👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallonbackens ht-17 TSS fsk Pedagogisk planering 17/18

Skapad 2017-09-19 10:29 i Hallonbackens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

 1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

Välj ett läroplans mål från vardera område Normer och värden, Utvecklings och lärande och Barns inflytande. Läroplansmålen väljer ni längst ner på sidan. Nulägesbeskrivning utifrån utvärderingar där vi är. 

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande:

Vi har sett att barnen har ett stort intressen för småkryp och växter, och ibland hanterar dem oaktsamt.

Vi valde kretslopp i vårt grönflaggarbete för att vi vill ge barnen en bra grund i sitt miljötänk.

Vi ser att barnen inte är rädda om våra grejor och att de inte tar ansvar för sina handlingar genom att de skyller ifrån sig eller inte vill plocka undan efter sig.

Vi ser att  barnen behöver utveckla sin empati och förståelse för andra människor.

 

 2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

Vi vill att barnen utvecklar respekt för allt levade. Detta sker när barnen tittar på småkrypen i deras naturliga miljö (inte en hink) samt tar varsamt i djuren. Barnen bryter inte av grenar och drar löven från träd och buskar.

 Vi vill även ge barnen en förståelse för hur viktig naturen är för oss, att vi är en del av naturen, hur vi påverkar varandra samt att vi är beroende av varandra.  Vi vill även att barnen så småningom själva kommer att få syn på och upptäcka olika kretslopp i naturen och i vår närmiljö.

Detta sker när vi ser att barnen är rädda om vår närmiljö, när de reflekterar över hur viktigt det är att vi inte slänger skräp ute, att vi sopsorterar samt spontant uppmärksammar olika kretslopp tex vattnets kretslopp eller maskarnas nedbrytning av löv.

 

 

 3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

Besöka miljöhuset. plantering, forumspel, studera småkryp, att vara utomhus i naturen och observera samt reflektera tillsammans,

olika projekt, intervjuer TAKK, "Barr och pinne"

 

 4. Metodval för att följa upp effekterna

Hur ska ni få syn på de förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom observationer och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp: intervjuer. observationer

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016