👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4-5

Skapad 2017-09-22 14:05 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 3 – 4 Svenska
Vi kommer kontinuerligt arbeta med områdena tala, läsa och skriva. Eleverna kommer att använda digitala hjälpmedel till hjälp i sin läs- och skrivutveckling.

Innehåll

Tidsperiod

Denna pedagogiska planering gäller läsåret 19/20.  

Så här kommer vi att arbeta:

 • Träna på alfabetets bokstäver 
 • träna bokstavsljud, avkodning och olika ordbilder
 • träna handstil
 • läsa olika slags texter
 • läsläxa, I småböcker (Lätt att läsa, Leo läser, Diamantjakten
 • arbeta med rim, ramsor och sånger 
 • skriva olika slags texter på för hand och på dator
 • klassråd träna på att uttrycka egna åsikter, intresse och argument
 • på samlingarna tränas förmågan att uttrycka känslor och åsikter samt att lyssna andras åsikter 
 • lyssna på högläsning av olika genrer och texttyper
 • skriva olika slags texter med och utan förlaga
 • berättande texter, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter
 • texter som kombinerar ord och bild, till exempel film och webbtexter
 • arbeta med några barnboksförfattare 
 • berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning

 

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva. 

Genom undervisningen ska eleverna få möta och utveckla kunskaper om och ges möjligheter att uttrycka sig genom litteratur, bilder, film, teater, drama och rörelse. De ska utveckla kunskaper om och tilltro till sin förmåga att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar. 

Utvecklar sina kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt. På så vis utveckla den kommunikativa förmågan. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om digitala kommunikationsverktyg.

Eleverna utvecklar kunskaper i att söka information i olika källor.

De ska läsa, förstå och reflektera över olika texter.

 

 

 

Kunskapskrav och bedömning

 

 

Kunskapskrav se nedan...

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 

 • samtala genom att lyssna på andra, ställa frågor och svara,

 

 • använda rätt ordföljd och meningsbyggnad,

 

 • återberätta något du har upplevt.

 

 •  återberätta en del av saga med hjälp av bilder och text, 

 

 •  tolka och förstå olika känslor,

 

 

 • skriva ord och enkla meningar med hjälp av skrivverktyg (dator och symwriter)

 

 • använda mellanrum, stor bokstav och punkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  4-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  4-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • ..
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  4-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  4-6
 • Några barnboksförfattare.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext
  Sv  4-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  E 6