👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete åk 4 - Vikingatiden

Skapad 2017-09-20 12:24 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia
Vilka var vikingarna egentligen? Hur levde de och hur såg deras samhällen ut? Vad pratade de för språk och hur skrev de? Vad trodde de på för gudar? Allt det och mycket mer ska vi ta reda på under arbetet med vikingatiden.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Se faktafilmer
 • Läsa faktatexter och berättande texter
 • Skriva egna faktatexter
 • Diskutera i mindre grupper och i helklass
 • Arbeta i par och grupp. 
 • Arbeta med olika arbetsuppgifter

 

När vi arbetat klart ska du:

 • Känna till vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder samt hur de används i historiska sammanhang.
 • Kunna beskriva hur vikingarnas samhälle var uppbyggt, hur vikingarna levde och bodde.
 • Kunna berätta om vart vikingarna reste och varför.
 • Ha en förståelse för hur vikingarnas resor påverkade Sveriges utveckling.
 • Känna till asatron och vad man trodde på.
 • Kunna förklara hur och varför de tillbad sina gudar, dvs asatro.
 • Känna till vad runor är och varför runstenar användes.
 • Förstå vad en historisk källa är.
 • Ha en förståelse av vem som skriver historien och varför.
 • Se spår av vikingatiden i nutid.
 • Ha en förståelse för varför vikingatiden slutar. 

Du visar att du kan genom att: 

 • Aktivt delta under gemensamma diskussioner och genomgångar.
 • Aktivt delta i grupp- eller pararbeten.
 • Genomföra skriftliga prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  C 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  C 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
  Hi  C 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  C 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi Re
Vikingatiden åk 4

E
C
A
Historiska begrepp
Du vet vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang. Du visar genom skrift och tal att du förstår vad olika begrepp som hör till vikingatiden betyder.
Du vet vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang. Du visar tydligt genom skrift och tal att du förstår vad olika begrepp som hör till vikingatiden betyder.
Du vet vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang. Du visar på ett tydligt sätt att du förstår vilka begrepp som är viktiga och vad de betyder.
Samhälle
Du vet hur vikingarna bodde och hur de levde. Du förstår skillnaden mellan en fri man och en träl. Du förstår vad en ätt är. Du förklarar enkelt hur de flesta människor levde på vikingatiden.
Du kan förklara hur de flesta människorna levde på vikingatiden och kan även ge exempel på olikheter mellan grupper i samhället. Du kan även förklara hur ansvarsfördelningen såg ut i samhället.
Du förstår och kan förklara hur ett vikingasamhälle fungerade och jämföra det med dagens samhälle. Du kan ge flera exempel på olikheter mellan grupper i samhället.
Vikingarnas resor
Du vet vart och hur vikingarna for. Du vet var de handlade och vilken handel de bedrev. Du vet hur och varför de plundrade.
Du förstår och kan berätta om vad vikingarna lär sig från andra kulturer under den här tidsperioden.
Du kan förstå och berätta om hur vikingarnas kulturmöten påverkade deras sätt att leva samt hur det påverkade Sveriges utveckling.
Likheter och skillnader
Du kan på enkelt sätt förklara minst en likhet och skillnad mellan Stenålder och Vikingatid.
Du kan förklara flera likheter och skillnader mellan Stenålder och Vikingatid.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara flera likheter och skillnader mellan Stenålder och Vikingatid. Du visar även en förståelse för hur tidsperioderna hör ihop och hur en tidsperiod leder mot nästa.
Asatron
Du kan berätta om asatron, t.ex. att den har flera gudar och om livet efter döden.
Historiska källor
Du kan ge exempel på några historiska källor och använder minst en källa på rätt sätt. Du försöker förklara varför det är viktigt att ange en källa.
Du kan använda minst 2 historiska källor på rätt sätt. Du kan förklara varför det är viktigt att ha flera källor.
Du kan värdera en historisk källa, dvs beskriva några för- och nackdelar. Du kan använda olika typer av källor och förklarar varför det är viktigt att ha flera källor på ett välutvecklat sätt.
Runor & Spår idag
Du förstår hur vikingarna skrev och varför de reste runor. Du kan ge ett exempel på spår som fortfarande finns kvar från vikingatiden. Du kan ge ett kort exempel på varför någon vill dra fördel av historien.
Du förstår hur vikingarna skrev och varför de reste runor. Du kan förklara hur runorna påverkat hur vi skriver idag. Du kan ge ett par exempel på spår som fortfarande finns kvar från vikingatiden och försöker förklara varför det är så. Du kan förklara varför någon vill dra fördel av historien med ett tydligt exempel.
Du förstår hur vikingarna skrev och varför de reste runor. Du kan på ett tydligt sätt förklara hur runorna påverkat hur vi skriver idag. Du kan ge ett par exempel på spår som fortfarande finns kvar från vikingatiden och förklarar varför det är så. Du kan förklara varför någon vill dra fördel av historien med flera tydliga exempel.
Vikingatidens slut
Du kan på enkelt sätt förklara varför vikingatiden tog slut.
Du kan förklara varför vikingatiden tog slut mer tydligt.
Du kan förklara varför vikingatiden tog slut och kan visa på vad som händer efter vikingatiden.