Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogs planering VT2018

Skapad 2017-09-23 16:47 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommuns gemensamma pedagogiska planeringsmall för grundskolan
Grundskola 1 – 9 Modersmål
Under VT 2018 kommer vi att läsa olika saga böcker, korta berättelser. vi kommer även att jobba med bokstäver samt träna på uttalen genom att eleven läser en kort berättelser och spara sina röster på ipaden.

Innehåll

Syfte

Att utveckla sina kunskaper om de två länderna .

Förstår syftet med en digital berättelse.

Att kunna skriva begripligt med en tydligt röd tråd.

Att kunna använda de språkliga drag som är typiska för en fakta text eller en beskrivande text

Viktiga begrepp 

-att eleven känner till de ord och begrepp som han/ hon ska använda i sitt text.

Att använda rätta ord och begrepp för att uttrycka sina känslor och åsikter  

Konkretisering av målen:

Eleven ska kunna skriva en digital berättelse .

Eleven ska utveckla sitt skrivande med hjälp av olika digitala verktyg  t.ex Book Creator mm

Arbetssätt

Eleven får material både digital och fakta böcker om den del som eleven  fördjupa sig i

Eleven kommer att jobba i par men även enskilt

Eleven får hjälp av mig längs vägen när det behövs förklaringar av nya ord och begrepp.

Eleven får respons av läraren samt sina klasskamrater.

Elevinflytande:

Eleven få välja det område som vill jobba med t.ex skriva om geografi, historia, utbildning eller kultur

Eleven får hjälp av svenska språket för att förbättra  och utveckla sitt modersmål 

 Bedömning

 jag kommer att bedöm Konkretisering under arbetes gång

 

Bedömning

 • Vilka förmågor kommer att bedömas?
 • Alla tre förmågor kommer att bedömas Tala,skriva och läsa
 • Hur och när kan elevernas kunskaper och förmågor bedömas i relation till arbetsområdet och ämnets kunskapskrav både under arbetsprocessen och efter genomfört arbete?
 • Under arbetsgången och efter 
 • Vilka redovisningsformer ger eleverna möjlighet att visa de kunskaper som det är tänkt att de ska utveckla?
 • Genom Digitala och muntligt 

Slutredovisning

Här ska det framgå hur arbetet ska redovisas tex inlämning, Power Point, film mm. Eleverna kan vara med och påverka slutredvisningen.

Tid

Under hur lång tid kommer arbetet att vara

VT 2018

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Matris modersmål Kungsbacka ÅK 4 - 6

Nivå 1
Ingångsnivå ÅK 4
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 6 / Ingångsnivå 7
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Kan ställa enkla, relevanta frågor
-
-
-
Ger och tar enkel muntlig information och enkla instruktioner
UTTRYCKA SIG I TAL
Anpassar språket/ordval efter lyssnarens språknivå
Kan berätta om vad han/hon tycker och tänker så att andra förstår
Kan förklara, beskriva och ge instruktioner så att andra förstår
Kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig
Gör begripliga presentationer med viss anpassning till mottagaren
SAMTALA och FÖRSTÅ
Kommunicera
Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivå-anpassade ämnen
Kan delta i en enkel diskussion
Kan bidra med egna tankar till åldersanpassade samtal om aktuella teman
-
Bidrar med enkla frågor, åsikter och argument i diskussioner Gör enkla kopplingar mellan samtalsinnehållet och egna erfarenheter
TOLKA och FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Kan förstå enkla mediaklip där människor pratar
-
Kan uppfatta innehållet i korta tv/Internet-filmer där en berättarröst beskriver bilderna
Kan följa med i talad språk utan kontext
Kan förstå språk som inte är klart strukturerat eller saknar klart sammanhang
UTTAL och SATSMELODI
Kommunicera
Är medveten om att svenska och modersmålet skiljer sig åt vid uttalet av samma skrifttecken
-
Kan jämföra modersmålets uttal med svenskans
Kan jämföra modersmålets betoning och satsmelodi med svenskans
Kan dra enkla slutsatser om modersmålets uttal, betoning och satsmelodi, i jämförelse med svenskans
MODERSMÅLETS DIVERSITET I UTTRYCKSFORMER
Kommunicera
Förstår till åldern anpassad modersmål, även om talaren / texten kommer från olika delar av språkområdet
Hör / ser skillnad mellan språkets olika varianter
Känner igen olika varianter av språket. Kan nämna några varianter själv
Förstår till åldern anpassad modersmål, även om talaren / texten kommer från olika delar av språkområdet.
Förstår modersmålet. Känner igen olika varianter av modersmålet och kan placera dem på världskartan.
LÄSA
Läser flytande, automatiserad Kan använda lässtrategier Återberättar muntligt efter egen läsning och formulerar det viktigaste med egna ord
Kan läsa och förstå texter från olika medier som t.ex. tidningar, internet
Förstår textens innehåll och budskap. Kan läsa mellan raderna och svara på frågor ang. om texten innehåller fakta eller fantasi
Behärskar olika lässtrategier och kan välja rätt strategi beroende på syftet med läsningen och på texttyp
Kan använda olika typer av ordböcker och andra hjälpmedel för att kontrollera ordens betydelse. Kan jämföra modersmålets grundläggande struktur med svenskans
SKRIVA
Kan skriva enkla meningar om välbekanta ämnen med rätt stavning på vanligt förekommande ord, ordföljd och interpunktion samt jämföra dem med svenska
Kan använda olika typer av ordböcker och andra hjälpmedel för att kontrollera stavningen och ordens betydelse
Behärskar olika skrivstrategier
Kan välja rätt strategi för att kunna skriva texter av olika slag. Tar vid skrivning hänsyn till textens typiska uppbyggnad och språkliga drag
Kan skriva korta sammanfattningar, uppsatser, brev och kronologiska berättelser
SKRIVA
Skriver sammanhängande korta meddelanden, berättelser, sagor utan att stavningen och grammatiken behöver vara korrekta
-
-
-
Kan jämföra modersmålets grundläggande struktur med svenskans
SKRIVA
Klarar att stava högfrekventa, elevnära ord som stavas ljudenligt
Klarar att stava även mindre vanliga ord som stavas ljudenligt
-
Förstår att vissa ord har avvikande stavning
Klarar att stava frekvent förekommande ord utan ljudenlig stavning

LEKTIONSINNEHÅLL

Nivå 1
Ingångsnivå ÅK 4
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 6 / Ingångsnivå 7
BESKRIVANDE och FÖRKLARANDE TEXTER
Kan använda den hittade informationen för att t.ex. ställa nya frågor
-
Kan använda informationen i en text som argument i en diskussion
Kan jämföra informationen i texten med svenska förhållanden
Kan använda informationen i en text för att presentera muntligt om traditioner, företeelser, kulturella uttryck, geografiska fakta Kan argumentera och jämföra med svenska förhållanden
LEKAR, MUSIK, LITTERATUR
Har hört, sett eller läst några dikter, musikstycken eller berättelser från olika tider och områden inom modersmålets språkområde. Kan läsa mellan raderna
Kan återberätta några centrala ramsor, berättelser, myter el. dyl.
Kan berätta om egna tankar eller upplevelser som anknyter till en saga, dikt, berättelse, låt mm
Kan återberätta på olika sätt beroende på vilken situation och på vilka som lyssnar
Återger och behärskar grundläggande delar av innehållet eller handlingen i olika texter och kan svara på frågor om händelserna Kan uttrycka enkla egna tankar / upplevelser om texten
TEXTERS OLIKA FORMER
Kan läsa till åldern anpassade berättelser om bekanta (redan behandlade) ämnen
Känner igen olika typer av texter, t.ex. dikt, berättande text, faktatext
Kan skilja på påhittade berättelser och faktatexter
Kan beskriva skillnaden mellan dikter, berättande och faktatexter Försöker sig på att skriva egna texter i olika genrer
Läser med viss flyt till åldern anpassade dikter, berättelser och faktatexter, såväl högt som tyst Kan skriva egna texter i olika genrer med viss språklig variation och enkla beskrivningar
RELATIONEN TILL TEXTEN
Ser likheter mellan förhållanden i en text och den egna situationen
Kan berätta om egna tankar / upplevelser kring en text
-
Har egna åsikter kring en text och kan formulera dem.
Bidrar med enkla frågor, åsikter och argument i diskussioner kring en text Gör enkla kopplingar mellan samtalsinnehållet och egna erfarenheter
TRADITIONER och HÖGTIDER
Kan jämföra traditioner från modersmålsområdet med svenska förhållanden
Kan jämföra modersmålets och svenska seder, bruk och traditioner
Kan jämföra modersmålets och svenska seder, bruk och traditioner och dra slutsatser
Kan berätta om egna erfarenheter kring traditioner, seder och kulturella uttryck från modersmålets språkområde och Sverige
Kan berätta om grundläggande delar av betydelsefulla traditioner, kulturella uttryck och geografiska fakta som är knutna till modersmålet, i jämförelse med svenska förhållanden

Ml
Modersmål 7-9

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Läsa
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift - Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Skriva
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Samtala
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntlig framställning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande - Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Ny aspekt

Ml
Matris i modersmål Kungsbacka ÅK F - 3

MODERSMÅL BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Ingångsnivå FSK
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 3 / Ingångsnivå ÅK 4
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Kan säga enkla meningar och formulera enkla frågor
Kan kort berätta om familj och hobby
Kan muntligt berätta något om sig själv och andra
Är medveten om att lyssnare kan ha olika språknivåer
Kan ställa enkla, relevanta frågor Anpassar språket/ordval efter lyssnarens språknivå
SAMTALA och FÖRSTÅ
Kommunicera
Använder språket hemma i vardagen
Deltar aktivt under lektionstid
Kan ställa enkla frågor
Kan hålla ett samtal/en dialog vid liv
Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivå-anpassade ämnen
TOLKA och FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Förstår i stora drag till åldern anpassad talad språk
Lyssnar när andra berättar, lyssnar klart
Kan förstå enkla beskrivningar Kan ta emot muntliga instruktioner
Kan följa upp instruktioner och beskrivningar
Kan förstå enkla mediaklip där människor pratar
UTTAL och SATSMELODI
Kommunicera
-
Kan särskilja betydelseskiljande ljud
-
Känner till att man kan tala språket med olika uttal
Är medveten om att svenska och modersmålet skiljer sig åt vid uttalet av samma skrifttecken
MODERSMÅLETS DIVERSITET I UTTRYCKSFORMER
Kommunicera
Förstår i stora drag allmänt språk
Är medveten om att olika människor uttrycker sig på olika sätt
Har hört / läst exempel på olika varianter av språket, vet om att det finns olika uttryckssätt, t.ex. uttal, ordval, mm
Eleven är medveten om när den inte förstår och ber om förklaringar/ hjälp
Förstår till åldern anpassad modersmål, även om talare / texter kommer från olika delar av språkområdet
LÄSA
Visar intresse för läsning
Kan känna igen/ läsa enkla hela ord (logografisk läsning)
Kan läsa ord genom att ljuda och känna igen
Kan läsa hela meningar
Läser flytande, automatiserad Kan använda lässtrategier
LÄSA
-
Känner igen bokstäver Kan koppla skrivteckens form till ljudet det representerar
Kan koppla skrivteckens form till ljud och göra jämförelser med svenska
-
-
LÄSA
-
-
-
Förstår åldersanpassade, elevnära texters innehåll
Återberättar muntligt efter egen läsning
LÄSA
-
-
-
Använder texter självständigt
Formulerar det viktigaste med egna ord
SKRIVA
-
Visar intresse för skrivning
Skriver sitt namn och enkla ord, kopierar ord
Upptäckarskriver, utforskande skrivning
Kan skriva fåordiga meningar om välbekanta ämnen
SKRIVA
-
Kan skriva enstaka bokstäver, t. ex. sitt eget namn
Lär känna skrivteckens form och kan jämföra dem med svenska
Använder både vokaler och konsonanter
Kan skriva enkla meningar med rätt stavning på vanligt förekommande ord, ordföljd och interpunktion samt jämföra dem med svenska
SKRIVA
-
-
-
-
Skriver sammanhängande korta meddelanden, berättelser, sagor utan att stavningen och grammatiken behöver vara korrekta
SKRIVA
-
Känner igen ord och markerar mellanrum mellan orden
Använder stor bokstav
Använder skiljetecken
Klarar att stava högfrekventa, elevnära ord som stavas ljudenligt

LEKTIONSINNEHÅLL

Nivå 1
Ingångsnivå FSK
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 3 / Ingångsnivå ÅK 4
BESKRIVANDE och FÖRKLARANDE TEXTER
--
-
Kan ta till sig enkel beskrivande och förklarande information om traditioner osv från modersmålets språkområde (t. ex. genom högläsning eller film)
Kan hitta information i en beskrivande eller förklarande ’text’ Kan be om förklaringar när man inte förstår innehållet
Kan använda den hittade informationen för att t.ex. ställa nya frågor
LEKAR, MUSIK, LITTERATUR
-
Har hört / sett några sånger, ramsor, rim, gåtor, samt sett/hört några bilder-, och / eller kapitelböcker från olika områden inom modersmålets språkområde
Har hört / sett några sagor, myter, musikstycken från olika områden inom modersmålets språkområde
Har hört, sett eller läst några berättelser (texter, film, dans, musik) som handlar om människors upplevelser och erfarenheter från olika områden inom modersmålets språkområde
Har hört, sett eller läst några dikter, musikstycken eller berättelser från olika tider och områden inom modersmålets språkområde. Kan läsa mellan raderna/ Kan uppfatta betydelse i en text utöver den bokstavliga
TEXTERS OLIKA FORMER
-
-
Känner igen några ramsor, rim, från modersmålets språkområde
Känner igen några sagor, berättelser, myter, låtar från modersmålets språkområde
Kan läsa till åldern anpassade berättelser om bekanta (redan behandlade) ämnen
RELATIONEN TILL TEXTEN
-
-
-
-
Ser likheter mellan förhållanden i en text och den egna situationen
TRADITIONER och HÖGTIDER
-
Känner till några traditioner och/eller högtider från ursprungsområdet/land
Känner till några traditioner och/eller högtider från andra delar av språkområdet
Kan jämföra mellan de egna traditioner/högtider och andra inom språkområdet
Kan jämföra traditioner från modersmålsområdet med svenska förhållanden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: