👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och samspel - Normer och värden

Skapad 2017-09-21 14:18 i Sandtorps förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Här följer en grovplanering om hur vi ska arbeta med lek och samspel - normer och värden under höstterminen -17 och vårterminen - 18.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet är att främja barnens lek och samspel, samt förmåga att ta hänsyn till andra.

Bakgrunden är att eftersom barngruppen förnyas vid ett antal gånger per läsår vill vi bibehålla och utveckla barnens förmåga för lek, samspel och visa hänsyn för andra.

Mål

Målet är att vi ska skapa tillfällen som gynnar barnens lek, samspel och konfliktlösning och genom det utveckla deras förmåga att leka, samspela och lösa konflikter. Vi vill skapa en VI-känsla där barnen visar hänsyn för varandra, varandras olikheter och ser alla som lika mycket värda.

Arbetssätt/metod

- Vi observerar barnens lek, samspel och konfliktlösning. Vi är närvarande pedagoger som hjälper till att stötta i fall någon eller några behöver hjälp med lekkoder, lekregler och konfliktlösning.

- Vi observerar barnens konflikter och är inte för snabba att gå in och avbryta konflikten. Vi låter dem försöka lösa dem själva och ser vi att det ute går hjälper vi dem att lösa konflikten. Får man aldrig lösa en konflikt själv ser vi det som svårt att lära sig konflikthantering.

- Vid behov tar vi fram våra handdocka Kompishjälten som är bra på att prata om problemet på ett allmänt plan istället för att skuldbelägga någon. Med hjälp av dockan kan vi även samtala och bestämma om gemensamma regler på avdelningen.

- Kompishjälten eller vi pedagoger spelar upp rollspel om situationer som inträffat i barngruppen eller om situationer vi vill belysa.

- Vi övar på turtagning i olika moment underdagen. T.ex. att vänta på sin tur att tvätta händerna eller att ha just "den där" leksaken.

- Vi delar in barngruppen i mindre grupper utifrån våra observationer för att på bästa sätt gynna barnens lek och samspel.

- Vi observerar vår miljö och ser hur den möjliggör lek och samspel, samt utvärderar ifall vi behöver ändra på något i miljön tillsammans med barnen, samt tillför eventuella material och föremål. 

- Vi arbetar i en demokratisk anda och respekt för individen och omgivningen bl.a. för att skapa förutsättningar så barnen kan vara lyhörda för varandra och varandras behov och önskemål, samt våga ta för sig i leken.

- Med hjälp av vår handdocka Myran samtalar vi om allas lika värde.

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

vi dokumenterar med hjälp av foto, film och text.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
  Lpfö98 Rev. 2016