👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 7

Skapad 2017-09-26 14:02 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kemins grunder, syror och baser

Innehåll

 

 

Genomförande

Arbetsgång: Vi bearbetar texter genom att läsa, diskutera och svara på frågor för att sedan diskutera igen. Vi kommer också att planera, genomföra och dokumentera laborationer.

Vi kommer att diskutera hur du ska visa dina kunskaper, men generellt sett så ser jag vad du visar i klassrumssituationer, enskilt eller i grupp. Förutom det kan vi välja lite olika, frågor där du får använda olika källor som hjälpmedel, prov eller om vi kommer på något annat sätt.

Du ska efter att ha arbetat med momentet kunna:

 • berätta någon om kemins historia
 • förklara hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt
 • redogöra för säkerhetsföreskrifterna på ett labortorium
 • känna igen vanliga farosymboler
 • redogöra för vad en atom och en molekyl är
 • redogöra för vad en kemisk förening och ett grundämne är
 • några vanliga kemiska tecken och hur man skriver och läser en kemisk formel
 • redogöra för några egenskaper som används för att beskriva ämnen
 • förklara hur ämnen kan finnas i olika faser
 • förklara vad det är för skillnad på ett rent ämne och en blandning
 • ge några exempel på rena ämnen
 • ge några exempel på blandningar
 • beskriva några metoder för att separera ämnen
 • föreslå en separationsmetod beroende på ämnenas egenskaper
 • förklara vad en fysikalisk förändring är 
 • förklara vad en kemisk reaktion är
 • visa hur man skriver en reaktionsformel och vad den beskriver
 • ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper
 • redogöra för PH-skalan och PH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning
 • redogöra för syrors och basers egenskaper
 • redogöra för några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till
 • redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder som minskar försurningens skador.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 9

Matriser

Ke
Bedömningsmatris i Kemi Sinntorpsskolan 7-9

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
På väg mot
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Samtala/diskutera
Du kan diskutera energi,miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi,miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi,miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Ta ställning
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information/källor
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitlig och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitlig och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitlig och viktiga.
Använda och anpassa information
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.

UNDERSÖKNINGAR

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.
På väg mot
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Planera/genomföra
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning säkert
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra och dra slutsatser
Du kan jämföra frågor med resultaten i en undersökning.Du kan dra enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultaten i en undersökning. Du kan dra utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultaten i en undersökning. Du kan dra välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett mycket bra sätt.
Rimlighet/Förbättringar
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett utecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

BEGREPP

Förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
På väg mot
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Begreppskunskaper
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Kemi i naturen
Du kan diskutera på ett enkelt sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett enkelt sätt i naturen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett utvecklat sätt i naturen.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt i kemin. Du ger exempel på energi- omvandlingar och materiens kretslopp.
Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt i kemin. Du ger exempel och förklarar energi- omvandlingar och materiens kretslopp på ett bra sätt.
Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt i kemin. Du förklarar energi- omvandlingar och materiens kretslopp på ett mycket bra sätt.
Människans påverkan på naturen
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan ge exempel och beskriva några natur-vetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och förklara hur några natur-vetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilket sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några natur-vetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för hur människor lever.