👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa och diskutera en skönlitterär bok- Tema, världskrigens tid.

Skapad 2017-09-27 17:32 i Tiundaskolan Uppsala
Eleverna läser en skönlitterär bok. De förbereder sig för ett boksamtal i liten grupp där presentation av boken och samtal kring framtagna frågeställningar ingår.
Grundskola 9 Svenska
Du kommer att arbeta med läsning och sedan redovisa en vald bok med temat världskrigens tid. Läsningen kommer att ske både under lektionstid och hemma. Du ska få hålla ett boksamtal där du berättar om din bok samt lyfter en eller flera diskussionsfrågor utifrån bokens handling, tema eller budskap och där du leder diskussionen kring denna/dessa för att avslutningsvis sammanfatta vad som sagts. Du ska också delta i andras boksamtal. Detta moment är en förberedelse inför de muntliga nationella proven i svenska.

Innehåll

Syfte Lgr 11

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Eleven ska också ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att formulera och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll i Lgr 11

Du ska kunna urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Du anpassar språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare vid muntlig presentation och muntligt berättande.

Du ska kunna leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sägs. 

Så här arbetar vi

Du läser ur boken under lektionstid och hemma och anpassar läsningen till den tid du har till ditt förfogande.

Du sammanställer en muntlig presentation av "din" bok som ska innehålla:

- information om författaren

- kort beskrivning av handling, karaktärer, miljöer och språk

-Ett citat, en mening eller ett stycke ur boken som berör dig. Förklara varför du valt just detta citat och vad du kommer att tänka på i samband med det.

-En eller flera diskussionsfrågor utifrån bokens handling, tema eller budskap och en kort introduktion till den/dessa.

 

Examination i form av boksamtal

  • Du ska under 3-5 minuter presentera din bok inför en grupp av dina klasskamrater. Presentationen ska innehålla information om vem som är författare, kort beskrivning av handlingen, karaktärer, miljön och språk samt ett citat, en mening eller ett stycke ur boken som berör dig.
  • Du ska sedan lyfta en eller flera diskussionsfrågor utifrån bokens handling. Du fungerar som diskussionsledare och ser till att alla kommer till tals under diskussionen. Diskussionen varar i 3-5 minuter. Totalt har du alltså 10 minuter till ditt förfogande, men kan avsluta efter 6 minuter om du känner att diskussionen går trögt.
  • Du avslutar genom att göra en kort sammanfattning av det som sagts under diskussionen.
  • Du ska vara aktiv deltagare i diskussioner som några av dina klasskamrater håller i, där du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som kan föra diskussionen framåt.

Matriser

Sv
Matris svenska, recension

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Ny aspekt
-Skrivteknik Anpassning till texttyp
Eleven kan skriva olika slags texter med **i huvudsak fungerande** anpassning till texttyp
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt väl fungerande** anpassning till texttyp
Eleven kan skriva olika slags texter med **väl fungerande** anpassning till texttyp
Kommunicera
- Skrivteknik Språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning
Ny aspekt
-Skrivteknik Anpassning till språkliga normer
Eleven kan skriva olika slags texter med **i huvudsak fungerande** anpassning till språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt väl fungerande** anpassning till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **väl fungerande** anpassning till språkliga normer och strukturer.
Ny aspekt
Läsa - tolka, analysera
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om **tydligt framträdande** budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om budskap som är **tydligt framträdande*och budskap som kan läsas mellan raderna** i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda** i olika verk.
Ny aspekt
Kommunicera - innehåll, beskrivningar och dramaturgi
De texter eleven skriver innehåller **enkla** gestaltande beskrivningar
De texter eleven skriver innehåller **utvecklade** gestaltande beskrivningar
De texter eleven skriver innehåller **välutvecklade** gestaltande beskrivningar