Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP Lille Skutt 2017/2018

Skapad 2017-09-26 08:36 i Lineheds förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Detta är Lille Skutts GPP för läsåret 2017/2018.

Innehåll

 

Varför?

I år kommer vi arbeta med ”Halmstad som hemstad”  vilket är ett övergripande tema för Linehed och Teaterkullens förskolor.

 

 

Syfte/Mål

Vad är det barnen visar intresse för vid Nya Lineheds förskola och hur blir den en del av vår hemstad?

Hur  ser vi att barnen är goda kamrater mot varandra?

Hur tar sig barnen an naturmaterialet och återbruksmaterialet?

 

Utifrån ”Halmstad som hemstad” kommer vi tillsammans med barnen följa bygget av nya Lineheds förskola. Barn och pedagoger kommer gå en promenad bort till bygget där barnen tar bilder och dokumenterar det de är intresserade av. Meningen är att både barn och pedagoger ska följa processen av den nya förskolan då den kommer vara en del av vår vardag, en del av vår hemstad, en del av oss själva!

Vi kommer även väva in hållbar utveckling i årets tema, detta då vi arbetat med hållbar utveckling under hela förra året. Utifrån vår kvalitetsberättelse 16/17 ser vi utifrån analysen att barngruppen fått ett förändrat kunnande vad gäller att ta hand om sin närmiljö och vara en god kamrat, t.ex. växter behöver vatten precis som vi människor. Barnen har även utvecklat ett gott förhållningssätt gentemot varandra. Då vi sett ett förändrat kunnande är det av vikt att fortsätta för att synliggöra progressionen och få en systematik i det vi arbetat med. Samt att kunna fullfölja våra utvecklingsområden så som att hitta fler verktyg för att dokumentationerna ska bli pedagogiska, arbeta mer med IKT-verktyg (Informations och kommunikations teknik), få en bättre föräldrasamverkan.

 

Då ”Halmstad som hemstad” kommer vara vårt övergripande tema med fokus på hållbar utveckling kommer vi i första hand skapa goda relationer i gruppen så att alla respekterar varandra och får vara sitt bästa jag. Här handlar det om att vi pedagoger är goda förebilder och skapar situationer som möjliggör samarbete i vardagen exempelvis av/påklädning hjälpa varandra. I våra lärmiljöer arrangerar vi platser och material där barnen kan samarbeta på olika sätt.  Pedagoger och barn kommer tillsammans utforska de nya miljöerna (ute & inne). På så vis lär vi oss hur vi kan ta hand om vår hemstad på bästa sätt.

Under processen är det av vikt att barn och pedagoger undersöker vad ”Halmstad som hemstad” är för var och en för att sedan kunna utveckla intresse, erfarenheter och lärande. Dessa erfarenheterna hoppas vi kunna skapa under tiden vi bygger relationer med varandra men även under promenaderna vi gör till den nya förskolan. Processerna som skapas under denna tid är av vikt då vi eftersträvar att både barn och pedagoger ska känna sig trygga på vår nya förskola som är en del av oss alla.

Nya Lineheds förskola kommer vara Reggio Emilia inspirerad. Vi pedagoger kommer härmed förklara Reggio Emilia filosofin utifrån vårt egna pedagogiska arbetssätt. Detta då vi vill ge en fördjupad förståelse över vår verksamhet och vart vi är på väg i vår resa till den nya förskolan.

Reggio Emilia: Det är en pedagogisk filosofi som utvecklats på förskolorna i den norditalienska staden- Reggio Emilia. Grundstenarna i pedagogiken är bland annat lyssnande, dokumentation, reflektion, se olikheter som viktigt, utforskande & delaktighet. En igenkänds faktor för pedagogiken är att barn har 100 språk att uttrycka sig på. Det är förgrundsgestalten Loris Malaguzzi som skrivit dikten ”barn har 100 språk men berövas 99”. Det innebär att barn bör erbjudas många olika uttryckssätt under sin tid på förskolan som exempelvis: få möjlighet att skapa, dramatisera, sjunga, dansa etc. Inom Reggio Emilia kallas miljön för den tredje pedagogen, barnet och pedagogerna är de två första. Miljön är en ” pedagog” som ska uppmuntra och inspirera barnen, samt utmana deras tankar och fantasi och främja till kunskap. Det är av vikt att poängtera att det inte är den färdiga produkten som är intressant utan själva processen dit! Det är barnets kreativa förmåga som syns i processen och den vill vi åt! Där med försöker vi på Lille Skutt inte använda oss av färdigt material som sätter gränser för barnets utforskande och fantasi. Exempel på saker som vi valt bort är: Dockor, bilar, bakverktyg, dockvagnar, pussel osv.

Material vi istället valt att fokusera mer på för att utmana barnen i deras kreativitet och fantasi är: återbruksmaterial och naturmaterial. Detta är även en anledning till varför vi kommer fortsätta med hållbar utveckling då det går hand i hand med Reggio Emilia filosofin och vår nya förskola!

 

 

 

 

 

För barnen

Väcka nyfikenhet/intresse

Medvetenhet

Kamratskap

Olika sätt att uttrycka sig på

Miljöpåverkan

Goda förebilder

Göra barnen delaktiga

Abstrakta begrepp exempelvis miljö och vänskap

För pedagogerna

Medforskande pedagoger

Vägledande pedagoger

Använda återbruksmaterial

IKT verktyg

Goda förebilder

Pedagogerna ska bli bättre på att ge barnen fler verktyg till att uttrycka sig på

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 

Planera och genomföra

 

Lille Skutt utgår från en pedagogisk ide där språket och den sociala kompetensen är grunden för barns lärande och utveckling. Det är därför av vikt att vi skapar en trygg barngrupp där varje barn känner en tillhörighet och har möjlighet att uttrycka sig för att de sociala mötena skall kunna bidra till ett lärande. Vi arrangerar grupper utifrån intresse och erfarenheter och grupperna varierar.  

 

För att varje barn ska få möjlighet att uttrycka sig krävs det en närvarande pedagog som stöttar och vägleder barnet i alla sociala möten. En närvarande pedagog innebär för oss en pedagog som lyssnar, bekräftar, och vägleder barnet in i utvecklingszonen. En närvarande pedagog innebär också att se det kompetenta barnet genom att visa tilltro till barnet, se och lyfta barnets kompetenser och förmågor samt självkänsla, tillsammans med pedagoger och barn får barnet möjlighet att utforska och upptäcka på sina villkor, få möjlighet att pröva och ompröva sina hypoteser och söka sin egen kunskap.
Enligt Halmstad kommuns målbilder ska vi anpassa miljön och utveckla material som stegrar utmaningarna i undervisningen beroende på varje barns förutsättningar och intresse (Målbilder). Det är därför viktigt med en tillåtande miljö som ser och bekräftar det kompetenta barnet samt lockar barnen till lust och nyfikenhet att lära. För oss på Lille Skutt handlar det om att skapa miljöer som är ett komplement till hemmet och som är föränderliga samt utgår från barns intresse. Våra miljöer inne på Lille Skutt syftar till att ge barnen trygghet, stöd i barnets livs långa lärande och bör ses som en tredje pedagog. Därför har vi medvetet valt att använda oss av ”ofärdigt material” , återbruksmaterial som utmanar barnens fantasi och kreativitet. Pedagogerna och barnen introduceras tillsammans i det nya materialet och miljöerna. Här lyssnar vi in barnen och utmanar dem i leken, utforskandet och undersökandet i den pedagogiska miljön. Nya upplevelser möjliggör nya samtalsämne och ett vidgat ordförråd som ger möjlighet till återberättande på många olika sätt. (Målbilder).

 

Vi har bett vårdnadshavarna göra en egen tankekarta utifrån projektet ”Halmstad som Hemstad”, detta för att få vårdnadshavarna involverade i verksamheten. Pedagoger kommer även göra en egen tankekarta, och barnen också. På så vis får vi en gemensam syn gällande projektet och en tydlig röd tråd.

 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

 

Processen, förändrat kunnande.

Utvärdering i form av bild/film

Reflektionsprotokoll/ ped. Dokumentation.

Halvårsutvärdering

Handlingsplan- grupp

Hur ska dokumentationen göras?

 

Filmning

 

Kort

 

Ljudupptagning

 

Metareflektion

 

Reflektionsprotokoll

 

 

 

När ska dokumentationen göras?

 

Fortlöpande

 

 

 

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

I vårt projekt har vi utgått från det Sociokulturella perspektivet där Vygotskij’s tankar är ledande. Vi har utgått från författaren Roger Säljö och boken ”Lärande i praktiken” när vi planerat /genomfört vår undervisning. Här har vi koncentrerat oss på centrala delar av perspektivet såsom att stötta barnet in i utvecklingszonen, kollektivt lärande, artefakter som lärandeverktyg.

 Nedan följer böcker vi utgått från gällande hållbar utveckling.

 

Böcker/Avhandlingar (Hållbar utveckling, Reggio Emilia)

Återbruk som kreativ kraft- Nina Odegaard. (Inspiration)

Pedagogisk miljö i tanke och handling - Linda Linder (Utformning av miljö)

Lärande i praktiken - Roger Säljö (Kvalitetsberättelse)

 

Förskola i utveckling: bakgrund till ändringar i förskolans läroplan (2010). Stockholm: Utbildningsdepartementet Tillgänglig på Internet:

 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/15/89/51/20e75aa2.pdf

 

 

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: