Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik X kap 3

Skapad 2017-09-28 19:41 i Maserskolan Borlänge
Pedagogisk planering för kap 1 Tal och räkning samt kap 2 Stort, smått och enheter från Matematikboken X.
Grundskola 7 Matematik
I dessa två kapitel fokuserar vi på Längd, tid och samband. Det innebär att vi arbetar med att ange tid på olika sätt, beräkna hastigheter och tolka resultat från tabeller och diagram. Detta kapitel innehåller också flera olika enheter och enhetsomvandlingar.

Innehåll

Pedagogisk planering: Matematik, År 7.

Kap 3

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få möjligheter att utveckla sin förmåga att:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Välja och använda och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Föra och följa matematiska resonemang.
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Mål:

I kap 3 kommer du arbeta med och lära dig mer om

 • att uttrycka längd och tid med lämpliga enheter (vi säger sällan 2 000 000 mm. Det är lättare att säga 2 km)
 • utföra beräkningar med tid (1,5 h är 1 timme och 30 min. Tiondelen anger tiondels timme - inte antal minuter)
 • sambandet mellan sträcka, tid och hastighet
 • skapa tabeller för att sammanställa statistik
 • avläsa, tolka och rita diagram
 • ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang (medelvärde, median, typvärde)
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet (+ de grundläggande begreppen från kap 1+2)
 • fortsätta problemlösningsövningar och logiskt tänkande uppgifter.

 

Kurslitteratur

Matematikboken X     102-161 + läxsidor och extra stenciler

Matematik med digitala verktyg - tex liber online matematik X. Kap 4.2, 4.3, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6

 Arbetsprocess

 • Läraren kommer att ha föreläsningar och genomgångar av alla moment.
 • Eleverna arbetar sedan med uppgifter i matematikboken enskilt och i grupp.
 • Eleverna är delaktiga i grupp och klassdiskussioner
 • Läraren hjälper och assisterar eleverna under arbetet.
 • Eleverna testar sig själva med diagnoser.
 • Eleverna fördjupar sig eller tränar mer i de olika momenten.
 • Eleverna avslutar arbetsperioden med ett skriftligt prov.

 

Viktiga begrepp

Förlänga, förkorta, längd, tid, hastighet, prefix, kilo,deci, centi, milli, frekvenstabell, stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, median, typvärde.

Det är viktigt att du är i fas med planeringen och vet vad vi arbetar med under lektionerna.

(planeringen nedanför är tillsvidare, men någon lektion kan givetvis ändras. Den ger en fingervisning om vad vi arbetar med)

 

Tidsplanering:

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Läxa

50

Enheter för längd

Enheter för längd

Tid och rörelse

 

51

Tid och rörelse

 

Tid och rörelse

-           

 

2

-           

-           

3.3 Hastighet

Arbetsblad

3

3.3 Hastighet

Intro tabeller och diagram

3.4 Tabeller och diagram

S 127

4

3.4 Tabeller och diagram

S 136

3.5 Lägesmått

Arbetsblad

5

3.6 lägesmått från tabeller och diagram

3.6 lägesmått från tabeller och diagram

Blandade uppgifter

Läxa 10

6

Blandade uppgifter

Problemlösning

Kan du förklara s 155

Arbetsblad

7

Problemlösning / fördjupning

Problemlösning / fördjupning

Prov

 

Plugga till provet

 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
         
         
         

 

Matriser

Ma
Matematik, Maserskolan grundmatris

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
 • Ma
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållande-vis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
 • Ma
Eleven för enkla och till viss del under-byggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt
Använda matematiska begrepp
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
 • Ma
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolik-het, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinupp-gifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
 • Ma
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: