Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Kemi - Atomer, kemiska reaktioner och blandningar

Skapad 2017-09-29 07:26 i Freinetskolan Hugin Freinet
I detta område kommer vi att ta upp begrepp som atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, blandningar mm.
Grundskola 7 – 8 Kemi
I detta område kommer vi att ta upp begrepp som atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, blandningar och separationsmetoder

Innehåll

Inledning, presentation av området och syftet (mål):

I detta område kommer vi att ta upp begrepp som atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, blandningar och separationsmetoder.

Bedömning:

Bedömningen görs efter kunskapskraven som finns i matrisen.

Undervisning

I detta område kommer du att öva din förmåga att förklara och förstå:
Hur ämnen är uppbyggd av atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar och att dessa ämnen har olika egenskaper.
Att atomer ej kan försvinna utan endast omvandlas till andra ämnen genom att ingå kemiska föreningar med andra atomer.
Kemins språk med molekylformler, kemiska reaktionsformler.
Att materia kan omvandlas mellan tre olika faser (gas, flytande och fast), kallas fysikaliska omvandlingar.
Hur vatten fungerar som lösningsmedel.
Viktiga upptäckter inom kemiområdet t.ex. atomens uppbyggnad.
Hur kemikalier och laborationer hanteras och utförs på ett säkert sätt.
Att ämnen kan blandas på olika sätt som lösning (mättad och omättad lösning), blandning, emulsion och uppslamning.
Olika metoder att separera blandningar som filtrering, destillation, kromatografi, dekantering och centrifugering.
Förstår kopplingen mellan laborationer och den teori vi tar upp på området.

Begrepp som vi kommer att gå igenom:
kemiska tecken, molekylmodeller, metall, icke-metall, periodiska systemet, kemiska reaktioner, smältpunkt, kokpunkt, värme (energi)


Vi kommer även att öva förmågan att:
förstå sambandet mellan undersökningar och begrepp, modeller och teorier
formulera enkla frågeställningar, planera, utföra, dokumentera och utvärdera undersökningar.
använda kemins begrepp, modeller och teorier i dina resonemang.

 

Tillämpningsuppgift

En praktiskt laboration där du i form av en undersökning visar dina förmågor att formulera enkla frågeställningar, planera, genomföra och dokumentera en undersökning samt att diskutera och utvärdera dina undersökningsresultat.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömning NO Kemi - Atomer, kemiska reaktioner och blandningar

Ej tillräcklig
På väg att nå målen
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Begrepp
-beskriva/förklara
Se kommentar
På väg att nå målen
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Begrepp
-resonemang
Se kommentar
På väg att nå målen
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla kemiska processer och samband i naturen. Ex hur och varför ämnen reagerar med varandra. Ex varför vissa ämnen leder ström.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa kemiska processer och samband i naturen. Ex hur och varför ämnen reagerar med varandra. Ex varför vissa ämnen leder ström.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa kemiska processer och samband i naturen. Ex hur och varför ämnen reagerar med varandra. Ex varför vissa ämnen leder ström.
Undersökningar
-genomförande
Se kommentar
På väg att nå målen
Du kan genomföra undersökningar och bidra till att formulera enkla frågor/planeringar, samt använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som efter någon bearbetning går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar
-slutsatser
Se kommentar
På väg att nå målen
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller/teorier. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag till förbättringar.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag till förbättringar och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Undersökningar
-dokumentation
Se kommentar
På väg att nå målen
Din dokumentation är enkel.
Din dokumentation är utvecklad.
Din dokumentation är välutvecklad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: