Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsråd

Skapad 2017-10-04 08:46 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Grundskola F
Att utgå från elevers behov och intressen är viktigt för oss i fritidshem. Det kräver att du som elev ges möjlighet att påverka och vara delaktiga. Därför har vi fritidsråd en gång månaden.

Innehåll

Fritidsråd på Kulans fritidshem

Hur fungerar fritidsråd?

Vi har fritidsråd en gång i månaden på varje avdelning. Inför varje fritidsråd lämnar eleverna in ämnen de vill vi ska diskutera. Det finns både en förslagslåda och en digital anslagstavla.

Eleverna turas om att vara ordförande och sekreterare som får hjälp av personal utifrån behov. Minnesanteckningarna läggs på Unikum-bloggen.

På fritidsrådet tas det upp frågor som tex. förslag på aktiviteter och teman, hur gruppen fungerar och trivsel, om våra gemensamma lokaler, utvärderingar.

Vi har även "Stora fritidsrådet" som består av representanter från varje avdelning och dessa möten leds av elever från åk 3-4. Dessa träffas två gånger/termin och brukar göra reportage om skolans fritidshem som summerar vad som sker på fritidshemmen och vad eleverna tycker de lär sig.

Syfte med fritidsråd:

 • lära känna varandra och samarbeta
 • utveckla sitt språk och sätt att kommunicera, våga säga vad man tycker
 • ta ansvar för vår gemensamma miljö
 • öka elevernas delaktighet och möjlighet att påverka vad vi gör och hur
 • öka förståelse för hur samhället fungerar och vad demokrati innebär, samt varför vi har lagar och regler

Vad tränar vi på?

 • att samarbeta med andra
 • att uttrycka sig i olika situationer och på olika sätt (tex framföra sin åsikt, diskutera, samtala)
 • lösa problem och genomföra idéer

Vad och hur ska vi utvärdera?

VI utvärderar både hur fritidsråden fungerar i slutet på varje tillfälle. Samt följer upp elevernas upplevelse av delaktighet och möjlighet att påverka vad vi gör och hur.

Detta kan ni även se i minnesanteckningar och reportagen.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: