👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt SvA 7-9

Skapad 2017-09-21 12:53 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Varför har vi lagar i vårt samhälle? Hur ser lagarna ut i Sverige jämfört med andra länder? Det och mycket annat spännande ska vi arbeta med i detta arbetsområde!
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
"Vad händer om jag bryter mot lagen? Hur fungerar en domstol? Vilka straff finns det?"

I det här arbetsområdet får du lära dig hur det svenska rättssystemet fungerar. Dessutom kommer vi att diskutera frågor som har med brott och straff att göra.

Innehåll

Mål

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig och förstå mer om det svenska rättssystemet.

Våra lagar och vårt rättssystem ska skydda vår demokrati och våra rättigheter. Varje medborgare har rättigheter, men också skyldigheter i samhället. Vi är skyldiga att känna till och följa lagarna samhället sätter upp.

 

Målet med arbetsområdet är att du ska:

 • Förstå skillnaden mellan lagar, regler och normer
 • Få kunskap om och förståelse för hur det svenska rättssystemet fungerar i praktiken (från brott - dom - straff)
 • Känna till några olika påföljder (straff) som finns i Sverige samt få insikt i vad straffen fyller för funktion
 • Kunna jämföra och reflektera över straffens funktion i Sverige och andra länder
 • Kunna reflektera över och ange förklaringar till varför människor begår brott, konsekvenser av detta samt hur brottslighet kan förebyggas
 • Lära dig viktiga begrepp för området
 • Lära dig uttrycka ståndpunkter

 

Arbetssätt och redovisning

För att nå målen för arbetsområdet kommer vi att diskutera samhällsfrågor ur olika perspektiv. Du ska få träna dig på att se orsaker och konsekvenser till brottslighet, se samband, och lära dig att resonera utifrån olika perspektiv. Du ska också få träna dig i att uttrycka egna tankar och värderingar kring brott och straff.

Du kommer att få lära dig händelsekedjan från brott till påföljd. Vi kommer diskutera olika brott och påföljder (straff).

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga:

 • att beskriva och resonera om orsaker och konsekvenser kring brott och straff

 • att resonera kring hur individer och samhälle påverkar varandra

 • att beskriva hur det svenska rättssystemet fungerar

 • användning av centrala begrepp

 • att samtala och diskutera kring vårt rättssystem och jämföra med andra rättssytem

Dina förmågor har du möjlighet att visa i:

 • Enskilt skriftligt test. Testet kommer att bestå av en del där du förklarar begrepp utifrån kapitlet samt fyra frågor där du ska visa dina kunskaper för arbetsområdet. Du ska kunna beskriva uppbyggnaden av det svenska rättsväsendet och använda viktiga begrepp i dina beskrivningar. Du ska också kunna förklara, resonera och se samband mellan brott och straff i Sverige, men även jämföra synen på straff utomlands. Inför testet gör vi en uppgift under lektionstid som ni tillsammans i grupp hjälps åt att lösa. Uppgiften liknar den uppgift som kommer att komma på testet och tar upp samband, perspektiv, orsaker och konsekvenser.

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag & rätt

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Fakta och samband
Förmågan att beskriva samband Du visar detta i det skriftliga testet.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga processer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. "Du kan i stora drag förklara det svenska rättssystemet, det vill säga de flesta stegen från brott till domslut. Du kan berätta om några påföljder."
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga processer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. "Du kan förklara det svenska rättssystemet, det vill säga tydligt beskriva vad som händer från brott till domslut."
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga processer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. "Du kan tydligt och detaljerat förklara det svenska rättssystemet, det vill säga vad som händer från brott till domslut."
Begrepp
Förmågan att använda och förstå centrala begrepp för arbetsområdet
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. "Du använder och förklarar några begrepp som åtal, åklagare, påföljd etc.*
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. "Du använder och förklarar begrepp som åtal, åklagare, påföljd etc."
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. "Du använder och förklarar flera begrepp som åtal, åklagare, påföljd etc."
Analysera och resonera
Förmågan att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv, kunna se orsaker och konsekvenser och föra resonemang Du visar detta i det skriftliga testet.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. "T ex. kan du diskutera hur olika personer bör dömas för olika brott. Du diskuterar t ex. utifrån den som begått brottet och utifrån den som blivit utsatt." "T ex. Du kan kortfattat ta ställning, diskutera och resonera från något perspektiv. T ex resonera kring varför man börjar begå brott, vad det kan bero på och vad då lämpliga påföljder är utifrån något perspektiv. Du kan se någon orsak och konsekvens av detta. Exempel på perspektiv kan vara individ, familj, skola, samhälle."
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. "T ex. kan du diskutera hur olika personer bör dömas för olika brott och förklarar tydligt varför. Du diskuterar t ex. utifrån den som begått brottet och utifrån den som blivit utsatt. Du relaterar även till saker som inte rör individerna, t ex. samhället, ekonomi, mänskliga rättigheter." "T ex. Du kan mer utförligt ta ställning, diskutera och resonera från ett par olika perspektiv. T ex resonera kring varför man börjar begå brott, vad det kan bero på och vad då lämpliga påföljder är utifrån ett par olika perspektiv. Du kan se flera orsaker och konsekvenser av detta. Exempel på perspektiv kan vara individ, familj, skola, samhälle."
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. *T ex. kan du diskutera hur olika personer bör dömas för olika brott och förklarar tydligt varför. Du diskuterar t ex. utifrån den som begått brottet och utifrån den som blivit utsatt. Du relaterar även till saker som inte rör individerna, t ex. samhället, ekonomi, mänskliga rättigheter. Du värderar dina förslag i förhållande till andra förslag." "T ex. Du kan utförligt och tydligt ta ställning, diskutera och resonera från olika perspektiv. T ex varför man börjar begå brott, vad det kan bero på och vad då lämpliga påföljder är utifrån olika perspektiv. Du kan se till flera orsaker och konsekvenser och även värdera dina förslag i förhållande till andras. Exempel på perspektiv kan vara individ, familj, skola, samhälle."