👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A kapitel 1-3

Skapad 2017-09-20 14:59 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Planering baserad på boken Matteborgen 4A för kapitel 1-3
Grundskola 4 Matematik
När vi har matematik är det matematiska samtalet viktigt. Vi utbyter tankar och ni lär av varandra. Olika metoder passar olika elever därför är det viktigt att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter. När du arbetar i boken får du träna färdigheter och bygga upp en säkerhet i att använda olika lösningsmetoder. I kapitel 1 arbetar vi med Taluppfattning, i kapitel 2 med addition och subtraktion och i kapitel 3 med geometri.

Innehåll

Mål för lektionen/lektionerna:

TALUPPFATTNING:

 • Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000
 • Förstå vårt talsystem
 • Kunna ordna tal efter storlek
 • Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

ADDITION OCH SUBTRAKTION:

 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • Veta hur likhetstecknet används
 • Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000
 • Kunna använda addition och subtraktion vid problemlösning

GEOMETRI: 

 • Kunna mäta och rita sträckor
 • Kunna uppskatta och mäta längder
 • Kunna växla mellan olika längdenheter
 • Kunna känna till egenskaper och namn på några geometriska objekt
 • Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar efter givna mått
 • Kunna räkna ut figurers omkrets

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete
 • EPA
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov på kapitel 1-3.
 • kluringar och mattespel.

Bedömning/synliggörande av förståelse

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.
 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 4A

Träna mera
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000
 • Ma  1-3
Du är osäker på hur tal är uppbyggda samt på siffrors värde
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till flera tusen
Du har en god uppfattning av talens värde
Du ska kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje samt kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda
 • Ma  1-3
Du kan läsa av en tallinje, du blir osäker när du ska placera ut tal på rätt ställe Du är osäker på begreppen jämnt och udda
Du kan placera heltal på en tänkt tallinje samt avgöra om ett tal är jämnt eller udda
Du kan konstruera egna tallinjer med rätt proportioner och värden
Addition och subtraktion
Du ska kunna algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för addition och subtraktion.
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan addera och subtrahera en- och tvåsiffriga tal. Du klarar ibland att ställa upp större tal, men känner osäkerhet kring detta.
Du kan addera och subtrahera fyrsiffriga tal och känner dig ganska säker då du räknar.
Du har inga som helst svårigheter med att addera och subtrahera fyrsiffriga tal, du kan även räkna med ännu större tal.
Du ska följa matematiskt resonemang vid problemlösning/textuppgifter med addition och subtraktion, samt bedöma rimlighet i svaret
 • Ma
Du känner dig osäker och har svårt att visa hur du tänker när du ska räkna ut tal, du har svårt att se om ett svar är rimligt
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut tal, du funderar över svaret för att se om det är rimligt
Du behärskar det matematiska språket och kan göra uträkningar, till och med i flera steg, du reflekterar över svaret för att se om det är rimligt
Du ska kunna se sammanhangen mellan addition och subtraktion och kunna förstå hur likhetstecknet används
 • Ma
Du är osäker på sammanhangen mellan addition och subtraktion. Du är också osäker på innebörden av likhetstecknet
Du förstår sammanhangen mellan addition och subtraktion, samt likhetstecknets betydelse
Du har god förståelse för sammanhangen mellan addition och subtraktion, samt likhetstecknets betydelse
Geometri
Du ska kunna uppskatta och mäta längder samt växla mellan olika längdenheter
 • Ma  4-6
Du är osäker då du ska uppskatta och/eller mäta längder Du har svårt att växla mellan olika längdenheter
Du känner dig relativt säker då du ska mäta längder, du kan uppskatta längder och växla mellan olika längdenheter
Du är säker både på att mäta och uppskatta längder samt växla mellan olika längdenheter
Du ska känna igen, namnge och rita enkla tvådimensionella och tredimensionella figurer.
 • Ma  4-6
Du kan namnen på några geometriska figurer och kan rita dem
Du kan namnge och rita de vanligaste tvådimensionella och tredimensionella geometriska figurerna och du är noggrann då du ritar figurer
Du kan namnge och rita många tvådimensionella och tredimensionella geometriska figurer. Du är noggrann då du ritar. Du använder dina kunskaper på ett säkert sätt.
Du ska känna till begreppen sida, hörn, längd och bredd så du kan använda dem för att räkna ut omkrets på geometriska figurer.
 • Ma  4-6
Du är osäker på en eller flera av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd Du har svårt att räkna ut omkrets
Du förstår de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd samt kan räkna ut omkretsen
Du använder dig av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd då du pratar om geometriska figurer och kan räkna ut omkretsen.