begreppsförråd som handlar om samhällslivet och medborgarrollen. De kommer tolka och översätta texter/blanketter etc. från svenska till modersmål och tvärtom. Eleverna kommer att utveckla ett multikulturellt förhållningssätt i skolan och i samhället.

Innehåll

 • Syfte
 •  utveckla färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål.( Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur.)
 •  ge möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den svenska kulturen.
 •  ge möjlighet att utveckla sitt språk i tal och skrift genom att arbeta processinriktat i samspel med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och samhället genom att undervisningen ska utgå från ett jämförande perspektiv på språket och kulturen.

 

Målet med undervisningen är att...

 

 • Kommunikation i tal och skrift, till exempel med myndigheter, högskolor och arbetsgivare.
 • Informella brev som syftar till social kommunikation.
 • Ord- och begreppsförråd med särskild tonvikt på ord som hör till medborgarrollen och samhällslivet.
 • Tolkning och översättning i vardagliga sammanhang till och från modersmålet.
 • Översättning till modersmålet av olika blanketter som medborgare i Sverige använder.
 • Texter i form av berättelser och dikter inom modern litteratur på modersmålet och texter från svensk litteratur för olika typer av jämförelser.
 • Aktuella samhällsfrågor. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.
 • Kulturella företeelser och sevärdheter. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.

 Så här ska vi arbeta...

.
 • skriva egna texter av olika slag för olika syften och mottagare ( myndyheter, högskolor, arbetsgivare)
 • läsa olika texter (t.ex. sagor, berättelser, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…) och svara på frågorna
 • berätta, beskriva och förklara händelser framför gruppen
 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
 • utöka sitt ordförråd genom att träna , läsa och skriva texter 

  Bedömningen kommer att visa på vilket sätt du kan:

 •  förstå innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftigt
 •  redovisa, diskutera och kommentera innehåll
 •  uttrycka tankar, känslor och åsikter så att innehållet blir begripligt och korrekt 

 

 •  i samtal växla mellan vardagsspråk och skolspråk
 •  skriva olika texter med anpassning till syfte, mottagare och situation och följer språkliga konventioner
 •  uttrycka och formulera sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget 

 

 •  läsa olika texter av vardaglig karaktär 
 • kan presentera i tal och skrift fakta om olika förhållanden
 • läsa olika texter av vardaglig karaktär
 •  redogöra innehållet i texten och tankar som läsningen har väck

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • MoeSyfteFörståelse av modersmålet inom olika områden.
 • MoeSyfteFörmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.
 • MoeSyfteFörmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.
 • MoeSyfteFörmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom.
 • Centralt innehåll
 • Moe  -Kommunikation i tal och skrift, till exempel med myndigheter, högskolor och arbetsgivare.
 • Moe  -Informella brev som syftar till social kommunikation.
 • Moe  -Ord- och begreppsförråd med särskild tonvikt på ord som hör till medborgarrollen och samhällslivet.
 • Moe  -Tolkning och översättning i vardagliga sammanhang till och från modersmålet.
 • Moe  -Översättning till modersmålet av olika blanketter som medborgare i Sverige använder.
 • Moe  -Texter i form av berättelser och dikter inom modern litteratur på modersmålet och texter från svensk litteratur för olika typer av jämförelser.
 • Moe  -Aktuella samhällsfrågor. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.
 • Moe  -Kulturella företeelser och sevärdheter. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.

Bedömningsmatriser

Moe
Kunskapskrav — Gymnasie aktiv tvåspråkighet
  E D C B A
Förståelse
Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt.
 
huvudsakligt innehåll
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
såväl helhet som detaljer
Redovisa, diskutera, kommentera
Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.
 
på ett översiktligt sätt
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
på ett välgrundat sätt
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
på ett välgrundat och nyanserat sätt
Tala, skriva
Eleven uttrycker i tal och skrift tankar, känslor och åsikter så att innehållet i huvudsak framgår.
 
i huvudsak framgår
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
i huvudsak framgår
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
klart framgår
Svenska - Modersmål
Dessutom växlar eleven i tal med viss ledighet mellan svenska och modersmål.
 
med viss ledighet
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Ledigt
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Ledigt och språkligt säkert
Tala (formell och informell)
Eleven använder även i tal med viss säkerhet olika strategier för kommunikation på båda språken i både formella och informella sammanhang och situationer, med såväl myndigheter och sociala organisationer som omvärlden i övrigt.
 
med viss säkerhet
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
med viss säkerhet
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
med säkerhet
Muntlig och skriftlig redovisning
Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika kommunikationsmedel på modersmålet och svenska och skaffar sig i samråd med handledare information om aktuella samhällsfrågor och händelser samt redovisar informationen, muntligt och skriftligt, med ett språk som till viss del är anpassat till text typ, syfte och mottagare.
 
med viss säkerhet i samråd med handledare till viss del är anpassat
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
med viss säkerhet efter samråd med handledare är anpassat
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
med säkerhet efter samråd med handledare är anpassat
Textarbete
Eleven granskar och bearbetar med viss säkerhet sina texter efter respons.
 
med viss säkerhet
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
med säkerhet samt diskuterar utförligt hur de kan förbättras avseende form och innehåll
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
med säkerhet samt diskuterar utförligt och nyanserat hur de kan förbättras avseende form och innehåll
Ordförråd och grammatik
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen endast i undantagsfall ska försvåras.
 
kommunikationen endast i undantagsfall ska försvåras
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
kommunikationen ska fungera tillfredsställande
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
kommunikationen ska fungera bra
Ordförråd och grammatik
Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
 
som i huvudsak är relevant
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
som är relevant Språket är klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
som är relevant Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Översättning av vardagliga texter
Eleven översätter med viss säkerhet vardagliga texter både till och från modersmålet med ett för sammanhanget lämpligt ordval och i huvudsak i enlighet med språkens konventioner.
 
med viss säkerhet lämpligt ordval
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
med viss säkerhet lämpligt ordval
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
med säkerhet lämpligt ordval och lämplig stil
Översättning av vardagliga texter
Elevens översättning förmedlar innehållet i huvudsak korrekt.
 
i huvudsak korrekt
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Korrekt
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
tydligt, korrekt och nyanserat
Översättning av vardagliga texter
Eleven återberättar på modersmålet översiktligt innehållet av lästa texter, skrivna på modersmål och svenska, från modern litteratur.
 
översiktligt
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
utförligt
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
utförligt och nyanserat
Läsa
I samband med läsningen gör eleven enkla språkliga och andra jämförelser av texterna från båda språken samt redogör för några tankar som läsningen har väckt.
 
enkla språkliga och andra jämförelser redogör för några tankar som läsningen har väckt
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
välgrundade språkliga och andra jämförelser lyfter fram typiska särdrag samt formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
välgrundade och nyanserade språkliga och andra jämförelse lyfter fram typiska särdrag, teman och motiv samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa
Jämförande studie
Eleven planerar och genomför i samråd med handledare en jämförande studie, historisk, kulturell, geografisk eller socialpolitisk.
 
genomför i samråd med handledare
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
efter samråd med handledare
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
efter samråd med handledare
Jämförande studie
Eleven redovisar resultatet översiktligt, både skriftligt och muntligt. Innehållsmässigt är resultatet av tillfredsställande kvalitet, och språkligt är resultatet till viss del anpassat till texttyp, syfte och mottagare.
 
Översiktligt tillfredsställande till viss del anpassat
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Utförligt tillfredsställande anpassat
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Utförligt och nyanserat God kvalitet anpassat
Ny aspekt
Eleven tolkar i vardagliga sammanhang mellan modersmålet och svenska på ett begripligt sätt.
 
på ett begripligt sätt
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
korrekt och begripligt samt anpassar vid behov sin framställning till olika situationer
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
obehindrat och precist samt anpassar vid behov sin framställning till olika situationer
självbedömning
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
 
med viss säkerhet
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
med viss säkerhet
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
med säkerhet