👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i svenska för 7F ht 2017

Skapad 2017-09-17 23:21 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under höstterminen i åk 7 läser vi en valfri skönlitterär bok och redovisar muntligt och skriftligt. Vi lyssnar också på SMS från Soppero av Ann-Helen Laestadius och arbetar med boken på olika sätt. I börjar av terminen arbetar vi med studieteknik. Efter höstterminen arbetar vi med språkriktighet, dagboken som genre, ungdomsklassiker. Vi använder Gleerups 7-9 samt andra texter och böcker. Närmare instruktioner publiceras efterhand under rubriken Uppgifter i denna planering. Uppgifter om läxor och prov läggs också ut i kalendern för åk 7. Resultat publiceras löpande.

Innehåll

Planering i svenska för 7F ht 2017        

 v. 35

Måndag, tisdag, fredag

Introduktion av svenskämnet. 

Att utveckla en text och skriva mer levande. Skrivuppgift: sommarminnet.

 

v. 36

Måndag, tisdag, fredag

Skrivuppgift: sommarminnet. Texten lämnas in senast fredag v. 35.

v. 37

Måndag, tisdag, fredag

Studieteknik 

 Låna böcker på biblioteket i Vaxholm

Läsa egen bok 

v. 38

Måndag, tisdag, fredag 

Studieteknik    

Läxa till fredag v. 38: Läsläxa 1 visas upp. Se separat läsplanering under rubriken Uppgifter.

Gruppdiskussion av egna böcker

 

v. 39

Måndag, tisdag, fredag 

Studieteknik    

Läxa till fredag v. 39: Läsläxa 2 visas upp. Se separat läsplanering under rubriken Uppgifter.

 

Gruppdiskussion av egna böcker

 

v. 40

Måndag, tisdag, fredag 

Studieteknik    

Läxa till fredag v. 40: Läsläxa 3 visas upp. Se separat läsplanering under rubriken Uppgifter.

 

Gruppdiskussion av egna böcker

 

v. 41

Måndag, tisdag

DLS-test

Fredag 

Språkriktighet

 

v. 42

Måndag, tisdag, fredag 

Muntliga bokredovisningar i liten grupp. Alla ska vara förberedda till måndagen. Läsläxa 1-4 lämnas in senast fredag.

v. 43

Måndag, tisdag, fredag 

SMS från Soppero

Minoritetsspråk 

Språkriktighet    

 

v. 45

Måndag, tisdag, fredag 

SMS från Soppero

Språkriktighet

 

v. 46

Måndag 

SMS från Soppero

Dagboken: Läsning av dagbokstexter    

Tisdag 

SMS från Soppero 

Introduktion av

skrivuppgift: Dagboken    

Fredag 

 SMS från Soppero 

Skrivuppgift: Dagboken

 

v. 47

Måndag, tisdag, fredag 

SMS från Soppero

Skrivuppgift: Dagboken

Skrivuppgiften lämnas in senast fredag v. 47

 

v. 48

Måndag, tisdag, fredag 

Ungdomsklassiker – vi läser om kända författare och läser textutdrag. 

 

v. 49

Måndag

Ungdomsklassiker – vi läser om kända författare och läser textutdrag. 

Tisdag

Skriftligt förhör på ungdomsklassiker.

Fredag 

Film: En ungdomsklassiker

 

v. 50

Måndag, tisdag, fredag 

Film: En ungdomsklassiker + arbete kring filmen   

 

v. 51

Måndag, tisdag, fredag 

Utvärdering, betygssamtal

Uppgifter

 • Eget val av bok från biblioteket

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Mitt sommarminne

Bedömningsmatris Sommarminnet

Uppnår ej kunskapskreven
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning
Du har inte följt instruktionen för uppgiften.
Du följer instruktionen till uppgiften. Du visar att du kan skriva en text på en godtagbar nivå både vad gäller innehåll, struktur och språk.
Du följer instruktionen till uppgiften. Du visar att du kan skriva en text på ett bra sätt både vad gäller innehåll, struktur och språk.
Du följer instruktionen till uppgiften. Du visar att du kan skriva en text på ett utmärkt sätt både vad gäller innehåll, struktur och språk.

Sv
Dagboken

F
E
D
C
B
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen på ett godtagbart sätt. Dagboken följer genrens kännetecken: datum, passande hälsnings- och avslutningsfras samt är skriven i jag-form.
Innehåll och gestaltning
Händelser, personer och miljö beskrivs på ett enkelt sätt.
Händelser, personer och miljö beskrivs på ett relativt utvecklat och intresseväckande sätt.
Innehållet är fängslande. Händelser, personer och miljö beskrivs på ett välutvecklat och intresseväckande sätt.
Struktur
Innehållet är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Innehållet är relativt tydligt och strukturerat. Läsningen underlättas genom styckeindelning, där det behövs.
Innehållet är tydligt och strukturerat. Styckeindelning görs på rätt sätt.
Språklig variation
Språket är enkelt (t.ex. ordval, meningsbyggnad).
Språket är relativt varierat och utvecklat (t.ex. ordval, meningsbyggnad).
Språket är varierat och utvecklat (t.ex. ordval, meningsbyggnad). .
Språk: stavning, skrivregler
Behärskningen av stavning och skrivregler är godtagbar.
Du visar relativt god behärskning av stavning och skrivregler.
Du visar god behärskning av stavning och skrivregler.

Helhetsbedömning

F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning