Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PPF Korallen

Skapad 2017-09-25 09:26 i Laxöns förskola Halmstad
Mall för pedagogisk planering förskola, Laxöns förskola Halmstad
Förskola
" Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs varsamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande" Lpfö kap 2:6 ( sid 14 )

Innehåll

( Kursiv text nedan är endast avsedd som hjälptext och kan tas bort efterhand som planeringen fylls i )

Kartläggning

Vi är 14 barn i ålder 1,5-3.3 år fördelat på 7 flickor och 7 pojkar.

Tre stycken pedagoger på 2,75% , under hösten har en pedagog slutat och vi har satt in 4 stycken vikarier som täcker upp vid olika tillfällen.Vi kommer att få en ny medarbetare i januari-18.

Skolverket  har Utifrån Laxöns läslyft som kompetensutveckling  har det väckts ett intresse hos oss pedagoger att utveckla vår läskultur, att skapa en struktur runt barns språk -och kommunikativa och sociala utveckling. I barngruppen finns ett stort intresse av böcker, barnen går och hämtar böcker, tittar i böckerna, kommenterar och bär på böcker. En del barn "läser" ur böckerna. Med detta i bakgrunden upplever vi att just för tillfället så saknar vi en strukturerad "läsaktivitet". Böckerna finns tillgängliga i alla rummen, vi läser, vi bläddrar osv. Men den planerade läsaktiviteten saknas, vilket vi ser som ett utvecklingsarbete/förbättringsområde. 

 

 

 

Motivera val av område utifrån kartläggningen och avdelningens förutsättningar:

Vad vill vi förbättra/ utveckla utifrån kartläggningen? (lärandeobjekt)

Syfte

 Vad blir vårt syfte/ mål ?   

Aktionsfråga

 

Vad blir vår aktionsfråga ? 

Läroplanens mål 

 

Vilka mål i läroplanen utgår vi ifrån ( koppla och skriv ner ordagrant ) 

Figurmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn: Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

Bakgrundsmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn: Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

 

 

 

Konkretisering av målen

 Vi kommer att arbeta med en dialogisk högläsning som en modell för boksamtal i syfte att barnen får möjlighet att uttrycka tankar, ställa frågor samt kommunicera med andra kring bokens innehåll. 

 Konkretisera läroplanens text ( utvärderingsbara mål som alla i personalen förstår ): 

Hur kan figurmålet smalnas av ? 

Kommunicera med andra kring bokens innehåll. 

Lpfö 2:1 Differentiering (vad behöver göras olika)

 Barngruppen har ett brett spann,från 1,5-3,3, där vi behöver tänka utmaning inte utifrån ålder utan utifrån barnets egna språkliga förutsättningar.Därför kommer vi att dela in barnen i olika grupper.

Vilka olikheter finns och hur varieras arbetssättet inom barngruppen utifrån

Plan mot kränkande behandling

Genus:

Varken det biologiska eller det sociala könet hos barnen har styrt vår uppdelning av grupperna utan vi har enbart utgått ifrån deras språkliga och verbala kompetenser och förmågor. 

 

 

Lpfö 2:6 Genomförande/ Process Aktioner

Vilka förutsättningar ger vi för att barnen ska få utforska/ förstå/uppleva/lära? (ex litteratur, lärmiljön, material etc.)

Vilka förmågor, färdigheter& begrepp vill vi de ska få förutsättningar för att kunna utvecklas i sitt lärande? (lärandeobjekt)

Vilka verktyg ska ni använda? (loggbok, film, reflektionsprotokoll, lärplatta etc.)

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen genomföras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet?

 

Lpfö 2:6 Resultat Analys Lärdom/ reflektion

Vilka resultat kan ni utläsa från den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll?

Analysera resultatet. (Vad ser vi pedagoger utifrån den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll, varför blev det som det blev?)

Kan vi se barnets förändrade kunnande och i så fall hur?

Fick vi svar på vår fråga?

Vad kan vi förändra ?

Var blir vår nya utmaning?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: