👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 4 Ht 2017

Skapad 2017-09-19 16:16 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola F
Under höstterminen kommer vi att arbeta med områdena: Hur kan vi veta vad som hände förr i tiden? Sverige under tiotusen år. Vikingatiden.

Innehåll

 

Historia åk 4 Ht 2017

 

Område:

 

 • Hur kan vi veta vad som hände förr i tiden?

 

Centralt innehåll:

 

 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

 • Vad begreppet källor betyder och hur det används i historiska sammanhang.

 

Förmågor att utveckla:

 

 • Historiskt källmaterial: ”… kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

 • Historiska begrepp: ”… använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap kan ordnas, skapas och användas”

 

Kunskapskrav:

 

 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet. Exempel: eleven kan resonera om vilka källor som är användbara för att besvara en viss fråga.

 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt. Exempel: eleven kan använda begreppet ”källor”.

 

 

 

Område:

 

 • Sverige under tiotusen år.

 

Centralt innehåll:

 

 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 • Vad begreppen likheter och skillnader, orsak och konsekvens betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 

Förmågor att utveckla:

 

 • Historisk referensram och kronologisk överblick ”… använda historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

 

 • Historiskt källmaterial: ”… kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

 • Historiska begrepp: ”… använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap kan ordnas, skapas och användas”.

 

Kunskapskrav:

 

 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt. Exempel: eleven kan använda begreppen ”förändring”, ”likhet”, ”skillnad”, ”orsak”, ”konsekvens” och ”källa”.

 • Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Exempel: eleven kan t.ex. resonera om varför människor flyttade till Norden. Eleven kan resonera om varför stenåldersmänniskorna blev bofasta och vad det fick för konsekvenser.

 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levandasvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder. Exempel: eleven kan beskriva hur inlandsisens tillbakadragande hänger ihop med att Norden befolkades. Eleven kan resonera om hur odlingar, boskapsskötsel, befolkningsökningen och tillgången till dyrbara metaller hänger ihop med att stölder och krig blev vanligare.

 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med hänvisningar till det förflutna. Exempel: eleven kan resonera om hur vårt sätt att leva idag, t.ex. den mat vi äter, hänger ihop med att folket på stenåldern börjad odla och ha husdjur.

 

Område:

 

Vikingatiden.

 

Centralt innehåll:

 

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världengenom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor.

 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

 • Vad begreppen likheter och skillnader, kronologi, orsak, konsekvens och källor betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 • Tidsbegreppet vikingatiden och olika syn på dess betydelse.

 

Förmågor:

 

 • Historisk referensram och kronologisk överblick ”… använda historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

 

 • Historiskt källmaterial: ”… kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
 • Hur historia används ”… reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv”
 • Historiska begrepp: ”… använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap kan ordnas, skapas och användas”.

 

Kunskapskrav:

 

 

 

 • Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Exempel: eleven kan t.ex. resonera om vart vikingarna seglade och varför de började resa till andra länder. DE kan resonera om hur handeln med andra länder gick till och hur nya varor och nya idéer påverkade livet i Norden. Eller hur människor hamnade i träldom och vad det innebar.

 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levandasvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder. Exempel:  eleven kan beskriva hur vikingatågen ökade kontakterna med de kristna länderna i Europa och visa att det påverkade livet i Norden. De kan också visa att människors sätt att livnära sig annars var ganska likt hur det var tidigare under järnåldern.

 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med hänvisningar till det förflutna. Exempel: eleven kan visa på ortsnamn och namn på veckodagar med koppling till gamla gudar. Eleven kan resonera om samband mellan förkristna högtider och våra egna.

 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet. Exempel: eleven kan resonera om hur vi kan använda arkeologiska källor för att lära oss om livet på vikingatiden.

 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder. Exempel: eleven kan resonera kring begreppet ”viking” och dess innebörd nu och då. Eller kring hur vi ser på och refererar till vikingatiden idag.

 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt. Exempel: eleven kan använda begreppen ”likhet”, ”skillnad”, ”orsak”, ”konsekvens”, ”källa”, ”tolkning” och ”vikingatiden”.