Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

C.F.N. Hälsopedagogik 100 poäng

Skapad 2017-09-19 11:00 i Campus Futura Gy Tanum
Vuxenutbildning
Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp-, och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som en biologisk, psykisk och social varelse.

Innehåll

Hälsopedagogik - 100 poäng

Undervisningen i ämnet hälsa ska syfta till att:

 • Eleverna utvecklar kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete.
 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om folkhälsopolitiska mål och folkhälsoarbetets framväxt, innehåll och vad som styr detta.
 • Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att förstärka det friska och se människan som en resurs för eget välbefinnande.
 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och hur goda arbetsförhållanden kan skapas.
 • De ska dessutom ges möjlighet att utveckla insikt om den egna livsstilen och förmåga att utföra handlingar för ett ökat välbefinnande och en positiv självbild.
 • Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen.
 • Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang.
 •  Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera centrala begrepp och egna och andras handlingar och attityder

 

Undervisningen i ämnet Hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Kunskaper om:

 • Människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan.
 •  Folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter.

 Förmåga att:

 • Använda begrepp och teorier inom hälsoområdet.
 •  Arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som styr hälsoarbetet. Förmåga att arbeta med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet på ett yrkesetiskt sätt

 Färdigheter i:

 • Att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter och undersökningar på individ-, grupp- och samhällsnivå.

 Förmåga att:

 • Diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete.
 •  Kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer 
 • I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Matriser

Kunskapskrav

Underlag för bedömning

Samtliga uppgifter i kursbeskrivningen är utformade efter syfte och kunskapskrav i kursen. Det är därför viktigt att vara närvarande på alla lektioner då kunskaper visas genom aktivt deltagande i redovisningar fallbeskrivningar, diskussioner och andra uppföljningar av studieuppgifter. Bedömningen av dina prestationer både muntligt och skriftligt kommer att utgå från kunskapskraven i kursen. Uppgifter som redovisas muntligt skall vara av god kvalitet dvs. faktakunskaperna ska vara goda och reflektioner och analyser ska ingå på något sätt. Det är din uppgift som studerande att noggrant läsa igenom och begrunda betygskriterierna för de olika kunskapskraven E, C och A. Inför varje uppgift är det ditt ansvar att visa din kunskap och sätta dig in i vad som krävs. Frånvaro Blir du sjuk eller är borta av någon annan anledning meddela detta till kursansvarig lärare. Det är ditt ansvar som elev att ta reda på vad du missat och hur du ska ta igen det. Läkarintyg ska lämnas till kursansvariga lärare om du är sjuk mer än en vecka. Begrepp som är bra att komma ihåg Teorianknyta: • När du teorianknyter ska du tala om av vem eller från vad du får dina påståenden. Det är viktigt att inte bara tycka och tänka utan att referera till litteratur, föreläsare mm. Motivera: • Förklara varför du tycker som du tycker och ange skäl för din uppfattning. Reflektera: • När du läser, lyssnar eller ser på något reflekterar du genom att tänka igenom, känna, begrunda och fundera. Du ställer frågorna: Vad? Hur? Varför? Analysera: • I analysen funderar du ett steg längre och undersöker, värderar och kritiserar det du läst, hört eller sett. Du ställer frågorna: Vad kommer att hända? Vad innebär detta? Vilka konsekvenser får det?
Betyget E - Översiktligt
Beskriver, redogör, tar upp väsentliga delar, skildra kortfattat huvuddragen hur något är. Inte så exakt
Betyget C - utförligt
Exakt, fyllig, innehållsrik och längre noggrann beskrivning som tar hänsyn till många aspekter.
Betyget A - Utförligt och nyanserat
Resonerar, förklarar, motiverar, skildrar något ur flera olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: