👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HISPANOAMERICA EN EL CORAZON

Skapad 2017-09-24 22:41 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Denna planering är för modersmålsundervisning i spanska för Åk f-3
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Genom en fantasi resan till Hispanoamerica vi kommer att lära traditioner, Geografi och olika former inne i spanskalitteraturvärlden.

Innehåll

 

 

 

MÅL

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska bli bättre för  prata på ditt modersmålet i olika situationer och med olika  spanskaformer.

Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.

Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.

Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.

Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.

Du ska kunna jobba med olika problemlösnings uppgifter.

 Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmålslektionerna.

 

 

 

Underrubrik 1

Innehåll och genomförande

 

 

 Eleven ska utveckla följande förmågor:

1. Att tala på modersmålet

2. Att skriva på modersmålet

3. Att utveckla sitt modersmål

4. Att använda modersmålet i olika situationer och med olika mottagare.

5. Att se och prata om språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska.

6. Att läsa och prata om olika texter, såsom poesi, sagor, fakta texter

7 Att prata om olika traditioner i länder där modersmål talas. 

 

 

 

 

.Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning:

 

Förmåga

Central innehåll

Hur vi ska arbeta

Läraren ska bedöma om

LÄSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-högläsa / tystläsa olika typer av narrativa och fakta texter

-läsa tillsammans och sammanfatta

-föra textsamtal genom att koppla innehållet till egna erfarenheter, andra texter, filmer eller aktuella händelser

-dra slutsatser och gör förutsägelser med hjälp av ledtrådar och information som både uttrycks och inte direkt uttrycks i texten

-träna läsförståelse genom hörövningar

 

 

 

 

du ska kunna redogöra om de lästa texter genom att samtala, ställa och besvara frågor om innehållet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄSA

 

 

 

 

 

 

• Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 

 

 

 

 

-diskutera textens innehåll och budskap

-utgå från en gemensam faktatext / dikt och tillsammans analysera hur texten är uppbyggd 

 

 

du ska kunna berätta vad texten handlar om, vad vi lär oss från texten och varför det är så

 

 

 

 

LÄSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-läsa och analysera innehåll och struktur av narrativa och poetiska texter som sagor och dikter

-gå igenom hur ordböcker kan användas för att förstå ords uppbyggnad och betydelse

-ställa frågor till texten

- sammanfatta viktig information för att bygga upp ordförrådet

-skapa förförståelse för en poetisk text genom att gå igenom och samtala om metaforer, specifika begrepp och strukturer

-använda egna och andras erfarenheter som utgångspunkt i textsamtal

-göra om en saga till en dikt

 

 

 

 

- du ska kunna sammanfatta det du läst 

- du ska kunna beskriva textens budskap

- du ska kunna beskriva textens struktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄSA

 

 

 

 

 

• Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

 

 

 

- läsa olika typer av texter och analysera textens struktur och språkanvändning

 - träna med läsförståelseövningar

 

 

- du ska kunna förklara hur olika texter är uppbyggda

 - du ska kunna visa att du förstår textens innehåll

 

 

 

TALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Muntliga presentationer för olika mottagare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-träna att prata inför sina kamrater i mindre eller större grupp

-göra rollspel

-använda bilder, tabeller, och diagram för tolkning av innehåll och budskap

-förbereda och efter berätta något inför en grupp

- träna strategier när språket inte räcker till, t.ex. att formulera sig på ett annat sätt och att förenkla.

-recitera en posesi

- du ska kunna göra presentationer för dina klasskamrater

- du ska kunna använda språket beroende på till vem och vad du pratar om

 

 

 

 

 

 

TALA

 

 

 

• Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

 

 

- titta på korta filmer och program från olika spansktalande länder

- jobba med lekar/ övningar som uppmärksammar spanska språkets uttal,betoning och satsmelodi

- recitera en posesi

- du ska kunna diskutera hur språket låter i olika område där modersmålet talas 

 

 

 

TALA

 

 

 

• Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

 

 - prata om skillnader i tal mellan svenska och modersmålet

 - göra övningar för att träna skillnader mellan de två språken

 

- du ska kunna rätta dig själv när du uttalar fel

 

 

 

 

   

TALA

 

 

• Synonymer och motsatsord.

 

 

- göra övningar där du använder i tal synonymer och motsatsord

 

- du uttrycker dig  i tal med variation och med hjälp av synonymer och motsatsord

SKRIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- skriva beskrivande, förklarande och instruerande texter

kommentera kamraters texter med “two stars and a wish”

ändra texterna efter kommentarer från kamrater och lärare

gå igenom stavnings- och grammatiska fel som är vanliga

 

du ska kunna använda regler för att skriva olika slags texter

 

du ska kunna kontrollera om dina kamrater har använt regler för att skriva olika slags texter

hur du gör dina texter bättre efter kommentarerna

 

du ska kunna stava rätt de vanligaste orden och använda grundläggande regler när du bygger dina meningar

 

du ska kunna rätta dig själv när du skriver fel

SKRIVA

 

 

• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

 

träna att använda ordböcker och andra hjälpmedel

 

du ska kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel

SKRIVA

 

 

 

 

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

 

 

analysera språkanvändning i korta texter

 

SKRIVA

 

 

• Synonymer och motsatsord.

 

 

göra övningar där du använder i skrift, synonymer och motsatsord

 

du uttrycker dig i skrift, med variation och med med hjälp av synonymer och motsatsord

SPRÅK-

JÄMFÖRELSE

 

 

 

 

• Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

 

 

 

 

 

prata om skillnader i tal mellan svenska och modersmålet

 göra övningar för att träna skillnader mellan de två språken

öva uttal, betoning och satsmelodi vid högläsning

 

du ska kunna rätta dig själv när du uttalar fel

du ska kunna rätta dig själv när du uttalar fel

 

 

 

SPRÅK-

JÄMFÖRESLE

 

 

 

 

 

 

• Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

 

 

 

 

 

 

-uppmärksamma så många böjningsformer som möjligt av olika ord

prata om skillnader i skrift mellan svenska och modersmålet

göra övningar för att träna skillnader mellan de två språken

 

 

du ska kunna rätta dig själv när du skriver fel

 

 

 

 

 

 

KULTUR

 

 

 

• Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

 

 

 

 

 

KULTUR

 

 

 

 

 

 

• Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

KULTUR

 

 

 

 

 

 

 

 

• Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ml

 MCL Mall - Matris åk4-6

 

E

C

A

LÄSA

du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt

du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt

du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt

LÄSA

du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget

du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse

du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse

LÄSA

du beskriver på ett enkelt sätt om texternas tydligt budskap

du beskriver på ett utvecklat sätt om texternas tydligt budskap

du beskriver på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt budskap

SKRIVA

du kan uttrycka dig enkelt med viss språklig variation i skrift

du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med en relativt god språklig variation

du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med mycket god språklig variation

SKRIVA

du kan med viss säkerhet använda grundläggande regler i skrift och tal och stava ord du använder ofta

du kan med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta

du kan med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta

SPRÅKJÄMFÖRELSE

du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt

du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt

du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt

TALA

du samtalar på ett enkelt sätt med huvudsak fungerande ordförråd

du samtalar på ett utvecklat sätt med ändamålsenligt ordförråd

du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd

TALA

du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs till en viss del

du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl

du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl

TALA

du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med viss tydlighet

du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med relativt god tydlighet

du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med mycket god tydlighet

KULTUR

du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt

du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt

du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt

 

Uppgifter

  • LISTAS LAS MALETAS!!!!!