👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klasse 8, Kapitel 1: die Sommerferien

Skapad 2017-09-18 14:13 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Arbete med Der Sprung 3, perfektböjning, presentationer om sommaren.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Sommer, Sonne, Urlaub...

Innehåll

Inledning

Under de första veckorna på höstterminen kommer vi att arbeta med böckerna Der Sprung 3, läsa och lyssna på texter, arbeta i övningsboken, göra hörövningar och gå igenom perfektböjning. Vi kommer även att göra muntliga övningar och träna på att kunna berätta om sig själv på tyska, både skriftligt och muntligt. Vi kommer även att träna på att kunna berätta om sin sommar och olika aktiviteter man kan hitta på under sommaren.

Dessutom kommer vi att titta på serien "Türkisch für Anfänger" samt besvara frågor som passar till var och en avsnitt. Serien visas på ungefär varannan vecka.

Förankring i kursplanens syfte

Centralt innehåll

*Kommunikationens innehåll *Lyssna och läsa - reception *Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

Kunskapsmålen för betyg A i slutet av åk 9

Konkretisering av centrala innehållet

Du ska lära dig:

 • att berätta om några saker du har gjort under sommaren i perfektform.
 • att kunna förstå när andra berättar om sin sommar.
 • att uttala nya ord och fraser genom att du har arbetat med olika texter.
 • nya ord som ökar förståelsen för språket och som hjälper dig i kommunikationen.
 • hur man bildar perfektformer av regelbundna och oregelbundna verb, samt hur ordföljden förändras i meningar som skrivs/sägs i perfektform.
 • att berätta om dig själv, din familj och dina intressen på tyska, både skriftligt och muntligt.

Undervisning/arbetssätt

I undervisningen kommer vi att:

 • läsa och lyssna på texter.
 • arbeta med nya ord.
 • skriva personliga presentationer och redovisa dem muntligt i form av intervjuer.
 • arbeta med hörövningar.
 • gå igenom perfektböjning av regelbundna och oregelbundna verb.
 • arbeta med muntliga övningar.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Läsa/lyssna och tolka de texter vi läst
 • använda dig av nya ord och fraser
 • göra muntliga presentationer
 • förstå talad tyska i form av hörövningar
 • använda perfektformen av regelbundna och oregelbunda verb på ett korrekt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Allmän bedömningsmatris i moderna språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmåga att förstå innehållet i talat språk.
Förstår med svårighet det mest väsentliga i talat, enkelt språk i lugnt tempo. Kan med viss svårighet redogöra för delar av innehållet och följa enkla instruktioner.
Förstår det mest väsentliga i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Kan i enkel form redogöra för innehållet, samt med godtagbart resultat följa instruktioner.
Förstår det huvudsakliga innehållet, samt tydliga detaljer i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo. Kan i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, samt på ett tillfredsställande sätt följa instruktioner.
Förstår helhet och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Kan översiktligt redogöra för innehåll och detaljer, samt med gott resultat följa instruktioner.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal.
Kan med svårighet uttrycka sig enkelt och begripligt med ord och fraser.
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Förmåga att förstå innehållet i olika slags texter.
Förstår med svårighet det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan med viss svårighet redogöra för innehållet, samt följa enkla instruktioner.
Förstår det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan i enkel form redogöra för innehållet, samt med godtagbart resultat följa instruktioner.
Förstår det huvudsakliga innehållet, samt tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta texter om vardagliga ämnen. Kan i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, samt med tillfredsställande resultat följa instruktioner.
Förstår helhet och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan översiktligt redogöra för innehåll och detaljer, samt med gott resultat följa instruktioner.
Förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift.
Kan med svårighet formulera sig enkelt och begripligt med ord och fraser.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan formulera sig relativt tydligt och sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Förmåga att reflektera över företeelser i områden där språket används.
I mycket enkel form kommentera enstaka företeelser i områden där språket används, samt göra mycket enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
I enkel form kommentera några företeelser i områden där språket används, samt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Relativt översiktligt kommentera några företeelser i områden där språket används, samt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Översiktligt kommentera några företeelser i områden där språket används, samt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.