👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gräshoppgruppen Grön

Skapad 2017-09-22 14:55 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Denna pedagogiska planering upprättas utifrån barnens överenskommelser som bestämdes på utvecklingssamtalen. Dessa förmågor utmanas av pedagogen för att barnen ska få möjlighet att utvecklas i sin proximala utvecklingszon utifrån läroplanens strävansmål.

Innehåll

Strävansmål:

  • Följa och föra resonemang och se samband i vardagen.
  • Använda sig av bilder och medier för att samtala, reflektera och kommunicera kring dessa.
  • Ge uttryck för tankar och upplevelser samt visa tillit till sin egen förmåga, både i leken men också i mer pedagogstyrda altiviteter. 

VAD ska undervisningen utmana.

Förmågorna vi vill utmana och stimulera är reflektera kring, ge uttryck för, se samband, följa och föra resonemang, visa tillit till sin egen förmåga, samspela och kommunicera genom att använda sig av varje individ i barngruppen, gruppstärkande aktiviteter och leken. 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Gräshoppgruppen består av sex barn och en pedagog. De barnen och den pedagog som tillhör Gräshopporna kommer vara samma under en längre tid för att skapa kontinuitet och en röd tråd i undervisningsfokuset men också för att varje barn ska få möjlighet att känna tillhörighet i gruppen. Gruppen är satt utifrån varje barns intressen och överenskommelser för att varje barn ska få möjlighet till att utvecklas utifrån sin fulla potential.

Förberedelser:

Pedagogerna i arbetslaget gör tillsammans en planering för var varje grupp ska vara på förmiddagarna och utifrån dem ramarna planera aktiviteter som är lustfyllda och lärorika för barnen och barngruppen. Här skiljer sig materialen åt beroende på om vi är ute eller inne men också beroende på det undervisningssyfte som pedagogen vill lyfta fram. Barnens intresse styr även över vilka aktiviteter pedagogen planerar så lärandet blir en naturlig del i vardagen.  

Aktiviteter: 

Rollekar och gruppstärkande aktiviteter där vi fokuserar på det sociala samspelet barn-barn men även barn-pedagog.

Boksamtal och samtal kring bilder för att utmana barngruppen i deras kommunikativa förmåga.

Utforskande och upptäckande i närmiljön och uterummet.

Efterarbete:

Pedagogerna reflekterar hur lärandet slår an på varje barn på våra arbetslagsmöten.
Lärloggar skrivs tillsammans med barnen för att synliggöra barnets förändrande lärande. 
Pedagogerna utvärderar kontinuerligt varje pedagogisk planering för att se om något behöver revideras utifrån barnets och barngruppens intressen.