👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag

Skapad 2017-09-19 13:03 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Förskola
Introduktion: "Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, att handla, röra sig och att lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska." (Lpfö 98) Vi kommer att arbeta med detta tema genom att använda oss av skapande, språk, matematik, natur, socialt samspel och rörelse för att barnen på ett så mångsidigt sätt som möjligt får lära sig om hur deras kropp, sinnen och känslor fungerar. Vi kommer att diskutera, lyssna, pröva nya material, spana, beskriva, leka, undersöka, tänka och mycket, mycket mer. Alla barn kan vara med i ett tema men naturligtvis på olika sätt.

InnehållVåra mål med temat;

• Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

• Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar

• Tillägnar sig nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att

förstå sin omvärld

• Lär sig begrepp för en rad olika kroppsdelar och förstår hur dessa är kopplade till sinnena

• Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå

rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

• Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa

andra

• Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

• Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

Lek och socialt samspel                                                                                                                             

 • Ute:                                                                    Inne:

 • Kycklingen och vargen                                  Bockarna bruse

 • Bonde i vår by                                                  fem små apor

 • Ett, två tre stopp

 • Följa john

 • Byta bo

(Lpfö 98)
I förskolan är leken grunden för lärande. "Den medvetna leken" är ett arbetsredskap som används för att definiera och synliggöra barnens lärandeprocesser i leken. Leken utvecklar intresset för språk, motorik, socialt samspel och matematik. Genom nyfikenhet, lust och glädje stimuleras det forskande barnets egen drivkraft att söka kunskap.

"Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden... Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

 

 

Känslor

 • Empati

 • Respekt

 • Känslor, namn på känslor och bilder

 • ”Stop”

 

För ett litet barn är det otroligt viktigt att lära känna sin kropp.
Barnen behöver även hjälp med att förstå hur man läser av sina egna känslor och andras, därför kommer vi att arbeta med
våra olika känslolägen som
arg, rädd, glad, ledsen, lugn och sur. Vi kommer även att arbeta mycket med
vår värdegrund, för att det är viktigt med en god gruppanda, och att alla är justa kompisar mot varandra och andra.

 

 

 

 

 

Kroppen           

 • Mat

 • Sinnen

 • Hälsa

 • ”Min kropp”

 • Rörelse

 • Avslappning

 

För ett litet barn är det otroligt viktigt att lära känna sin kropp. Att förstå hur man med hjälp av sin kropp

utforskar omvärlden genom lukt, smak, känsel, hörsel och syn. Det är också viktigt att koppla dessa

sinnen till kroppen på ett sätt så att barnen förstår hur de på bästa sätt tillförskaffar sig den information

de söker med hjälp av tillexempel smaken när de möter på en främmande frukt

 

 

 

 


Språket            

 • Benämning – tydligare

 • Prepositioner

 • Bilder med text

 • Rim och ramsor

 • Sånger

Språkutveckling i förskolan sker i ”det vardagliga lärandet”. I alla tänkbara situationer under dagen tränar vi språket i förskolan. Som pedagog är det viktigt att använda ett tydligt och nyanserat språk.
Vi har samlingar dagligen där vi ger alla barn språkutrymme, sjunger sånger, har rörelser och tränar rim och ramsor för att stimulera barnets
språkutveckling. Sagoläsning där barnet är aktivt med och berättar vad som händer i berättelsen sker dagligen i verksamheten.

I barnens lek på förskolan är vi med och observerar och lyssnar in barnens sätt att kommunicera med varandra. Utifrån det reflekterar vi tillsammans över barns språk och kommunikation.
Att lyssna in barnet och uppmuntra till att ge uttryck för sina känslor och uppfattningar i ord gör att barnet stärker sin jaguppfattning och vågar ta för sig. Vi pratar om olika kulturer och stärker barnet i sin identitet. 

 

 

Matematik       

 • Ordningstal och stora siffror

 • Former

Matematik i förskolan hos oss, handlar inte om att vi sitter och räknar 2+2=4 exempelvis. Det handlar i stället om om att leka matte. Vi försöker skapa en struktur hos barnen genom kommunikation. Vi lär våra barn olika begrepp, känna igen former, nämna saker vid rätt namn och se antal och mycket annat.

Tillsammans med barnen för vi en dialog om vad vi kan se runt omkring oss. Vilken färg har bilarna? Vilka former är gömda i rummet? Hur många tallrikar/glas behöver vi duka fram till lunchen? När vi går till skogen kan vi söka efter kottar i olika storlekar eller pinnar av olika längd. Pedagogerna är barnets vägledare.

De flesta pedagoger hos oss har dessutom deltagit studietillfällen om "Små barn och matematik".

I vår läroplan Lpfö 98, reviderad 2016, kan man läsa om förskolans uppgift.

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

Natur och miljö

 • Sortering

 • Kretslopp

 • Sopor, återvinna

Vår förskola ligger nära naturen, vilket ger barnen en direkt och god kontakt med naturen. Den bästa inlärningen sker genom att leva kunskapen.
Vi försöker att röra oss mycket i skog och mark runt förskolan. Vi hoppas kunna lägga grunden till en god inställning till vår natur och det ekologiska systemet genom att barnen upplever sig som del av sin miljö.
                                                                       
Vårt mål är: Att ge barnen kännedom om djur, natur och miljö, att lära sig vara rädd om och ha respekt för naturen.  

Hur gör vi?

 •        Vi pratar och undersöker den natur och de djur som barnen har möjlighet att uppleva på nära håll.
 •        Vi går på utflykter till skogen och i samhället.
 •        Vi försöker att röra oss så mycket som möjligt

 

 

 

Jag      

 • Familjen

 • Identitet

Vad är ett hem? Vem är jag och vad är en familj? Få barnen att bli trygga i sin identitet och även få in hur viktig värdegrunden är. Alla är lika mycket värda oavsett vart eller hur vi bor, hur vi ser ut och vem vi bor med. Det är även viktigt för oss att få in olika uttryckformer, så vi kommer använda oss av bilder, texter, skapande och både ute- och innemiljön