👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4 A, ht 17

Skapad 2017-09-19 22:38 i Hällingsjö skola Härryda
Vi arbetar med Matteborgen 4a som huvudbok.
Grundskola 4 Matematik
Ämne: Matematik. Arbetsområden: Taluppfattning, Addition och subtraktion, Geometri, Multiplikation och division, Tabeller och diagram.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att:

Det här kommer du att få undervisning om.

Se läroplanskopplingar: centralt innehåll.

Kunskapskrav

Se läroplanskopplingar: kunskapskrav.

Det här ska du lära dig.

Du skall ha förståelse för vårt talsystem och kunna talen upp till 10000.

Du skall kunna addera och subtrahera med talen upp til 10000.

Du skall kunna lösa problem inom talområdet.

Du skall kunna multiplicera och dividera talen upp till 10-ans tabell. 

Du skall kunna multiplicera och dividera med 10-tal och 100-tal.

Du skall kunna kort division (divisionsuppställning).

Du skall kunna mäta och rita sträckor.

Du skall kunna mäta och uppskatta längd och omvandla längdenheter.

Du skall kunna rita olika geometriska figurer tex rektangel, kvadrat och triangel samt räkna ut omkretsen på dem.

Du skall kunna hämta fakta ur tabeller och diagram.

Du skall kunna göra egna tabeller och diagram.

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att arbeta i Matteborgen 4a som huvudbok. Vi kompletterar med andra arbetsuppgifter och stenciler för att befästa våra kunskaper.

Vi spelar spel och tränar på våra iPads.

Vi jobbar enskilt och i grupp.

Vi jobbar även med laborativt material.

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Genom att ni gör diagnoser efter varje kapitel.

Ditt arbete på lektioner.

Mattesamtal du för med dina kamrater på lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6