Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafiksignalsystem

Skapad 2017-09-22 11:13 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 9 Teknik
Under ht kommer vi att arbeta med arbetsområdet Trafiksignalsystem i ämnet teknik. Genom att arbeta med arbetsområdet på olika sätt kommer du att få förståelse för hur trafiksignalsystem är uppbyggda och fungerar.

Innehåll

 

Under ht kommer vi att arbeta med arbetsområdet Trafiksignalsystem i ämnet teknik. Genom att arbeta med arbetsområdet på olika sätt kommer du att få förståelse för hur trafiksignalsystem är uppbyggda och fungerar. Du kommer också att utveckla kunskaper om några komponenter som kan ingå i den elektroniska styrningen av systemen och vilka uppgifter dessa har. Vidare kommer du att få förståelse för vilken betydelse standardiseringen av trafiksignalsystemet har haft för människan och vilka drivkrafter som ligger bakom utvecklingen av trafiksignalsystem. Efter att själv ha fått undersöka ett befintligt trafiksignalsystem ska du sedan försöka utforma en modell av ett övergångsställe med trafiksignalsystem som styrs av elektronik

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet. Förmågan att

·      identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

·      använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

·      värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

·      analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

I arbetsområdet Trafiksignalsystem ska du få möjlighet att utveckla

·     kunskaper om trafiksignalsystem och hur några delar som ingår i systemet samverkar för att uppnå funktionen

·     din förmåga att utarbeta en idéskiss över ett övergångsställe med trafiksignalsystem

·     din förmåga att utforma en fysisk modell av ett övergångsställe med ett trafiksignalsystem styrt med elektronik, utifrån den idéskiss som du har valt samt ett kopplingsschema

·     din förmåga att använda relevanta ord för att beskriva arbetsprocessen och hur den elektroniska styrningen av trafiksignalsystemet i modellen fungerar

·     kunskaper om hur trafiksignalsystem har förändrats över tid och drivkrafter bakom förändringarna

·     medvetenhet om betydelsen av standardisering av trafiksignalsystem.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms följande:

·      På vilket sätt du kan visa och beskriva hur den elektroniska styrningen i din modell av ett trafiksignalsystem fungerar och vilka komponenter som ingår i systemet, samt på vilket sätt du kan ge exempel på elektronisk styrning i andra tekniska lösningar.

·      På vilket sätt du kan genomföra ett teknikutvecklingsarbete där uppdraget är att utforma ett förslag till övergångsställe med trafiksignalsystem. I bedömningen ingår hur du beskriver själva arbetsprocessen. I beskrivningen ska du dels redogöra för hur du har gått tillväga i arbetet med att ta fram förslaget till lösning, dels för tankar om vad du lärt dig under arbetet och vad du hade kunnat göra annorlunda om du fått uppdraget igen. De skisser och den fysiska modell som du gör i samband med arbetet ska visa din idé till lösning.

·      På vilket sätt du kan redogöra för vilken betydelse trafiksignalsystem har haft för människan och för några drivkrafter bakom utvecklingen av trafiksignalsystem.  

Undervisning

 För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi först göra olika undersökningar av trafiksignalsystem som finns omkring oss. Vi kommer också att ha genomgångar, titta på en film som handlar om trafiksäkerhet vid övergångsställen. Tillsammans kommer vi sedan att diskutera det vi har sett och läst samt fundera över den framtida utvecklingen av övergångsställen med trafiksignalsystem. Under arbetsområdet kommer du också själv att få utforma ett förslag till ett övergångsställe med trafiksignalsystem som styrs med elektronik. Vi kommer att dokumentera vårt arbete i form av texter, foton, skisser och fysiska modeller. 

  

 

 

Uppgifter

  • Utarbeta idéer till ett trafiksignalsystem

  • Undersökning av trafiksignalsystem

  • Drivkrafter bakom teknikutveckling

  • Förbättra din idéskiss

  • Utforma en modell

  • Utvärdera ditt arbete

Matriser

Tk
Trafiksignalsystem

E
C
A
Identifiera och analysera
Undersöka och beskriva en teknisk lösning och olika delars samverkan
Kan undersöka en teknisk lösning och beskriver hur enkelt identifierbara delar samverkar
Kan undersöka en teknisk lösning och beskriver hur ingående delar samverkar
Kan undersöka en teknisk lösning och beskriver hur ingående delar samverkar och visar på andra liknande lösningar delar samverkar
Identifiera och analysera
Teknikutvecklings-och konstruktionsarbete
Prövar idéer
Prövar och omprövar idéer
Prövar och omprövar systematiskt idéer
Se behov och skapa lösningar
Arbetsprocess
Bidrar till att arbetet leder fram
Leder arbetet framåt med någon bearbetning
Leder arbetet framåt
Se behov och skapa lösningar
Dokumentation Projektrapport
Gör en enkel dokumentation där intentionen i arbetet är till viss del synliggjort
Gör en utvecklad dokumentation där intentionen i arbetet är relativ väl synliggjort
Gör en utvecklad dokumentation där intentionen i arbetet är väl synliggjort
Se behov och skapa lösningar
Dokumentation Ritning
Gör en enkel ritning där intentionen i arbetet är till viss del synliggjort
Gör en utvecklad ritning där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjort
Gör en utvecklad ritning där intentionen i arbetet är väl synliggjort
Se behov och skapa lösningar
Dokumentation Modell
Gör en enkel modell där intentionen i arbetet är till viss del synliggjort
Gör en utvecklad modell där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjort
Gör en utvecklad modell där intentionen i arbetet är väl synliggjort
Beskriva och förklara begrepp
Användning av begrepp
Viss användning av begrepp
Relativt god användning av begrepp
God användning av begrepp
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Förstå historien
För enkla och till viss del underbyggda resonemang kring drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: