👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkglädje

Skapad 2017-09-18 09:26 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola F Svenska
Språkglädje- vi kommer träna det svenska språket, med olika sorters språklekar för att leka fram ett lärande.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att arbeta språkfrämjande, bland annat utifrån den indikatorn som berör barns läs- och skrivutveckling. I läroplanen står det att vi ska ta tillvara på elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna samt skriva och samtala om böcker. 

 

Undervisning och arbetsformer

Bornholmsmodellen

Bornholmsmodellen bygger på att göra barnen språkligt medvetna. Ett av målen är att barnen ska förstå sambandet mellan språkljuden och bokstäverna. Ett annat mål är att förstå att språket är uppbyggt av meningar, som består av ord, som bryts ner i små enheter, bokstäver. Barnen får lyssna på olika ljud, lära sig rim och ramsor, dela upp ord och meningar, lyssna efter vad ord börjar och slutar med.

 

Fonomix

Vi arbetar även med Fonomix munmetoden. Det är en metod som i stora drag går ut på att synliggöra (bokstavs) ljuden genom munbilder. (Enskilda ljud i ord är ju svåra att urskilja när vi pratar). Resultatet blir att barnen lättare får förståelse för kopplingen ljud-bokstav, när de “SER” ljudet. Vi ser den här metoden är ett komplement till Bornholmsmodellen.

 

Högläsning

Om Bornholmsmodellen och Fonomix tränar den språkliga medvetenheten, så tränar högläsning de återstående viktiga förmågorna som krävs för att barnen ska bli goda läsare och skrivare. Vi tränar barnen i att vara aktiva lyssnare. Vi tränar läsförståelse och lässtrategier. Det är samtalet kring den lästa texten som är det primära. Vi stannar upp under läsningen och ställer oss frågor, (vad tror ni kommer att hända nu? Varför gör de så?) vi förklarar ord eller meningar som kan vara lite svåra att förstå och vi sammanfattar och diskuterar texten efteråt.

 

Veckans ljud

Vi arbetar med veckans ljud. Det gör vi tillsammans med Apan Nicke Nyfiken, en APA från Afrika. Vi bygger upp ett äventyr med olika händelser kring Nicke Nyfiken, som ger barnen bokstäver och uppdrag. Barnen tränar bland annat på att förstå sambandet mellan språkljudet och bokstaven. Uppdragen som Nicke Nyfiken ger barnen är praktiska.  Barnen får prova olika material och olika tekniker.

 

I samband med veckans ljud, har vi veckans djur och tittar på en faktafilm om det djuret. Vi tittar även på avsnitt från en programserie från UR som heter “Livet i bokstavslandet”.

 

Dagbok

Varje vecka skriver barnen dagbok. Dagens datum, månad och år får vi med. Sen varierar det vad barnen berättar. Exempel kan vara vilken deras favoritlek är, favoritprogram, vad som gör dem glada, eller ledsna och så vidare. Allt efter egen förmåga. Barnen tränar exempelvis pennfattning och skrivriktning. De får förståelse för att de kan förmedla sig genom bild och skrift, genom sitt dagboksskrivande ser de även sin skrivutveckling.

 

Biblioteket

Vi går till biblioteket på måndagar. Barnen får då låna med sig två böcker hem samt att vi hjälps åt att välja böcker till klassrummet. På biblioteket träffar vi våra bibliotikarier som hjälper oss att hitta böcker och så läser de en saga för oss.

 

Sång och rytmik

6-åringar behöver röra mycket på sig. Vi har många tillfällen på vecka med sång och rytmik. Vi ser att musikaliska aktiviteter bland annat utvecklar språket, tränar kroppsuppfattningen och är bra för motoriken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -