👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i Svenska som andraspråk HT-17

Skapad 2017-09-19 12:34 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
LPP i Svenska som andra språk

Innehåll

 

Lokal pedagogisk planering i

 

Svenska som andraspråk

 

Höstterminen 2017.

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 


 

 

Tidsperiod

 

Höstterminen 2017

 

Syfte

 

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • tala och samtala i olika sammanhang,
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
 • söka och värdera information från olika källor.                                        (Lgr-11)

 

Centralt innehåll

 

Tala, lyssna och samtala

 

 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
 • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder och andra verktyg som kan stödja presentationer.
 • Uttal, betoning och satsmelodi. Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.

 

Läsa och skriva

 

 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav. Bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
 • Handstil och att skriva på dator.

 

Berättande texter och faktatexter

 

 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • Några barnboksförfattare.
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

 

Språkbruk

 

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man talar till och med vilket syfte.
 • Ord, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Informationssökning

 

 • Informationssökning i böcker och på webbsidor för barn.               (Lgr-11)

 

 

 

Mål – Vad ska jag lära mig?

 

 • Känna till eller bli mer säker på Alfabetet och den alfabetiska ordningen.
 • Känna igen enklare ordbilder.
 • Använda en dator/iPad för att skriva kortare texter, till exempel en lista eller en kort berättelse.
 • Bli mer säker på att använda en dator och ett ordbehandlingsprogram men talsyntes och eventuellt bildstöd.

 

 

 

Undervisning – Vad ska vi göra för att nå målen?

 

 • Vi ska gå igenom alfabetet med de elever som behöver det.
 • Genom att träna ordbilder för de elever som behöver det.
 • Öva på att skriva på en dator, arbeta i ett ordbehandlingsprogram samt att skriva kortare texter.
 • Vi arbetar med alfabetet genom att läsa, sjunga och skriva tillsammans.
 • Genom att använda ”Story Cubes” (Bildtärningar) och göra egna berättelser utifrån bilderna på tärningarna.
 • Genom att varje morgon och eftermiddag ha en samling där vi övar turtagning, att lyssna på varandra, ställa frågor och berätta hur vi mår.
 • Vi tränar på att skriva olika slags texter, t ex berättelser, faktatexter och meddelanden.
 • Vi läser högläsningsbok, tränar då hörförståelse.
 • Alla elever har en bänkbok anpassade efter intresse och nivå.
 • Vi arbetar med läsförståelse i olika böcker och olika material.

 

 

 

 

 

Förmågorna – The Big 5

 

 • Vid våra samlingar på morgonen och eftermiddagen så övar vi alla de fem förmågorna; analys, kommunikation, begrepp, procedur samt den metakognitiva förmågan genom att prata om gårdagen och dagen som har varit. Genom att samtala med varandra, ställa frågor och vänta på svar. Genom att öva begrepp som vecka, månad, år, veckodag, igår, idag, imorgon, schema med mera. Vi över vår procedurförmåga då vi dagligen skriver ett schema på tavlan och lär oss i vilken ordning vi ska göra de olika momenten under dagen. Den metakognitiva förmågan övar vi i slutet av dagen då vi pratar om hur det har varit och vad vi har gjort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sva
Svenska bedömningsmatris Lgr11 Grundsärskolan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala, lyssna och samtala
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna delvis underbyggda åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna väl underbyggda åsikter och argument.
Eleven kan medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer. I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
Eleven kan planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt. I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa och skriva
Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer.
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
Eleven medverkar i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Eleven strukturerar texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Eleven strukturera texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Berättande texter och faktatexter
Eleven kan bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättande texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättande texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan föra väl utvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättande texter och filmer från olika tider och kulturer.
Språkbruk
Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar delvis sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar sitt språk väl till olika situationer och sammanhang.
Informationssökning
Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans
Eleven kan medverka i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
. Eleven kan på ett väl fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.