Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HAGEN fsk läsår 2017 (yttre ramar för pedagogiska planeringar)

Skapad 2017-10-03 14:17 i Torna Hällestads förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. På Hagens förskola arbetar vi mycket med våra lärmiljöer för att skapa nyfikna, forskande barn och pedagoger. Vi tror på det kollektiva lärandet där både barn och vuxna lär varandra, men också ett kollektivt lärande vuxna emellan. Vi verkar tillsammans och drar nytta av varandras kompetenser.

Innehåll

 

 

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Verksamhetens utvecklingsområde och målbeskrivning:

1. Naturvetenskap - vi ska undervisa i vikten av att ha ett varsamt förhållande till vår värld

  • Alla barn ska få en ökad förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp
  • Ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt ska prägla förskolans utbildning
  • Förskolans undervisning ska ge barnen möjligheter att utforska naturvetenskap, fysikaliska fenomen och kemiska processer och ge barnet ett ökat kunnande inom området

2. Matematik - barnen ska få ökad medvetenhet om matematik och få ett förändrat kunnande om vad matematik i vardagen kan innebära

  • Barnen ska ges möjligheter i undervisningen att få föra matematiska resonemang för att lösa egna och andras problemställningar
  • Barnen ska få ökad kunskap kring rum, form, läge riktning, mängder, antal, ordning och tal och för talbegrepp för mätning, tid och förändring
  • Undervisningen ska ge barnen möjligheter för att på egen hand kunna undersöka, reflektera och pröva matematik i sin vardag

 

3. Digitala verktyg

  • De digitala verktygen ska vara integrerade i verksamheten. Alla barn ska få tillgång till att möta digital teknik på förskolan, vilket ger barnen ytterligare ett språk att försöka förstå världen på
  • Digital teknik ska underlätta reflektionsmötena tillsammans med barnen, vilket ska vara en del av deras vardag
  • De digitala verktygen ska skapa nya möjligheter för barnen att vara utforskande, nyfikna och öka lusten för att lära och öppna upp för ett tvärvetenskapligt arbete    

 

Var befinner vi oss idag? 

Gör en nulägesanalys utifrån utvärderingar där vi är. Välj ett läroplansmål vardera område för Normer och värden, Utveckling och lärande och Barns inflytande. Vilket projekt har vi valt? Varför? (syfte) Läroplansområden väljer ni längst ner på sidan - välj max 1-2 till varje utvecklingsområde.

1. Naturvetenskap Utifrån läroplanens uppdrag har vi bestämt att vi arbetar med ett gemensamt projektområde, nämligen med de fyra elementen: vatten, jord, eld och luft. Alla undervisningsgrupper kommer att börja arbeta med vatten som projekt för att barnen ska få ökade och fördjupade kunskaper kring ämnet naturvetenskap, olika kretslopp och för att få en positiv framtidstro.

 

2. Matematik ingår i Skolverkets matematiklyft. Vi som arbetar i förskolan ska få en fördjupad förståelse kring vad matematik i vardagen kan vara för att vi på ett medvetet sätt ska kunna planera, iscensätta och följa upp undervisningen förskolan som utvecklar barnens förmåga att aktivt delta i matematiska aktiviteter. 

 

3. De digitala verktygen ska vara ge barn ytterligare ett språk att kommunicera på. De ska skapa nyfikenhet och en lust till att vilja lära. De digitala verktygen ska vara ett komplement i barnens lärmiljö, till det som finns, för att skapa bredd och fördjupning i lärandet.

 

2. Planerade insatser (hur ska vi göra?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen (lärmiljö, materialval, projekt-aktiviteter)- i stora drag! Vilka är era övergripande strategier för att nå uppsatta mål? (Ex. förändra lärmiljöer, material, litteratur, vilket stöd mm).  Här lyfter ni in de ev. metoder ni har i ert arbete i barngruppen för att nå målen. Gå inte in på finplanering! 

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

Se på målkriterierna och syftet, hur kan ni se att utveckling sker/tecken på att målet är uppnått? Beskriv hur barnens förändrade kunnande kan se ut inom utvecklingsområdet (punkt 1). Tänk exempelvis: "Hur ska vi se ett förändrat kunnande inom naturvetenskap? - Hur ska vi se att den undervisning vi gett gjort skillnad för barnen?"

 

4. Metodval för att synliggöra effekter

Vilka metoder använder vi för att få syn på de förväntade effekterna/det förändrade kunnandet i punkt 3? Hur sker ert uppföljningsarbete?

 

 

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: