Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Havsanemonen pedagogisk planering förskolan PPF 2017-2018 Laxön

Skapad 2017-09-25 08:49 i Laxöns förskola Halmstad
Mall för pedagogisk planering förskola, Laxöns förskola Halmstad
Förskola
"Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande" Lpfö kap 2:6 ( sid 14 )

Innehåll

( Kursiv text nedan är endast avsedd som hjälptext och kan tas bort efterhand som planeringen fylls i )

Kartläggning

Havsanemonens barngrupp består av 20 barn varav 10 pojkar och 10 flickor. I barngruppen finns barn med annat modersmål än svenska och flera barn som är flerspråkiga. Vi har uppmärksammat att de flesta barn inte är medvetna om vad som finns på bloggen och i deras lärloggar.  Vi upplever också att vi fokuserat mycket på Unikum och på så sätt har den för barnen tillgängliga dokumentationen kommit i skym undan. Vårat val av projekt att låta barnen dokumentera föll på naturvetenskap dels för att det är ett utvecklingsområde för Havsanemonen, det är tydligt för barnen att dokumentera samt att barnen visade intresse för ämnet.

 

Syfte

Hur får vi barn medvetna om det etiska perspektivet och delaktiga i ddokumentation för att därigenom skapa en känsla av sammanhang (KASAM).

 

Högre syfte: Dagens samhälle kretsar mycket kring sociala medier. Därför vill vi att barnen ska få med sig dessa etiska funderingar vidare i livet.

Aktionsfråga

Hur får vi barn medvetna om det etiska perspektivet i digital dokumentation?

 

Läroplanens mål 

 

Figurmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

 

Bakgrundsmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 

Konkretisering av målen

 Vi vill öka barnens delaktighet i dokumentationen kring naturvetenskap genom att de får kunskap om hur man använder sig av olika dokumentationsverktyg, t.ex. lärplatta, penna, papper.

Vi vill uppmuntra barnen att ställa hypoteser, analysera, reflektera, föra dialoger och göra sina röster hörda.

Detta synliggör vi genom olika dokumentationer. Vi visar barnen att allas tankar och åsikter är viktiga

 

Lpfö 2:1 Differentiering (vad behöver göras olika)

När vi arbetar med projektet  vill vi dela upp barnen i smågrupper. Detta för att kunna möta barnen på deras utvecklingsnivå, och för att barnet ska få större utrymme i en mindre grupp. Det är också lättare för pedagogen att se det enskilda barnets förändrande kunnande. Grupperna kommer inte vara statiska och kommer variera i både ålder, genus, gruppstorlek, intresse, sociala relationer. Genom att arbeta på detta sätt skapar vi förutsättningar för att barnen ska upptäcka fördelen med olikheter och att lära av varandra.

 

 

Lpfö 2:6 Genomförande/ Process Aktioner

Aktion: 1

Pedagogerna fördjupar sig i utdrag ur böckerna:

Att involvera barn i forskning och utveckling - Red. Barbro Johansson och Marianne Karlsson

Det synliga barnet- barns perspektiv i kvalitetsarbetet - Martina Lundström.

Cyborger och Rhizom i förskolans musikverksamhet. Posthumanistiska begrepp i rörelse - Kristina Holmberg, Marie-Helene Zimmerman Nilsson

ÖGAT

 

Aktion 2:

Barnen får använda sig av lärplattan som kamera när de dokumenterar luftexperiment. Här ligger fokus på att tillsammans välja ut foto, på detta sätt blir de involverade i den etiska aspakten av dokumentationen. Barnen får också återberätta skeendet som skrivs ner på pratbubblor på väggdokumentationen.

I experimentet ballongrace delades barnen in i grupper om tre. En agerade fotograf och två gjorde race. De alternerade och alla fick prova på allt. Samma grupp fick sen välja ut bilder och berätta i pratbubblor till sin dokumentation. Här började vi låta barnen fundera kring det etiska i vilka bilder de valde.

 

Aktion 3:

Vi gör barnen delaktiga genom att kontinuerligt visa bloggen på unikum för barnen. Vi vill också göra barnen delaktiga i sina lärloggar på unikum, de får möjlighet att tillsammans med pedagog göra sina lärloggar.

Vi börjar med att alla barn ska få lägga in en lärlogg om sin födelsedagspromenad. Barnen får välja bilder och lägga i piccollage. Här får barnen en första inblick i hur Unikum fungerar. Alla barn lägger in en varsin shadow puppet i sin lärlogg. Här får de välja bilder utifrån experimenten och berätta om dem. Barnen va delaktiga i att skriva, och vi uppmärksammade dem på alla delar i att göra ett inlägg så som att sätta etiketer, koppla till läroplan och publicera. Vi uppmärksammar att barnen kan titta på lärloggen tillsammans med mamma och pappa och se ett lärande.

Vi återupprepar aktion 3 kontinuerligt.

 

Aktion 4:

Barnen får tillsammans göra en storbok. Här lägger vi större fokus på skriftspråket, t.ex. genom att skribbla, skriva eller rita i logganteckningar.

Vi startade upp storboken på valkorten då några barn fick i uppdrag att göra en yttersida. Alla barnen fick skriva sitt namn för att få syn på att vi alla är författare till denna bok.

Några barn klippte ut och berättade om när Berta och Gilbert kom till oss och presenterade ballongracet. Sen gjorde vi en tankekarta för att få syn på vika begrepp barnen kopplar till vatten. Sen dokumenterade barnen drakarna i "Döda havet" och experimentet flyta sjunka.  

Barnen har själva skrivit, klippt bilder och tagit foton och gjort etiska övervägande.

 

Vi gör barnintervjuer. Vi frågar barnen följande:

Vad är unikum?

"Det är där mammorna och papporna kan titta på bilderna vi gjort här på förskolan. t.ex. för länge sen med taldiamanten."

"Man kan skicka grejer man gjort till mamma och pappa, ibland tittar dem."

"Det är en app där vi lägger in bilder på vad vi gör, mamma och pappa kan kolla på unikum."

"En grej där man läger in såna saker man gjort så föräldrarna kan se det. Unikum är den bästa grejen tror jag. "

"Det är våran blogg där vi har alla våra grejer vi gjort."

 

Vad är en lärlogg?

Några av de äldre barnen kunde svara på denna frågan.

"Jag tror att jag vet.... Kanske, där man lär sig grejer som någon annan kanske inte kan."

"Där skickar man till mamma och pappa olika grejer jag gör."

"Där man lägger bilder på mig"

 

Varför ska man fråga om lov när man fotograferar någon?

" Man frågar om man vill, vill man inte så behöver man inte. Men vill man och känner det i hjärtat så är det ok. T.ex. om man fyller år."

" Man måste fråga innan, annars vet den andra inte om vill bli fotograferad."

 

 

 

Vad lägger vi ut på unikum?

Barnen gav exempel på olika inlägg, t.ex. experiment, kort, bilder.

 

"Vincents och Frans mamma hade skrivit i kretsloppet."

 

"vad vi gör, vi har lagt ut experiment vi gjort"

 

 

 

Aktion 5.

Vi upprepar aktion 2, för att se  om det skett någon förändring. Sex barn får i uppdrag att fotografera sina kompisar för att ta nya foton till hallen. Vi har valt ut barnen utifrån genus och ålder. Pedagog filmar och observerar utifrån ett etiskt perspektiv.  

Barnen frågar innan fotografering "Får jag ta foto på dig?" "Ska det vara till unikum" undrar flicka 5 år bredvid. En av de äldre barnen är inte nöjd med fotona så hen vill att fotografen ska ta fler. N säger då "Då får du vara gladare!" N blir fiffig kompis i frågandet och använder frasen "Är du nöjd med den?" Vilket smittar av sig så att fler säger så. Ett av barnen glömmer fråga innan hon fotar N, då säger hon "Du måste fråga mig först!!"

Vi upprepar aktionen vid ett flertal tillfälle.

Barnet frågar spontant de kompisar som hon ska fotografera "Får jag fotografera dig?". När hon var färdig visade hon fotona och frågade vilket foto de ville ha.

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskola - Pedagogisk dokumentation - Skolverket.

 

 

Förutsättningarna vi gett barnen är att de fått möjlighet att använda sig av lärplattan som kamera.  Vi har samtalat om etik, t.ex att det är viktigt att fråga kompisen om hen vill vara med på bild innan man fotograferar. Vi har varit förebilder. Barnen har varit delaktiga i att väja bilder, klippa och klistra.

 

Barnen fick använda sig av lärplattan som kamera när de dokumenterar olika naturvetenskapliga experiment. Barnen väljer tillsammans ut foton och blir på detta sätt medvetna om den etiska aspekten av dokumentationen. Barnen återberättar skeendet som skrevs ner i pratbubblor på väggdokumentationen.

 

Vi gör barnen delaktiga genom att kontinuerligt visa bloggen på unikum för barnen. Vi gör också barnen delaktiga i sina lärloggar på unikum genom att tillsammans med en pedagog skapa lärloggar och lägga ut dem.

 

Barnen får tillsammans dokumentera i en storbok. Där vi lägger fokus på skriftspråket. Skribbla, skriva eller rita loganteckningar. Genom att skriva en storbok tillsammans övar barnen på etist ställningstagande. Både vad det gäller foto och skrift och att förstå att de äger boken tillsammans.

Vi vill att de ska utveckla sin förmåga i värdegrundsbegreppen, ställningstagande och etik. Vikten av att kunna stå för sin åsikt och säga nej.

Barnen ska känna sig delaktiga och ha inflytande över sin lärlogg i Unikum.

Begrepp vi tänker att barnen kan använda - Unikum, lärlogg, dokumentera.

Vi pedagoger ska använda oss av GTLU, filmning, lärplatta och intervjuer för att fånga barnens lärande.

 

Dokumentationen genomförs regelbundet genom observationer då barn samtalar om dokumentation. 

 

 

Lpfö 2:6 Resultat Analys Lärdom/ reflektion

 

Vi hör att barnen pratar om Unikum, t.ex om de har tagit en bild eller skapat något kan de säga att de vill lägga det på unikum. Barnen är medvetna att mamma och pappa kan se vad vi tillsammans lägger på unikum och ser fram emot att titta på unikum hemma.

Vi startade upp terminen med att barnen fick böra ett eget piccollage om sin födelsedagspromenad de fick sedan tillsammans mded pdagog lägga ut det på sin lärlogg. Nu ser vi att det finns en förväntan hos barnen i samband med födelsedagen att få lägga in ett inlägg i sin lärlogg.

Vi pedagoger behöver plocka ner dokumentationen  för att barnen ska få syn på sitt lärande och då samtala om det etiska.

Vi kopplade aktionsfrågan till föräldramötet och frågade föräldrarna om de ville vara med på bild innan vi fotograferade dem. Bilderna visades sedan för deras barn. när barnen fick se dokumentationen på sina föräldrar frågade något barn "Ville min mamma verkligen vara med på bild?" Här ser vi att barnen tänker etiskt kring att vara med bild.

 

Aktion 2 Ballonrace

Det var lagom att ha tre barn och en pedagog för detta experiment och för att introducera att de skulle dokumentera själva. Vi fick syn på att barnen behövde träna på att använda lärplattan som kamera och den etiska aspekten. Barnen samarbetade bra vid momentet att välja bilder och klippa och klistra. Barnen är nyfikna och intresserade av vad som står i pratbubblorna på dokumentationen. Barnen hade förståelse för att själv få välja bilder men inte lika bra förståelse för att vi vuxna också ska få välja.

 

Vi upplever att det är bra att ta en paus i projektet för att få tid till att dokumentera och analysera. det ger också barnen mer möjlighet att vara delaktiga i dokumentationen.

 

Aktion 3 Dokumentation på unikum

Barnen använder ordet unikum i olika sammanhang. Vi märker att barnen vill vara med och dokumentera i unikum. De har förståelse för begreppet "Unikum" och har större förståelse av vad som finns på unikum och de vet att dem kan titta tillsammans med sina föräldrar hemma. Det var viktigt för barnen att få lägga in sin shadow puppet i sin lärlogg, vi upplever att barnen känner sig sedda och viktiga när de får vara delaktiga i dokumentationen.  Vissa barn uttrycker sig om att det som står på unikum är "sant och regler". T.ex. Ett barn sa: "Skriv på Unikum att man visst får klättra på taket till rutschkanan".

 

Aktion 4 storbok

Vi behöver storboken mer levande och ta ner den i mindre samlingar för att samtala kring. Alla barn är inte intresserade och vi behöver skapa ett intresse hos fler barn t.ex genom att ha valkort för att arbeta med storbok.

 

När vi genomförde experimentet "Drakarna i Döda havet" var det en pedagog som ledde och en som dokumenterade. Det var ett bra sätt att få syn på barnens funderingar och hur de reagerade på att bli dokumenterade.

Under terminen har vi upptäckt att ett fåtal barn har sagt nej. Precis när vi startade upp var det ett ban som sa nej till att bli fotograferad, men det var ok för barnet att vi fotograferade fötterna och materialet.

Hur gör vi när barnen säger nej? syns det på hela vårt kroppsspråk att vi blir besvikna när de säger nej? Våga barnen säga nej? Vi behöver förklara syftet med fotot för barnen innan vi frågar så att vi inte lägger fram det som en övertalning efteråt om barnet skulle säga nej. För vi vil ju samtidigt att barnen ska stå fast vid ett nej om barnen sagt nej. Å andra sidan om barnet säger nej om att ta, en bild kan vi ge dem alternativet att tänka över beslutet, och om de ångrar sig kan de ta en bild själv.

Efter handledningen med Susanna trattar vi ner aktionsfrågan än mer, vi väljer att utgå från posthumanistisk teori kopplat till etik. Inför kvalitetsberättelsen fördjupar vi oss i posthumanismen.

Vi filmar/ljudupptagning när barnen lägger in i sin lärlogg och är fotografer. Vi vill få med när barnen frågar kompisarna om de vill vara med på foto.

 

 

Vilka resultat kan ni utläsa från den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll?

Analysera resultatet. (Vad ser vi pedagoger utifrån den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll, varför blev det som det blev?)

Kan vi se barnets förändrade kunnande och i så fall hur?

Fick vi svar på vår fråga?

Vad kan vi förändra ?

Var blir vår nya utmaning?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: