👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa. läsförståelse och skriva

Skapad 2017-09-17 21:09 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala grundsärskolor och träningsskolor
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att arbeta med att läsa, skriva och berätta vad texterna handlar om.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska få möjlighet att utveckla följande förmågor::

Förmågan att hantera information:

 • läsa olika typer av texter
 • återberätta, beskriva och sammanfatta det lästa
 • skriva för hand och med dator/iPad
 • strukturera texterna med mellanrum, stor bokstav och punkt

Begreppslig förmåga:

 • ha förståelse för begreppen:
  • återberätta, beskriva och sammanfatta
  • samband, likheter och skillnader

Analysförmåga:

 • värdera det som sker i texten
 • göra förutsägelser av vad som kommer att hända
 • koppla texters innehåll till egna erfarenheter
 • jämföra olika texter och beskriva samband, likheter och skillnader mellan dem

Kommunikativ förmåga:

 • läsa för vuxen och klasskamrater
 • presentera/läsa det du skrivit
 • samtala kring texternas innehåll och ställa frågor 

Metakognitiv förmåga:

 • välja text efter intresse

Bedömning - vad och hur

Vad 

Elevernas förmåga att:

 • läsa själv samt för andra
 • återberätta, beskriva och sammanfatta det lästa
 • värdera det som sker i texten
 • göra förutsägelser av vad som kommer att hända
 • koppla texters innehåll till egna erfarenheter
 • jämföra olika texter och beskriva samband, likheter och skillnader mellan dem
 • samtala kring texternas innehåll och ställa frågor 
 • skriva för hand och med dator/iPad
 • strukturera texterna med mellanrum, stor bokstav och punkt
 • presentera/läsa det du skrivit

Progression: se kunskapskrav E C A.

Hur 

 • Vi kommer att bedöma hur långt du har kommit i din läs- och skrivutveckling med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd "Gilla, läsa, skriva" samt "God läsutveckling" och "God skrivutveckling" (matriser av Ingvar Lundberg). Vi följer din läs- och skrivutveckling genom att fylla i Skolverkets observationsschema samt matriserna God läsutveckling och God skrivutveckling 
 • I samtal om böcker visar du när och hur du använder läsförståelsestrategierna.
 

Undervisning och arbetsformer

Vi gör olika övningar på Ipads, smartboard, dator och i arbetsböcker, både tillsammans och individuellt, där du utifrån din utvecklingsnivå tränar på:

 • språklig medvetenhet
 • bokstävernas form, ljud samt ljuda samman dem till ord
 • att lyssna ut vilka bokstavsljud som finns i ord och skriva dem 
 • skriva texter med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt
 • läsa böcker samt visa att du har förstått bokens innehåll
 • lyssna på böcker, prata om bokens innehåll
 • träna läsförståelsen genom att använda följande fem läsförståelsestrategier:

  • att förutspå och ställa hypotes
  • att ställa frågor
  • att reda ut oklarheter
  • att sammanfatta
  • att skapa inre bilder

Sedan arbetar vi vidare med att:

 • återberätta, beskriva och sammanfatta det lästa
 • värdera det som sker i texten
 • göra förutsägelser av vad som kommer att hända
 • koppla texters innehåll till egna erfarenheter
 • jämföra olika texter och beskriva samband, likheter och skillnader mellan dem
 • samtala kring texternas innehåll och ställa frågor 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  4-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sv  C 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
  Sv  C 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  C 6
 • Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sv  A 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
  Sv  A 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  A 6