👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar

Skapad 2017-09-24 16:36 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Kemi NO (år 1-3)
Det finns kolatomer i luften, i marken och i det mesta som vi äter. Våra kläder, skor, plastpåsar, bensin, mobiltelefoner och din kropp innehåller också kol. Kol är ett grundämne som är nödvändigt för allt liv på jorden. Kol som grundämne finns i många former, i grafit i ditt pennstift, i diamanter som används som smycken och som slipmedel i borrar. Det finns fler kemiska föreningar med kol än utan kol. Några av dem är kolväten som finns i olja, alkoholer, syror och estrar som ger frukter doft och smak.

Innehåll

 

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

Organisk kemi- kolets kemi

 •  förklara varför organisk kemi också kallas kolföreningarnas kemi
 •  redogöra för kolets olika former, deras egenskaper och vad de kan användas till

Kolväten

 •  förklara varför det finns så många olika kolföreningar
 •  redogöra för vad som är gemensamt för alla kolväten
 • redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad och vad de används till, kunna skriva summaformel och strukturformel
 • redogöra för hur strukturen påverkar ämnets kokpunkt
 • redogöra för hur man behandlar råolja och framställer de olika kolvätena

Fossila bränslen

 • redogöra för vilka bränslen som är fossila bränslen och hur de har bildats
 •  förklara skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen
 • vilka produkter som kan framställas ur olja
 •  förklara hur en fraktionerad destillation går till
 •  förklara vad som bildas vid förbränning av fossila bränslen
 •  förklara varför förbränningen av fossila bränslen bör minska

Alkoholer

 •  redogöra för några av alkoholers egenskaper
 • känna igen en alkoholmolekyl
 •  några av alkoholernas användningsområden

Organiska syror och estrar

 •  ge några exempel på några organiska syror
 •  beskriva vad som kännetecknar en organisk syra
 •  beskriva vad en ester är och redogöra för några användningsområden av estrar

 

Viktiga begrepp:

Organisk kemi, grafit, diamant, fulleren, graf

Kolväte och metanserien (alkaner)

Strukturformel, molekylformel, summaformel

Enkelbindning, dubbelbindning och trippelbindning -(alkaner, alkener, alkyner) , mättat och omättat kolväte

Fossilt bränsle och biobränsle

Fraktionerad destillation

Alkohol och hydroxylgrupp

Organisk syra och karboxylgrupp

Ester

 

Bedömning:

 • Bedömningen kommer att ske löpande genom muntliga diskussioner, laborationer samt övningar
 • Vi kommer att ha en skriftlig lektionsuppgift som också ingår i bedömningen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

NO Ke
Tiundaskolan Kemi åk 7 - 9 mall

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

F
E
C
A
Samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Eleven kan ej samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle eller formulerar ställningstaganden.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Framföra och bemöta åsikter och argument
I diskussionerna ställer eleven inga frågor eller framför och bemöter åsikter och argument.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information och kritiskt granska källor
Eleven kan ej söka naturvetenskaplig information eller föra resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information i diskussioner och texter
Eleven kan ej använda informationen eller skapa enkla texter och andra framställningar. med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

F
E
C
A
Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan ej genomföra undersökningar utifrån givna planeringar eller formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven ej utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat och dra slutsatser
Eleven kan ej jämföra resultaten med frågeställningarna eller dra slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. .
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resonera kring undersökningens resultat och ge förslag på förbättringar
Eleven för ej resonemang kring resultatens rimlighet eller bidra till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Eleven gör ej dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller

F
E
C
A