Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Toys for boys? Skriftlig / Muntlig presentation / Värdegrund

Skapad 2017-10-02 11:28 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Eleverna jämför leksakskataloger från olika engelsktalande länder, och jämför med sverige. Vitsen är att eleverna ska bli medvetna om olika könsuppfattningar i andra engelsktalande länder, samt kunna ge förslag på hur detta kan komma att se ut i framtiden, med sveriges liberalla könspolitik som förebild. En skriftlig rapport eller en argumentative text samt en muntlig redovisning blir målet.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
You will be studying toy catalogues from a number of English speaking countries, and comparing with Sweden. What are the boys shown doing? What are the girls shown doing? Are the boys playing rough while the girls are stuck in the kitchen? Du kommer att bläddra igenom några leksakskataloger från andra länder och jämför med sverige. Vilka leksaker lekar pojkarna med? Och flickorna - hur är dem represerade?

Innehåll

 We have spent one lesson looking at and discussing the gender focus of toy catalogues both from Sweden and English speaking countries. Now it is your turn to either:

 1. Write an argumentative text either for or against gender neutral toy catalogues. Make sure to include the following:
 • A clear statement making clear your opinion (otherwise known as a thesis statement)
 • A number of counter arguments (these defend what you would predictably expect your opponents to argue against)
 • You must refer to Sweden when arguing either for or against
 • How you expect toy catalogues to look like in the future
 • Use the persuasion map to help plan your argument 
 • Persuasion map http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/persuasion_map/

Vi har under en lektion tittat på olika online leksakskataloger och konstaterat hur de olika könen representeras. Nur är det din tur att antingen:

 • Skriv en argumenterande text antingen för eller emot könsneutrala leksakskataloger. Se till att du inkluderar den följande punker:
 • En tydlig tes som klargör din åsikt
 • Ett antal motargument
 • Du måste jämföra med sverige när du argumentera antingen för eller emot
 • Hur du förväntar dig att leksakskataloger kommer att se ut i framtiden
 • Använd en mindmap för att ge stöd åt din argument

 

Or/eller

 

    A written report comparing a Swedish toy catalogue with a similar catalouge from an English speaking country. In your text you should be careful to mention:

 • Which country you compared Sweden with
 • How girls and boys are represented. Is there a gender neutral focus or is there a more 'traditional' role for boys and girls?
 • What type of adjectives are used for each gender (if any)
 • What colours are used for each gender
 • What products are surrounding each gender
 • If anything suprised you, either positive or negative about the catalogues
 • If there are any major similarities or differences between the two countries' catalogues

 

 • En skriven rapport som jämför en svensk leksakskatalog med en liknande katalog från ett annat land. I din text ska du se till att du:
 • ange vilket land du jämförde med sverige
 • ange hur pojkar och flickor är repesenterade. Finns det en könsneutral fokus eller är det en mer 'traditionell' syn på könen som syns?
 • ange vilka slags adjektiv används för varje kön (om alls)
 • ange vilka fäger används för könen
 • ange vilka produkter syns vid könen
 • ange om du blev överraskad av någonting, antingen positivt eller negativt
 • ange om det finns några skillnader eller liknelse mellan de två ländernas leksakskataloger

 

Grade 9 pupils only/Årskurs 9 elever

Further to your argumentative text or written report, I would also like you to present your work for the class. Either plan to argue for or against gender neutral toy catalogues, or present your findings with the toy catalogue research. Maybe you would like to show us some examples?

Förrutom din argumenterande text vill jag att du även presentera ditt arbete för klassen. Antingen argumentera för eller emot könsneutrala leksakskataloger, eller presentera dina resultat efter att ha jämfört olika kataloger. Du kanske kan visa oss några exemplar?

 

Grading/ Betygsättning

You will be graded on your writing, your ability to compare with Sweden, and for 9th graders, your presentation skills. Look carefully through the grading matrix to see what is expected for each grade.

Du kommer att bli betygsatt för ditt skrivande, din förmåga att jämföra med sverige, och för årskurs nio elever, dina presentationsförmågor. 

 

Writing

Both the argumentative text and the written report should be:

Time New Roman font  or similar

Size 12

1.5 spacing

 

Presentation

5-10 minutes

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 9
 • Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
  Ml  A 9
 • Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  A 9
 • Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  A 9

Matriser

Ml
Toys for boys?

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Beskrivningar och berättarstruktur
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Anpassa innehåll och språk
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Resonera med anknytning till modersmålet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Jämför med sverige och drar slutsatser
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: