👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslust "I gränslandet" svenska ht 2017

Skapad 2017-09-30 12:56 i Freinetskolan Mimer Freinet
Genom att läsa skönlitteratur får vi möjligheten att lära känna människor, besöka platser och vara med om saker vi aldrig skulle kunna i verkligheten. I det här arbetet kommer du få välja en skönlitterär roman, läs den, reflektera över författare, tidsaspekten, disposition, berättarperspektiv, beskrivningar och mycket annat. Skriv en bokrecension och gestalta någon av karaktärerna eller författaren i en slutredovisning.
Grundskola 8 Svenska
Genom att läsa skönlitteratur får vi möjligheten att lära känna människor, besöka platser och vara med om saker vi aldrig skulle kunna i verkligheten. I det här arbetet kommer du få välja en skönlitterär roman, läs den, reflektera över författare, tidsaspekten, disposition, berättarperspektiv, beskrivningar och mycket annat i en läslogg. Skriv en monolog, ett brev eller en liknande berättelse som den roman du läst, samt gestalta någon av karaktärerna eller författaren i en slutredovisning.

Innehåll

Avsnitt 1

Arbetssätt och arbetsformer

 • Läsförståelsediagnos Amuletten
 • Skriv en novell "En sko på vägen" eller "Portalen"
 • Välj en skönlitterär bok att läsa både i skolan och på svensklektionerna
 • Gör en läsplan så du hinner med ditt arbete
 • Genomgångar av läslogg, av olika begrepp: olika genrer och vad som skiljer dem åt, berättarperspektiv, disposition, parallellhandling, tillbakablickar, ramberättelse, miljö-och personbeskrivningar
 • Arbeta i läscirklar och diskutera det du kommit fram till
 • Läs i läroboken Portal och i häften för att lära dig begreppen. Du kan också titta på Youtube eller UR-filmer för att lära dig.
 • Gör en kortfilm på en minut, i grupp, för att visa en genre
 • Skriv en monolog, ett brev, en liknande berättelse som den du läst, för att visa det du lärt dig ovan
 • Redovisa i form av en gestaltning av en karaktär i boken, en pjäs ihop med några kamrater, intervjuer, en show "Boktipset" där du sitter i en fåtölj och berättar, eller redovisa/berätta om din roman.
 • Sokratiskt samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska

Övergripande mål:
ANSVAR
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du deltar i undervisningen och tar ett visst ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar gott ansvar för ditt eget och gruppens lärande

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Läsning - lässtrategier
Välj en skönlitterär roman och läs den. Läsförståelsediagnos Amuletten. Skumläsa faktahäftet om en genre.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Välj en skönlitterär roman och läs den. Läförståelsediagnos Amuletten. Skumläsa faktahäftet om en genre.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Diskutera i en bokcirkel. Skriv i din läslogg. Skriv en monolog, ett brev eller en liknande berättelse. Gör en "En-minuters-film" om en genre.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Litteratur i sammanhang
Diskutera i en bokcirkel. Skriv i din läslogg. Skriv en monolog, ett brev eller en liknande berättelse.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva - textkvalietet
Skriv en novell "En sko på vägen" eller "Portalen" Skriv i din läslogg. Skriv en monolog, ett brev eller en liknande berättelse.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva - textkvalitet
Skriv en novell "En sko på vägen" eller "Portalen" Skriv i din läslogg. Skriv en monolog, ett brev eller en liknande berättelse.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Förstärka texter
Spela in en en-minuters-film om en bestämd genre, i grupp. Var noga med det här när du redovisar din slutprodukt.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Tala - samtala
Diskussioner i bokcirkel utefter det du skrivit i din läslogg. Grupparbetet om en genre "En-minuters-filmen". Sokratiskt samtal
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tala - muntlig redogörelse
Redovisa din roman antingen genom en gestaltning i form av en intervju, ett bokprogram, eller berätta om din roman och det du lärt dig. Grupparbetet en En-minuters-film om en genre.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.