Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik och Natur

Skapad 2017-09-19 14:53 i Körsbärets förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barnen att utvecklas i på Körsbärets förskola. Lärmiljön är designad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärandeprocesserna. Varje barn ska uppleva glada och utvecklande dagar i vår förskola!

Innehåll

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

På Körsbäret betyder det:

Utveckling och lärande hänger samman med kunskap

Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former
- Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –
Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera
(Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7).

Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapssökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

Öppenhet är grunden för normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8).
Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg.

Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i.

Barn som har inflytande vågar vara innovativa

”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen)
Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9).

Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

 

   Rubrik

1. Välj   läroplansmål  (längst ner på sidan)

2.  Planerade insatser = aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen. 

På vår gemensamma samling innan maten som riktar in sig på matematiska begrepp.

Väcka barns nyfikenhet genom gemensamma planteringar. Vi skapar en odlingslåda tillsammans som bl.a.ska vara i våra utelådor till våren.

Vi gör barnen nyfikna på vad matematik kan vara i vardagen och i den lärande leken.

3. Mål och syfte

Att väcka barnens intresse för vardags matematik och naturorientering.

      

4. Metodval (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen) Hur får vi syn de förväntade effekterna i punkt 3. Tex. genom observationer och film från olika situatione

Genom att låta barnen praktiskt göra egna upptäckter. Prova och experimentera. Lyssna in barnen och följa deras intressen.

Utvärdering och avslut.

Det blev ett litet minitema. Våra planeringar har gått till annat viktigt så vi har följt upp och planerat för lite. Vi har odlat inne och det har barnen följt. Barnen har med glädje sparat sina kärnor från frukten och tryckt ner i jorden i planteringslåda. De börjar nu att växa.  Det var inget som planterades ut utan en grupp sådda direkt ute i den lådan. Det blev tyvärr förstört av barn från annan avdelning som ”hjälpte till att vattna” och grävde i lådan så det blev inget! Vi har använt och lärt oss lite matematiska pegrepp så som bredvid, framför-bakom, höger och vänster. Intresset är stort och barnen är alltid med på det vi gör.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: