Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Geometri Åk8

Skapad 2017-10-03 16:07 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Geometri: Area, trianglar, rektanglar och cirklar!

Innehåll

 

 

 

Syfte Matematik

 

¤ formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 

¤ använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

¤ välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

¤ föra och följa matematiska resonemang, och

 

¤ använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

 

Målet med undervisningen är att du ska kunna

 

¤ Förklara vad area är för något

 

¤ Beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar

 

¤ Använda de vanligaste areaenheterna

 

¤ Använda skala och göra mätningar i en ritning

 

¤ Förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri

 

 

¤ Beräkna begränsningsyta

 

 

¤ Mer om areor av trianglar, cirklar och fyrhörningar

 

 

¤ Beräkna befolkningstäthet

 

 

 

 

Undervisning

 

¤ Genomgångar i helklass.

 

¤ Genomgångar i mindre grupper.

 

¤ Vi kommer att arbeta enskilt och i par.

 

 

 

Centralt innehåll

 

Taluppfattning och tals användning

 

¤ Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

 

¤ Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

 

¤ Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

 

 

Geometri

 

¤ Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 

¤ Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

 

¤ Likformighet och symmetri i planet.

 

¤ Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

 

¤ Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 

 

 

Problemlösning

 

¤ Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

 

¤ Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 

¤ Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

 

 

Bedömning

 

Hur eleven uttrycker sig och arbetar under lektionstiden. Prov i slutet av kursen/kapitlet.

 

 

 

Kunskapskrav

 

MATEMATIK ÅK 9

 

 

E

C

A

Lösa problem med strategier, metoder & modeller

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Använda matematiska begrepp

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Beskriva med matematiska uttrycksformer

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Uttrycksformer & begreppens relation

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Välja och använda matematiska metoder

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: