Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2017-10-02 12:13 i Gäddans förskola Halmstad
Förskola
Följ vår fantastiska resa tillsammans med Babblarna genom matematikens underbara värld!

Innehåll

  Augusti 2017

Mål:

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

* utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

* utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

* utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

* utvecklar sin skapandeförmåga och ser sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

 

Januari 2018

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

 

 

2.3 Barns inflytande

Arbetslaget ska

* förbereda barnen för delaktighet och ansvar för dom rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

 

Förväntade effekter:

Genom att dokumentera processer kopplade till  ovanstående mål förväntar vi oss att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning. Vi förväntar oss även att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband. Vi tror även att detta projekt leder till att barnen vågar pröva och ompröva sina egna hypoteser genom att använda sig av olika uttrycksformer.

Vår önskan är att väcka intresse för skriftspråket och dess betydelse i ett vidare perspektiv (läsning).

Vi vill också visa på symboler och dess värde.

 

Hur vet vi att vi nått våra mål?

Vi kommer att dokumentera barnens lärprocesser för att kunna synliggöra barnens progressionen (lärandet) via Unikum, pedagogisk dokumentation.

 

Nulägesbeskrivning:

Vår hypotes är att yngre barn utforskar matematiken på egen hand i en naturlig miljö utan tillfört matematiskt material. Vi valde därför att observera barnen i sin naturliga miljö utan att vi på något sätt försöker kontrollera situationen, en så kallad naturalistisk observation. Merparten av barnen närvarade, i mindre grupper om tre - fyra barn. Samtliga observationer skedde i samma rum vid olika tillfälle. Vi såg att barnen undersökte matematiken genom mönster, geometri, mätning, klassificering (som t.ex. sortering, urskiljning), rumsuppfattning/lägesuppfattning, problemlösning och genom att ställa hypoteser.

Vi upplever att barnen har ett intresse för matematik och att de samspelar kring matematiken. Genom observationerna såg vi att de inspirerade varandra till att undersöka och testa sina egna hypoteser genom handlingar och sedan se hur dessa hypoteser möts.

Vi ser att det finns ett behov av att arbeta ihop vår "nya" barngrupp mer och skapa en större "vi-känsla" där barnen utvecklar sin empatiska förmåga, känna delaktighet, inflytande och där alla tar ansvar för sin miljö. Alltså, i ett vidare perspektiv skapa världsmedborgare. Vi förväntar oss inte att detta kommer att ge snabba resultat, utan vi ser det som en långsiktig process.

 

Vi tänker att vi ska ta tillvara på de konflikter som uppstår i barngruppen

 

Projekt: Babblarna

Vi planerar att arbeta med "Babblarna" under hela året. Under kommande veckor kommer vi att arbeta ämnesöverskridande (matematik, estetiska skapandeprocesser) med ovanstående mål genom projektet. Efter en tid kommer vi att ändra ämnesinriktning med förhoppning att barnen lett oss vidare till nya utmaningar och göra en ny grovplanering utifrån detta .

Resultatet av vår nulägesbeskrivning har visat att merparten av barnen visade stort intresse för att sortera, klassificera, räkna, urskilja, jämföra, testa olika lösningar, dra slutsatser, undersöka, utforska, använda sig av matematiska begrepp, vilket vi kommer utmana dom vidare i genom verktyget "babblarna".

Dokumentation kommer att ske i barnens lärloggar i unikum, t.ex. genom att vi "riggar" mötesplatser kring ett givet matematiskt material eller i barnens spontana utforskande. Vi kommer att koppla barns förändrade kunnande till våra mål i läroplanen.

Vi kommer även att:

* optimera lärmiljöer inne och ute under hela dagen (rhizom)

* använda oss av olika uttrycksformer som t.ex. sång, drama, lek, rörelse, bild och form.

* skjuta till relevant material

* dela in i grupper, närvarande/härvarande.

*aktivt gå in och bekräfta BÅDA/ALLA´s känslor i konflikten

*hjälpa barnen att skapa strategier och ge dom verktyg för att hantera situationer

*härvarande pedagoger som erbjuder alternativ

 

 

Resultat

 

Analys:

 

Åtgärder:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: