Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 5A kap 2 Längd, Area, Symmetri.

Skapad 2017-09-18 10:24 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att utveckla dina kunskaper om att mäta längd och jämföra längd i decimalform. Du ska träna på att omvandla längdenheter. Du ska få lära dig olika slags trianglar och hur du räknar ut arean på dem. Du kommer även att få jobba med area på sammansatta figurer samt jobba med symmetri.

Innehåll

 Det här ska du få lära:

Du ska utveckla din problemlösningsförmåga genom att:

-formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.

- tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematisk innehåll.

- tolka resultat och dra någon relevant slutsats.

Begreppsförmåga

- känna igen, namnge rätvinklig-,liksidig- och likbent triangel.

- jämföra och sortera trianglar efter egenskaper som vinklar och sidors längder.

- reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda till exempel för hur långt det är till skolan.

-hantera enhetsbyten inom längd.

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

-kapitlets begrepp

-symmetrilinjer i några enkla plangeometriska objekt, till exempel rektangel, kvadrat och liksidig triangel.

skillnader mellan symmetriska och asymmetriska figurer.

Metodförmåga

- mäta längd med olika mätredskap och standardiserade enheter till exempel mm, cm, dm, m.

- jämföra och storleksordna längder

- göra rimliga uppskattningar av längd i olika sammanhang.

- använda formella metoder för att bestämma area för tvådimensionella figurer, till exempel trianglar.

- skapa symmetriska figurer genom att vika, klippa eller rita spegelbilder.

- undersöka om geometriska former eller bilder av föremål är symmetriska, till exempel en kvadrat och bokstaven A

Kommunikations och resonemangsförmågan

-beskriva/redovisa kunskaper om längd, area och symmetri med olika uttrycksformer,  till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.

- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.

- ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om längd, area och symmetri.

 

Så här ska du få jobba!

 - lyssna på genomgångar.

 - diskutera både parvis och i helklass.

 - arbeta i Koll på matematik.

 - andra aktiviteter, tex strävor, elevspel.

Så här ska du få visa!

Genom att:

 - aktivt delta i det dagliga arbetet på lektionerna.

 - vara delaktig i muntliga diskussioner och resonemang.

 - göra test efter kapitlet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Längd, area och symmetri

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Begrepp
liksidig- ,likbent- och rätvinklig triangel. längd, bas, höjd, area, triangelns area, symmetri, symmetrilinge, asymmetri
- använder kapitlets begrepp.-
- känna igen, namnge rätvinklig-,liksidig- och likbent triangel.
- jämföra och sortera trianglar efter egenskaper som vinklar och sidors längder.
- reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda till exempel för hur långt det är till skolan. - hantera enhetsbyten inom längd.
- symmetrilinjer i några enkla plangeometriska objekt. - skillnader mellan symmetriska och asymmetriska figurer.
Problemlösning
- formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
- tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
- tolkar resultat och drar någon relevant slutsats.
Metod
- använder fungerande metoder för att mäta- , jämföra och storleksordna-, göra rimliga uppskattningar av längder.
- använder formella metoder för att bestämma area för tvådimensionella figurer, till exempel trianglar.
- Kunna skapa symmetriska figurer genom att vika klippa eller rita spegelbilder. och kunna undersöka om bilder av föremål är symmetriska.
Kommunikation, resonemang
- beskriver/redovisar kunskaper om längd, area och symmetri med olika uttrycksformer t ex. bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa.
- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
- ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om längd area och symmetri
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: